درس یازدهم - پیشگویی های عهد عتیق در مورد عیسی مسیح

  فصل اول شناخت کتاب مقدس 

  درس یازدهم : پیشگویی های عهد عتیق در مورد عیسی مسیح 

  در این درس از بررسی کتاب مقدس لازم است تا نمونه ای از شاهکار این کلام الاهی را شاهد باشیم . ما مسیحیان بارها اعلام کرده ایم و همواره تکرار می کنیم که در عهد عتیق ، تمام نقشه خدا برای معرفی مسیح موعود ، آمدن مسیح ، خدمت مسیح ، مرگ و قیام عیسی مسیح و پیام مسیح برای نجات و رستگاری انسانها و بازگرداندن آنها به نقشه اصلی و اولیه خدا می باشد .
  در این درس ما 92 پیشگویی را که در عهد عتیق در خصوص ظهور و ماموریت و خدمت و زندگی عیسی مسیح شده بود و همچنین مترادف آنها در عهد جدید را بیان می کنیم . توجه نمایید که این پیشگویی ها در 2000 سال پیش با تولد ، زندگی ، مرگ و قیام مسیح از مردگان به تحقق پیوستند .


  پیشگویی 1 :مسیح از ذرّیت یک زن است

  پیدایش فصل 3 آیه 15 : در بین ‌تو و زن‌ كینه می‌گذارم‌. نسل ‌او و نسل ‌تو همیشه ‌دشمن ‌هم‌ خواهند بود. او سر تو را خواهد كوبید و تو پاشنهٔ او را خواهی گزید.
  مترادف پیشگویی :
  غلاطیان فصل 4 آیه 4 : امّا وقتی زمان معیّن فرا رسید، خدا فرزند خود را كه از یک زن و در قید شریعت متولّد شده بود، فرستاد.

   

  پیشگویی 2 : مسیح از نسل سام است

  پیدایش فصل 9 آیه 26 : همچنین‌ گفت‌: خداوندِ سام‌، متبارک ‌باد و كنعان‌ بندهٔ او باشد.
  مترادف پیشگویی 2 :
  لوقا فصل 3 آیه 36 : پسر قینان، پسر ارفكشاد، پسر سام، پسر نوح، پسر لامَک

   

  پیشگویی 3 : مسیح از ذرّیت ابراهیم است .

  پیدایش فصل 22 آیه 17 : من ‌قول‌ می‌دهم ‌كه ‌نسل‌ تو را مانند ستارگان‌ آسمان‌ و شنهای ساحل دریا زیاد كنم‌. نسلهای تو بر دشمنان ‌خود پیروز خواهند شد.
  مترادف پیشگویی 3 :
  متی فصل یک آیه یک : شجره‌نامهٔ عیسی مسیح، پسر داوود، پسر ابراهیم.

   

  پیشگویی 4 : مسیح از ذرّیت اسحاق است .

  پیدایش فصل 26 آیات 2 تا 4 : 2- خداوند بر اسحاق‌ ظاهر شد و فرمود: «به ‌مصر نرو. در همین‌ سرزمین‌ در جایی كه‌ من ‌می‌گویم‌ بمان‌. 3- در اینجا زندگی كن‌. من‌ با تو خواهم‌ بود و تو را بركت ‌خواهم‌ داد. تمام ‌این‌ سرزمین ‌را به ‌تو و به ‌نسل ‌تو خواهم ‌داد و پیمانی را كه‌ با پدرت ‌ابراهیم‌ بسته‌ام‌، حفظ‌ خواهم ‌كرد. 4- من‌ نسل‌ تو را مانند ستارگان‌ آسمان ‌زیاد می‌كنم ‌و تمام‌ این‌ سرزمین ‌را به ‌آنها خواهم‌ داد. تمام‌ ملّتها خواهند خواست ‌تا همان طوری که ‌تو را بركت‌ داده‌ام‌، آنها را نیز بركت ‌دهم‌.
  مترادف پیشگویی 4 :
  لوقا فصل 3 آیه 34 : پسر یعقوب، پسر اسحاق، پسر ابراهیم، پسر تارح، پسر ناحور

   

  پیشگویی 5 : مسیح از نسل یعقوب است .

