درس هشتم : کتاب مقدس - عهد جدید - آشنایی با نامه های پولس رسول

  فصل اول : شناخت کتاب مقدس

  درس هشتم - کتاب مقدس - عهد جدید – آشنایی با نامه های پولس رسول

  پولس رسول قطعا مهمترین و معروفترین شخصیت عهد جدید پس از شخص عیسی مسیح می باشد . او سفرهای بشارتی خود را در سراسر دنیای آن زمان و در امپراطوری رم انجام داد و نامه هایی را برای کلیسا ها نوشت که به عنوان میراث بزرگی از درک و فهم و کشف افکار و نقشه های خدا برای کلیسا ، امروزه برای ما به جا مانده است .
  نامه ها و یا به عبارتی کتاب های پولس به ترتیب حضور در کتاب مقدس عهد جدید موارد زیر هستند که در این درس نگاهی اجمالی به آنان خواهیم کرد :

  نامه پولس رسول به رومیان :

  کتاب رومیان در سال 57 بعد از میلاد در شهر قرنتس توسط پولس رسول به نگارش در آمد . دلیل نگارش این کتاب خواسته و آرزوی پولس برای دیدار از کلیسای ایمانداران در شهر روم و حضور در میان آنان بود و موضوع اصلی این کتاب نقشه نجات خدا و چگونگی پارسا شمرده شدن انسان یا به عبارتی عدالت حاصل شده از ایمان می باشد . در واقع پولس با نگارش این نامه قصد داشت تا ایمانداران روم را آماده نماید تا در میان آنان حضور یافته و با فهم بهتری آماده شنیدن تعالیم وی باشند .
  در کتاب رومیان از فصل یک آیه یک تا فصل 5 آیه 11 به موضوع نحوه عادل شمرده شدن و بخشیده شدن یک گناهکار پرداخته شده است و از فصل 5 آیه 12 تا فصل 8 آیه 39 به موضوع تقدس ایمانداران پرداخته شده است که این بخش جنبه الاهیاتی کتاب رومیان می باشد .
  بخش دیگری از این کتاب به عملکرد خدا در دورانی خاص به ویژه با قوم اسرائیل پرداخته است که آن را در فصل های 9 و 10 و 11 مشاهده می نماییم . در فصل نهم کارخدا در گذشته اسرائیل . فصل دهم کار خدا در زمان حال قوم اسرائیل و فصل یازده کار خدا در زمان آینده با قوم بنی اسرائیل خواهد بود .
  فصل 12 به بعد کتاب رومیان در خصوص وظایف یک ایماندار مسیحی سخن می گوید . در فصل 12 و 13 خدمت و وظایف فرد مسیحی و فصل 14 تا 16 زندگی یک مسیحی در جدا بودن و متمایز بودن از سایر مردم را بیان می نماید .

  نامه اول پولس رسول به قرنتیان :

  کتاب اول قرنتیان در سال 56 بعد از میلاد در شهر افسس و توسط پولس رسول به نگارش در آمد . کلیسای قرنتس توسط پولس بنا گردیده بود . وی از طریق برخی از مسیحیان مطلع گشت که مشکلاتی در این کلییسا بوجود آمده است همچنین نامه ای از این کلیسا به دستش رسید که در آن در خصوص ایمان و عمل مسیحی سئوالاتی مطرح شده بود . بنابراین قصد و هدف پولس از نگارش این نامه پاسخگویی و رسیدگی به این دو موضوع می باشد . در بخش هایی از این کتاب راهنمایی های پولس برای رفع مشکلات گزارش شده و در بخشی دیگر به پاسخ به پرسش های کلیسای قرنتس می پردازد .
  از فصل یک تا شش پولس راهنمایی هایی جهت حل مشکلات کلیسای قرنتش را می دهد و از فصل 7 تا 16 وی پاسخ سئوالاتی که از طرف این کلیسا برای وی ارسال شده بود را بیان می نماید . فصل معروف کتاب اول قرنتیان فصل 13 این کتاب می باشد که به فصل محبت معروف است .