  پیدایش فصل 28 آیات 13 و 14 : 13- و خداوند در كنار آن‌ ایستاده ‌و می‌گوید: «من‌ هستم‌ خدای ابراهیم‌ و اسحاق‌. من‌ این ‌زمینی را كه‌ روی آن‌ خوابیده‌ای به ‌تو و به ‌فرزندان ‌تو خواهم ‌داد. 14- نسل ‌تو مانند غبار زمین‌ زیاد خواهد شد. آنها قلمرو خود را از هر طرف ‌توسعه‌ خواهند داد. من‌ به ‌وسیلهٔ تو و فرزندان ‌تو، همهٔ ملّتها را بركت‌ خواهم ‌داد.

  مترادف پیشگویی 5 :
  لوقا فصل 3 آیه 34 : پسر یعقوب، پسر اسحاق، پسر ابراهیم، پسر تارح، پسر ناحور

   

  پیشگویی 6 : مسیح از قوم بنی اسرائیل است .

  اعداد فصل 24 آیات 17 تا 19 : 17- او را خواهم دید، امّا نه حالا، او را تماشا خواهم کرد، ولی نه از نزدیک. پادشاهی همچون ستاره‌ای درخشان در اسرائیل ظهور خواهد نمود. او رهبران موآب را شکست می‌دهد. مردم آشوبگر را سرکوب می‌کند،18- و دشمنان خود را در اَدوم شکست می‌دهد، زمین ایشان را تصرّف می‌کند، 19- اسرائیل به پیروزی ادامه می‌دهد، دشمنان را پایمال می‌سازد و کسی را هم زنده نمی‌گذارد.»

  مترادف پیشگویی 6:
  رومیان فصل 9 آیه 4 و 5 : 4-آنها اسرائیلی هستند. مقام فرزند خواندگی، شراكت در جلال خدا، پیمانها، شریعت، مراسم عبادت و وعده‌ها به ایشان داده شده است. 5- اجداد قوم به ایشان تعلّق دارند و مسیح هم از لحاظ اصل و نسب از نژاد آنهاست. او بالاتر از همه و تا ابد خدای متبارک است، آمین.

   

  پیشگویی 7 : مسیح از قبیله یهودا است .

  پیدایش فصل 49 آیات 10: یهودا، عصای سلطنت ‌را نگاه‌ خواهد داشت‌. نسل‌ او همیشه‌ فرمانروایی خواهد كرد تا شیلوه بیاید و همهٔ امّتها از او اطاعت ‌خواهند كرد.

  مترادف پیشگویی 7:
  عبرانیان فصل 7 آیه 14 : مسلّم است كه خداوند ما از طایفهٔ یهوداست. طایفه‌‌ای كه موسی وقتی دربارهٔ كاهنان صحبت می‌کرد، هیچ اشاره‌ای به آن نكرده است.
  مکاشفه فصل 5 آیه 5 : آنگاه یكی از پیران به من گفت: گریه مكن زیرا آن شیر، شیری كه از طایفهٔ یهودا و نهالی از نسل داوود است، پیروز شده و او حق گشودن طومار و برداشتن هفت مُهر آن را دارد.

   

  پیشگویی 8 : مسیح از خانواده یسی است .

  اشعیا فصل 11 آیات 1 و 2 : 1- خاندان سلطنتی داوود مثل درختی است که از تنه قطع شده باشد، امّا از کنُدهٔ خشک شدهٔ آن، شاخه‌های تازه‌ای جوانه می‌زند. 2- روح خداوند به او حکمت و دانش و مهارت برای حکومت خواهد داد. او ارادهٔ خداوند را می‌داند و حرمت او را نگاه خواهد داشت،
  مترادف پیشگویی 8:
  متی فصل 1 آیه 6 : و یَسی پدر داوود پادشاه بود. داوود پدر سلیمان بود (از همسر اوریا)

   

  پیشگویی 9 : مسیح از خانواده داود است .

  دوم سموئیل فصل 7 آیات 12 تا 14 : 12-روزی که با این جهان وداع کنی و با پدرانت دفن شوی، یکی از فرزندان تو را جانشینت می‌سازم و سلطنت او را نیرومند و پایدار می‌کنم. 13- او خانه‌ای برایم خواهد ساخت و من سلطنت او را ابدی و جاودان می‌سازم. 14- من پدر او خواهم بود و او پسر من خواهد بود. امّا اگر بی‌عدالتی کند من او را مانند پدری که پسرش را تنبیه می‌کند، مجازات خواهم کرد.

  مترادف پیشگویی 9 :
  رومیان فصل 1 آیه 3 : این انجیل دربارهٔ پسر او، خداوند ما عیسی ‌مسیح است كه از لحاظ انسانیّت یكی از فرزندان داوود بود
  متی فصل 9 آیه 27 : درحالی‌که عیسی از آنجا می‌گذشت، دو كور به دنبال او رفتند و فریاد می‌کردند ای پسر داوود، به ما رحم کن

   

  پیشگویی 10 : او خداوند داوود و فرزند داود است .

  مزمور 110 آیه 1 : خداوند به سَروَر من می‌گوید: به دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم.

  مترادف پیشگویی 10 :
  مکاشفه فصل 22 آیه 16 : من عیسی فرشتهٔ خود را پیش شما كه در كلیساها هستید، فرستادم تا این امور را به شما اعلام كند. من ریشه و نهال داوود و ستارهٔ درخشان صبحگاهان هستم.

   

  پیشگویی 11 : مسیح از یک باکره متولد میشود

  اشعیا فصل 7 آیه 14 : پس در این صورت خداوند خودش به شما علامتی خواهد داد و آن این است که باکره ای حامله شده پسری خواهد زایید که نامش عمانوئیل یعنی «خدا با ماست» خواهد بود.

  مترادف پیشگویی 11 :
  متی فصل 1 آیات 18 تا 23: 18- تولّد عیسی مسیح چنین بود: مریم مادر او كه به عقد یوسف درآمده بود، قبل از آنكه به خانهٔ شوهر برود به وسیلهٔ روح‌القدس آبستن شد. 19- یوسف كه مرد نیكوكاری بود و نمی‌خواست مریم را در پیش مردم رسوا كند، تصمیم گرفت مخفیانه از او جدا شود. 20- یوسف هنوز در این فكر بود، كه فرشتهٔ خداوند در خواب به او ظاهر شد و گفت: ای یوسف پسر داوود، از بردن مریم به خانهٔ خود نترس. زیرا آنچه در رحم اوست از روح‌القدس است. 21- او پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی خواهی نامید؛ زیرا او قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد. 22- این‌همه واقع شد تا آنچه خداوند به وسیلهٔ نبی اعلام فرموده بود به انجام برسد: 23- باکره‌ای آبستن شده، پسری خواهد زایید كه عمانوئیل -‌یعنی خدا با ما- خوانده خواهد شد.

   

  پیشگویی 12 : مسیح یک پدیده جدید و متفاوت است .

  ارمیا فصل 31 آیه 22: ای قوم بی‌وفا، تا کی تردید می‌کنید؟ من چیزی تازه و متفاوت به وجود آورده‌ام، که یک زن سرپرستی یک مرد را به عهده بگیرد.

  مترادف پیشگویی 12 :
  لوقا فصل 1 آیات 34 و 35 : 34- مریم به فرشته گفت: این چگونه ممكن است؟ من باکره هستم. 35- فرشته به او پاسخ داد: روح‌القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افكند و به این سبب آن نوزاد مقدّس، پسر خدا نامیده خواهد شد.


  پیشگویی 13 : او خدای قدیر بود .