  نامه دوم پولس رسول به قرنتیان

  کتاب دوم قرنتیان در سال 57 میلادی در شهر افسس و بوسیله پولس رسول نگاشته شده است . هدف نگارش این کتاب جلال مسیح و تبدیل ایماندار به صورت و شباهت مسیح و دفاع پولس از رسالت و پیامی که او در کلیساها می داد می باشد . یکی از جنبه های جالب و مهم این کتاب در آن است که از میان سخنان و نظرات پولس می توان به خصوصیات شخصیت وی پی برد و صداقت و خلوص نیت پولس را چه در زندگی شخصی و چه در خدمت به مسیح مشاهده نمود.
  در فصل اول تا هفتم کتاب دوم قرنتیان پولس در رابطه با خود و زندگی خود و حقایقی که خدا به او آموخته سخن می گوید و در فصل 8 و 9 درباره مسئله دادن هدایا به به مسیحیان یهودیه و از فصل 10 تا 13 پولس از رسالت خود دفاع می نماید .

  نامه پولس رسول به غلاطیان

  کتاب غلاطیان در سال 53 بعد از میلاد توسط پولس رسول به نگارش در آمده است . محل نگارش این نامه مشخص نیست . موضوع اصلی کتاب غلاطیان انجیل مسیح و هدف اصلی نگارش این کتاب مشخص نمودن آموزه عادل شمرده شدن صرفا از طریق ایمان و نه از طریق انجام اعمال مذهبی و اعمال شریعتی می باشد . یکی از آیات کلیدی این کتاب در فصل دوم آیه 16 می باشد که می فرماید :
  " خوب می‌دانیم كه هیچ‌کس با اجرای مقرّرات شریعت در حضور خدا کاملاً نیک محسوب نمی‌شود. بلكه فقط بر اثر ایمان به عیسی مسیح نیک محسوب می‌گردد. ما خود نیز به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا به وسیلهٔ ایمان و نه با اجرای شریعت نیک شمرده شویم. نه فقط ما بلكه هیچ بشری از راه انجام احكام شریعت نمی‌تواند نیک محسوب شود."
  فصل یک آیه یک تا 10 شامل مقدمه این کتاب و فصل یک آیه 11 تا فصل 2 آیه 14 پولس در مورد تجربه های خود و دریافت انجیلی که موعظه می نمود سخن می گوید و از فصل 2 آیه 15 تا فصل 4 آیه 31 آموزه های درست مربوط به شناخت مسیح و جایگاه ایمان و عدالتی که به واسطه ایمان کسب می گردد و همچنین در مورد رابطه فرد ایمان دار با مسیح به عنوان وارث سخن می گوید . در فصل 5 از آیه یک تا فصل 6 آیه 10 در مورد مسائل عملی و زندگی ایمانی در زندگی ایمانداران سخن گفته شده است و در نهایت از فصل 6 آیه 11 تا 18 نتیجه گیریو پایان این رساله می باشد .

  نامه پولس رسول به افسسیان

  کتاب افسسیان در سال 62 میلادی در شهر روم توسط پولس رسول نوشته شده است . موضوع این کتاب تمامی برکات و عالیترین صفاتی است که خدا برای ایمانداران و فرزندان خود تهیه نموده است تا عظمت و فیض خود را به ایمانداران نشان دهد . هدف دیگر نگارش این کتاب جلوگیری از مشکلاتی بود که در کلیسای افسسیان بوجود آمده بود .
  در فصل یک تا سه در مورد برکت خدا در زندگی ایمانداران و در فصل 4 تا 6 در مورد رفتار و اخلاقیات ایمانداران صحبت می نماید . بخش معروف کتاب افسسیان اسلحه کامل (تام) خدا یا زره کامل (تام) خدا نام دارد که می توانید در کتاب افسسیان فصل 6 از آیه 10 تا 18 مطالعه نمایید .

  نامه پولس رسول به فیلیپیان

  کتاب فیلیپیان در سال 62 میلادی در شهر روم و توسط پولس رسول به نگارش در آمده است . موضوع این کتاب اتحاد ایمانداران ، یگانگی در ایمان و نگاه به پاداش آسمانی برای فرد ایماندار که به صورت و شباهت مسیح تبدیل شود. هدف دیگر این رساله محافظت و جلوگیری از شکاف در کلیسا است . آیه کلیدی کتاب فیلیپیان در فصل 4 آیه 4 می باشد که می فرماید: " پیوسته در خداوند شاد باشید، باز هم می‌گویم شاد باشید! "
  در فصل یک کتاب فیلیپیان پولس گزارشی در مورد خود و خدماتش به فیلیپیان ارائه می دهد . در فصل دوم پولس به ایمانداران فیلیپی نصیحت می کند که از مثال مسیح پیروی نمایند که او در فروتنی خود را تسلیم اراده پدر نمود . فصل سوم شامل محافظت ایمانداران و مواظبت ایمانداران از تعالیم انحرافی و در فصل چهارم دعوت از ایمانداران فیلیپی به صلح با هم و آرامش و خوشی در خداوند می باشد .
  از آیات معروف این کتاب فصل 2 آیات 5 تا 11 در خصوص جایگاه آسمانی و عظمت خداوند عیسی مسیحی صحبت می نماید و در میان آیات معروف نمونه های دیگری در فصل 4 آیه 13 " من به وسیلهٔ مسیح كه مرا تقویت می‌کند، به انجام هر كاری قادر هستم. " و همچنین فصل 4 آیه 19 " و خدای من همهٔ احتیاجات شما را با ثروت عظیم خود در مسیح عیسی رفع خواهد كرد. "