  اشعیا فصل 9 آیات 6 و7 : 6- برای ما فرزندی زاییده، پسری به ما داده شده است و او بر ما سلطنت خواهد کرد. اسم او «مشاور عجیب، خدای قدیر، پدر سرمدی و شاهزادهٔ صلح و سلامتی» خواهد بود. 7- قدرت شاهانه‌اش روز افزون، و مملکتش همیشه در صلح خواهد بود. او مثل خاندانش داوود سلطنت می‌کند و قدرتش از حال تا ابد بر نیکی و عدالت متّکی خواهد بود. خدای متعال با اشتیاق این‌کار را به کمال خواهد رسانید.
  مترادف پیشگویی 13 :
  اول تیموتائوس فصل 3 آیه 16 : هیچ‌کس نمی‌تواند انكار كند كه راز آیین ما بزرگ است: او به صورت انسان ظاهر شد، روح‌القدس حقانیّتش را ثابت نمود، فرشتگان او را دیدند. مژدهٔ او در میان ملّتها اعلام شد در جهان، مردم به او ایمان آوردند، و با جلال به عالم بالا ربوده شد.
  یوحنا فصل 3 آیه 16 : زیرا خدا جهانیان را آن‌قدر محبّت نمود كه پسر یگانهٔ خود را داد تا هرکه به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلكه صاحب حیات جاودان شود.

  متی فصل 3 آیه 17 : و صدایی از آسمان شنیده شد كه می‌گفت: این است پسر عزیز من كه از او خشنودم.

   

  پیشگویی 14 : مسیح پسر یگانه است .

  مزمور 2 آیه 7 : پادشاه می‌گوید: من فرمان خداوند را اعلام می‌کنم، او به من گفته است: از امروز من پدر تو شده‌ام، و تو پسر من هستی.

  مترادف پیشگویی 14 :
  یوحنا فصل 3 آیه 16 : زیرا خدا جهانیان را آن‌قدر محبّت نمود كه پسر یگانهٔ خود را داد تا هرکه به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلكه صاحب حیات جاودان شود.
  متی فصل 3 آیه 17 : و صدایی از آسمان شنیده شد كه می‌گفت: این است پسر عزیز من كه از او خشنودم.

   

  پیشگویی 15 : اسم پسر

  امثال فصل 30 آیه 4: کیست که به آسمان صعود کرد و بر زمین فرود آمد؟ کیست که باد را در مشت خود جمع کرد و آبها را در لباس خود پیچید؟ کیست که حدود زمین را تعیین کرد؟ نام او چیست و پسرش چه نام دارد؟ اگر می‌دانی بگو.

  مترادف پیشگویی 15 :
  متی فصل 1 آیه 24 : یوسف از خواب بیدار شد و طبق دستور فرشتهٔ خداوند عمل نمود و مریم را به خانهٔ خود آورد. امّا تا زمانی‌که مریم پسر خود را به دنیا نیاورد، با او همبستر نشد و كودک را عیسی نام نهاد.

   

  پیشگویی 16 : او وارث تاج و تخت داود پادشاه است .

  اشعیا فصل 9 آیه 6 و 7 : 6- برای ما فرزندی زاییده، پسری به ما داده شده است و او بر ما سلطنت خواهد کرد. اسم او «مشاور عجیب، خدای قدیر، پدر سرمدی و شاهزادهٔ صلح و سلامتی» خواهد بود. 7- قدرت شاهانه‌اش روز افزون، و مملکتش همیشه در صلح خواهد بود. او مثل خاندانش داوود سلطنت می‌کند و قدرتش از حال تا ابد بر نیکی و عدالت متّکی خواهد بود. خدای متعال با اشتیاق این‌کار را به کمال خواهد رسانید.

  مترادف پیشگویی 16 :
  لوقا فصل 1 آیه 31 تا 33: 31-تو آبستن خواهی شد و پسری خواهی زایید و نام او را عیسی خواهی گذارد. 32- او بزرگ خواهد بود و به پسر خدای متعال ملقّب خواهد شد. خداوند، خدا تخت پادشاهی جدّش داوود را به او عطا خواهد فرمود. 33- او تا به ابد برخاندان یعقوب فرمانروایی خواهد كرد و پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد داشت.

   

  پیشگویی17 : او در شهر بیت لحم متولد میشود .

  میکاه فصل 5 آیه 2 : ای بیت‌لحم افراته، گرچه تو از کوچکترین شهرهای یهودا هستی، ولی از تو پیشوایی ظهور می‌کند که نسل او از قدیم وجود داشته است. او بر قوم اسرائیل حکمرانی خواهد کرد.

  مترادف پیشگویی 17 :
  متی فصل 2 آیه 1 تا 8 : 1- عیسی در زمان زمامداری هیرودیس پادشاه، در بیت‌لحم یهودیه تولّد یافت. پس از تولّد او مجوسیانی از مشرق زمین به اورشلیم آمده 2-پرسیدند: پادشاه نوزاد یهودیان كجاست؟ ما طلوع ستارهٔ او را دیده و برای پرستش او آمده‌ایم. 3- وقتی هیرودیس پادشاه این را شنید، بسیار مضطرب شد و تمام مردم اورشلیم نیز در اضطراب فرو رفتند. 4- او جلسه‌ای با شركت سران كاهنان و علمای قوم یهود تشكیل داد و دربارهٔ محل تولّد مسیح موعود از ایشان پرسید. 5- آنها جواب دادند: در بیت‌لحم یهودیه، زیرا در كتاب نبی چنین آمده است: 6- ای بیت‌لحم، در سرزمین یهودیه، تو به هیچ وجه از سایر فرمانروایان یهودا كمتر نیستی، زیرا از تو پیشوایی ظهور خواهد كرد كه قوم من اسرائیل را رهبری خواهد نمود. 7- آنگاه هیرودیس از مجوسیان خواست به طور محرمانه با او ملاقات كنند و به این ترتیب از وقت دقیق ظهور ستاره آگاه شد. 8- بعد از آن، آنها را به بیت‌لحم فرستاده گفت: بروید و با دقّت به دنبال آن كودک بگردید و همین‌که او را یافتید به من خبر دهید تا من هم بیایم و او را پرستش نمایم.

   

  پیشگویی 18 : قتل عام بچه های زیر دو سال

  ارمیا فصل 31 آیه 15 : خداوند می‌گوید: «صدایی از رامه به گوش ‌رسید، صدای گریه و ماتم عظیم. راحیل برای فرزندان خویش می‌گرید، آنها از بین رفته‌اند و او تسلّی نمی‌پذیرفت.

  مترادف پیشگویی 18 :
  متی فصل 2 آیات 16 تا 18 : 16- وقتی هیرودیس متوجّه شد كه مجوسیان او را فریب داده‌اند، بسیار غضبناک شد و فرمان قتل عام پسران دو ساله و كمتر را در بیت‌لحم و تمام حومهٔ آن طبق تاریخی كه از مجوسیان جویا شده بود، صادر كرد. 17- به این ترتیب كلماتی كه به وسیلهٔ ارمیای نبی بیان شده بود، به حقیقت پیوست: صدایی در رامه به گوش رسید. صدای گریه و ماتم عظیم. راحیل برای فرزندان خود گریه می‌کرد و تسلّی نمی‌پذیرفت زیرا آنان از بین رفته‌اند.


  پیشگویی 19 : ستاره مسیح که در آسمان پدید آمد

  اعداد فصل 24 آیه 17 : او را خواهم دید، امّا نه حالا، او را تماشا خواهم کرد، ولی نه از نزدیک. پادشاهی همچون ستاره‌ای درخشان در اسرائیل ظهور خواهد نمود. او رهبران موآب را شکست می‌دهد. مردم آشوبگر را سرکوب می‌کند،

  مترادف پیشگویی 19 :
  متی فصل 2 آیات 1 و 2 و 9 و 10 :1- عیسی در زمان زمامداری هیرودیس پادشاه، در بیت‌لحم یهودیه تولّد یافت. پس از تولّد او مجوسیانی از مشرق زمین به اورشلیم آمده 2- پرسیدند: پادشاه نوزاد یهودیان كجاست؟ ما طلوع ستارهٔ او را دیده و برای پرستش او آمده‌ایم. 9- آنان بنا به فرمان پادشاه حركت كردند و ستاره‌ای كه طلوعش را دیده بودند، پیشاپیش آنان می‌رفت تا در بالای مكانی كه كودک در آن بود، توقّف كرد. 10- وقتی ستاره را دیدند، بی‌نهایت خوشحال شدند.