  نامه پولس رسول به کولسیان

  کتاب کولسیان در سال 62 میلادی و در شهر روم به نگارش درآمده است . پولس در زمان نگارش این رساله هنوز سفری به کولسی انجام نداده بود اما به جهت یادآوری جلال و عظمت مسیح و دور نگه داشتن آنها از آموزه های انحرافی این نامه را به نگارش درآورده است . آیه معروف کتاب کولسیان در فصل دوم آیه 10 می باشد که پولس رسول می فرماید : " و شما نیز به وسیلهٔ اتّحاد با او كه بالاتر از همهٔ قدرتها و ریاستهاست، كامل شده‌اید."
  از فصل یک آیه یک تا 14 پولس برای ایمان و پایداری ایمانداران شهر کولسی شکر گذاری می نماید. از فصل یک آیه 15 تا فصل 2 آیه 3 در مورد برتری و عظمت مسیح سخن می گوید . در فصل 2 از آیه 4 تا 23 در مورد وفادار بودن به مسیح و پایدار بودن در این راه سخن می گوید و از فصل 3 آیه 1 تا فصل 4 آیه 6 در مورد زندگی و افکار و تفکر مسیحی صحبت می نماید و در نهایت در فصل 4 آیه 7 تا 18 آخرین سخنان و خداحافظی را بیان می نماید .

  نامه اول پولس رسول به تسالونیکیان

  کتاب اول تسالونیکیان در سال 50 میلادی به نگارش در آمده است . محل نگارش این کتاب مشخص نیست اما گمان می رود در شهر قرنتس به نگارش درآمده باشد . موضوع اصلی این کتاب بازگشت ثانوی عیسی مسیح و هدف این کتاب دادن امید به ایمانداران در خصوص آینده پیش رو می باشد که در فصل چهارم آیات 16 و 17 آن را به زیبایی به این شکل بیان می دارد :
  " 16- در همان موقع كه فریاد فرمان الهی و صدای رئیس فرشتگان و بانگ شیپور خداوند شنیده می‌شود، خود خداوند از آسمان به زیر خواهد آمد و اول کسانی‌که در ایمان به مسیح مرده‌اند، خواهند برخاست.
  17- و سپس آن کسانی‌که از میان ما زنده می‌مانند همراه با آنها در ابرها بالا برده خواهند شد تا در فضا با خداوند ملاقات نمایند و به این ترتیب ما همیشه با خداوند خواهیم بود. پس شما باید یكدیگر را با این كلمات تشویق كنید. "

  در فصل یک تحسین و تمجید پولس از ایمانداران شهر تسالونیکی را شاهد هستیم . در فصل دوم پولس افکار و تجربه های خود را بیان می دارد و در فصل سوم اندرزهای پولس پیرامون رفتار و منش مسیحی و در فصل چهارم از آیه 1 تا 12 تشویق آنها برای پایداری و سبقت گرفتن در بهترین ها . فصل 4 آیه 13 تا فصل 5 آیه 11 در خصوص امید بازگشت خداوند و بالاخره فصل 5 از آیه 12 تا 28 اندرزها و پندهای گوناگون در خصوص رفتار درست مسیحی . از آیات معروف این کتاب فصل 4 آیات 13 تا18 در خصوص ربوده شدن کلیسا می باشد .

  نامه دوم پولس رسول به تسالونیکیان

  کتاب دوم تسالونیکیان در سال 50 میلادی به نگارش در آمده است . محل نگارش این کتاب مشخص نیست اما به احتمال زیاد در شهر قرنتس به نگارش درآمده است. موضوع اصلی نامه دوم پولس به تسالونیکیان در خصوص آمدن جفای عظیم در پایان تاریخ انسان و مسائلی که در دل ایمانداران در خصوص روزهای آخر شک و شبه ایجاد کرده بود می باشد . کلید این آیات را در فصل یک آیات 7 تا 10 مشاهده می نمایید:
  " 7- و به شما كه رنج و آزار می‌‌بینید و همچنین به ما آسودگی خواهد بخشید. این كار در روزی كه عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان توانای خود.
  8- در آتشی فروزان ظهور كند، انجام خواهد گرفت و به آنانی كه خدا را نمی‌شناسند و انجیل خداوند ما عیسی را رد می‌کنند، كیفر خواهد داد.
  9- آنان كیفر هلاكت جاودانی و دوری از حضور خداوند و محرومیّت از جلال قدرت او را خواهند دید.
  10- در آن روزی كه او می‌آید، از مقدّسین خود جلال خواهد یافت و تمام ایمانداران از دیدن او متعجّب خواهند
  شد و شما نیز جزء آنها خواهید بود، زیرا به شهادت ما ایمان آوردید. "

  دیگر آیات کلیدی و جالب این نامه در فصل دوم آیات یک تا 12 می باشد که مربوط به ظهور دجال می باشد.

  به طور خلاصه در مطالعه نامه دوم پولس به تسالونیکیان در فصل یک سخنان تحسین آمیز به کلیسای تسالونیکی و در فصل دوم اصلاح افکار اشتباه ایمانداران تسالونیکی درباره روزهای آخر و ظهور دجال و همچنین ظهور مسیح و در فصل سوم تشویق آنها به زندگی درست مسیحی را می بینیم .


  نامه اول پولس رسول به تیموتائوس

  کتاب اول تیموتائوس در سال 63 میلادی و در شهر روم به نگارش در آمده است . این نامه در ارتباط با تیموتائوس یکی از شاگردان پولس نوشته شده است . موضوع اصلی این نامه کمک به تیموتائوس در انجام وظایف خود به عنوان یک خادم و مبارزه تیموتائوس با معلمین دروغین می باشد .
  از آیات کلیدی کتاب اول تیموتائوس در فصل سوم در خصوص صلاحیت خدمت شبانان می باشد آیات 13 تا 16 فصل سوم بیان می نماید :
  "13-کسانی‌که به عنوان خادم به خوبی خدمت می‌کنند، برای خود مقامی خوب و در ایمانی كه در مسیح عیسی بنا شده، اعتماد زیادی به دست می‌آورند.
  14- امیدوارم بزودی پیش تو بیایم، امّا این را می‌نویسم
  15- تا درصورتی كه در آمدن تأخیر كردم، بدانی كه رفتار ما در خانوادهٔ خدا، كه كلیسای خدای زنده و ستون و پایه حقیقت است، چگونه باید باشد. هیچ‌کس نمی‌تواند انكار كند كه راز آیین ما بزرگ است: «او به صورت انسان ظاهر شد، روح‌القدس حقانیّتش را ثابت نمود، فرشتگان او را دیدند. مژدهٔ او در میان ملّتها اعلام شد در جهان، مردم به او ایمان آوردند، و با جلال به عالم بالا ربوده شد.» "

  در فصل اول کتاب اول تیموتائوس در خصوص ایمان مسیحیان صحبت شده است . در فصل دوم در خصوص نظم کلیسایی و در فصل سوم در مورد مقام ها و خدمات کلیسایی و در فصل چهار در مورد ارتداد و انحرافاتی که در کلیسا بوجود آمده و خواهد آمد سخن گفته شده است . در نهایت در فصل پنجم این کتاب وظایف خادمین و ایمانداران در کلیسا شرح داده شده است.

  نامه دوم پولس رسول به تیموتائوس

  کتاب دوم تیمو تائوس در سال 67 میلادی در شهر روم به نگارش در آمد. مخاطب این کتاب تیموتائوس یکی از شاگردان پولس رسول می باشد . هدف نگارش این نامه نصیحت و وصیت پولس به تیموتائوس می باشد و در این نامه از تیموتائوس می خواهد که خدمت خود را ادامه داده و مشعل شهادت و حقانیت پادشاهی خدا را در دستان خود گرفته و در روزها و ساعات آخری که پولس آماده برای شهادت است پایدار بایستد و با اطمینان و اقتدار در کلیسای خداوند خدمت بنماید .
  آیات کلیدی کتاب دوم تیموتائوس در فصل چهار آیات 1 و 2 می باشد :
  " 1- در پیشگاه خدا و در حضور مسیح عیسی كه بر زندگان و مردگان داوری خواهد كرد و به‌خاطر ظهور و پادشاهی او تو را موظّف می‌سازم
  2- كه پیام را اعلام كنی. در وقت و بی‌وقت آمادهٔ كار باش و دیگران را متقاعد و توبیخ و تشویق كن و با صبر و شكیبایی تمام تعلیم بده. "

  در خلاصه این کتاب در فصل یک پولس درخصوص زحمات خویش در مورد انجیلی که در آن زمان موعظه می نمود سخن می گوید . در فصل دوم برای فعال بودن در خدمت و در فصل سوم در خصوص ارتداد و انحرافات تعلیمی و تحریفاتی که در کلام خدا صورت می گیرد و در فصل چهارم وفاداری و امانت به خداوند را بیان می نماید .

  نامه پولس رسول به تیتوس

  کتاب تیتوس در سال 63 میلادی در شهر روم و به وسیله پولس رسول به نگارش در آمده است . مخاطب این نامه یکی از دوستان و شاگردان پولس می باشد . این نامه به بررسی سه موضوع می پردازد . پولس در آغاز خصوصیات لازم برای رهبران کلیسا را به تیتوس یادآور می شود . سپس تیتوس را اندرز می دهد که چگونه قشرهای مختلف کلیسا را تعلیم دهد و سرانجام در آخرین بخش نامه اندرزهایی پیرامون رفتار و منش مسیحی وجود دارد که در آن پولس ، بخصوص بر لزوم حفظ آرامش و روحیه همکاری و همچنیین دوری از دشمنی و مجادله و چند دستگی در کلیسا تاکید می ورزد .
  آیه کلیدی این رساله در فصل یک آیه 5 می باشد که می گوید :
  " تو را برای این در جزیره كریت گذاشتم تا كارهای عقب افتاده را سر و سامان دهی و چنانکه شخصاً به تو دستور دادم، رهبرانی برای كلیساها در هر شهر بگماری."
  در فصل یکم این کتاب در خصوص نظم و ترتیبات در کلیسا و در فصل دوم تعالیم درست کلیسا و در فصل سوم رفتار و عملکرد درست مسیحیات در کلیسا صحبت شده است .
  از فصل های معروف کتاب تیتوس فصل اول آن می باشد که در مورد صلاحیت شبانان در کلیسا صحبت می نماید .


  نامه پولس رسول به فیلیمون

  کتاب فیلیمون در سال 62 میلادی در شهر روم و به وسیله پولس رسول به نگارش در آمده است . مخاطب این کتاب دوستی از دوستان پولس به نام فیلیمون می باشد و موضوع اصلی این نامه انصاف و محبتی که در میان برادران ایمان دار باید وجود داشته باشد و همچنین اختلافاتی که می بایست در محبت حل بشوند ، می باشد. آیه کلیدی آیه 16 ایین نامه می باشد که می گوید: " و البتّه نه مثل یک غلام، بلكه بالاتر از آن یعنی به عنوان یک برادر عزیز. او مخصوصاً برای من عزیز است و چقدر بیشتر باید برای تو به عنوان یک انسان و یک برادر مسیحی عزیز باشد."
  این کتاب در یک فصل نوشته شده و از آیه یک تا 7 شکرگذاری برای ایمان فیلیمون و از آیه 8 تا 25 تقاضای پولس برای پذیرش و بخشش اونیسیموس "غلام و برده فیلیمون" که به همراه پولس زندانی بود و در زندان به مسیح ایمان آورده بود. مجازات اونیسیموس به عنوان برده ای که از نزد ارباب خود گریخنته و گویا از اموال وی نیز دزدیده بود طبق قوانین روم مجازات و مرگ بود . اما پولس از فیلیمون می خواهد که فیلیمون برده خود را بخشیده و او را دیگر نه چون برده بلکه چون برادر مسیحی بپزیرد .

  پایان درس هشتم شناخت کتاب مقدس عهد جدید آشنایی با نامه های پولس رسول

  تعالیم نو ایمانان

  تعالیم نو ایمانان

  جهت آشنایی و برای بهره مندی هر چه بیشتر شما عزیزان نو ایمان با تعالیم آیین مسیحیت و شناخت بیشتر و رشد ایمانی همه ما در این بخش به ارائه دروس و تعالیم نو ایمانان می پردازیم . این دروس شامل 50 درس برای نو ایمانان می باشد که به ترتیب منتشر خواهند شد ...