   

  پیشگویی 20 : بازگشت از مصر در زمان طفولیت

  هوشع فصل 11 آیه 1: خداوند می‌فرماید: هنگامی اسرائیل کودک بود، او را دوست داشتم. و پسر خود را از مصر فراخواندم.
  مترادف پیشگویی 20 :
  متی فصل 2 آیه 12 تا 15 : 12- چون در عالم خواب به آنان اخطار شد كه به نزد هیرودیس بازنگردند، از راهی دیگر به وطن خود برگشتند. 13- پس از رفتن آنان فرشتهٔ خداوند در خواب به یوسف ظاهر شده گفت: برخیز، كودک و مادرش را بردار و به مصر فرار كن و تا وقتی‌که به تو بگویم در آنجا بمان، زیرا هیرودیس می‌خواهد كودک را پیدا كند و به قتل برساند. 14- پس یوسف برخواست و مادر و طفل را برداشته، در همان شب عازم مصر شد. 15- و تا وقت مرگ هیرودیس در آنجا ماند و به این وسیلهٔ سخنی كه خداوند به زبان نبی فرموده بود، تحقّق یافت كه: پسر خود را از مصر فراخواندم.


  پیشگویی 21 : آمدن یحیی تعمید دهنده پیشاپیش مسیح

  اشعیا فصل 40 آیه 3 : مردی فریاد می‌زند و می‌گوید: راهی برای خداوند در بیابان باز کنید! و شاهراهی برای خدای ما در کویر آماده سازید!
  ملاکی فصل 3 آیه 1 : خداوند متعال می‌فرماید: من قاصد خود را می‌فرستم تا راه را برای من آماده سازد. سپس خداوندی که منتظرش هستید، ناگهان به معبد بزرگ خود خواهد آمد. آن نبی‌ای که مشتاق دیدارش هستید، می‌آید و پیمان مرا به شما اعلام می‌کند.

  مترادف پیشگویی 21 :
  متی فصل 3 آیه 1 تا 3 : 1- در آن زمان یحیای تعمید‌دهنده در بیابان یهودیه ظاهر شد و تعلیم داده می‌گفت: 2- توبه كنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک است. 3- یحیی همان كسی است كه اشعیای نبی دربارهٔ او می‌گوید: مردی در بیابان فریاد می‌زند: راه خداوند را آماده سازید و مسیر او را راست گردانید.

   

  پیشگویی 22 : او بعد از 483 سال باید به دنیا معرفی شود

  دانیال فصل 9 آیه 25 : بدان و آگاه باش که از زمان صدور فرمان بنای مجدّد اورشلیم تا ظهور پیشوای برگزیدهٔ خدا، هفت هفته و شصت و دو هفته طول می‌کشد و با وجود اوضاع آشفته، اورشلیم با جاده‌ها و دیوارهایش بازسازی می‌شود.

  مترادف پیشگویی 22 :
  مرقس فصل 1 آیه 15 : و گفت: ساعت مقرّر رسیده و پادشاهی خدا نزدیک است. توبه كنید و به این مژده ایمان آورید.


  پیشگویی 23 : او مسح شده و منتخب خداوند است

  اشعیا فصل 61 آیات 1 تا 4 : 1- خدای قادر متعال مرا از روح پُر ساخته است. او مرا فرستاده تا به مسکینان بشارت، و شکسته‌دلان را شفا دهم، و رهایی اسیران و آزادی زندانیان را اعلام کنم. 2- او مرا فرستاده تا اعلام کنم زمان نجات قوم به وسیلهٔ خداوند و شکست دشمنان آنها فرا رسیده است. او مرا فرستاده تا به سوگواران تسلّی دهم. 3- به سوگواران صهیون به جای غم، شادی و خوشی و به جای غصّه، سرود تمجید بدهم. آنها مانند درختانی هستند که خداوند خودش کاشته است. آنها هر آنچه را راست و درست است، به جا می‌آورند، و خداوند به‌خاطر آنچه کرده است، ستایش می‌شود. 4- آنها شهرهایی را که مدّت زیادی ویران بوده دوباره خواهند ساخت.

  مترادف پیشگویی 23 :
  لوقا فصل 4 آیات 16 تا 20 :
  16- به این ترتیب به شهر ناصره، جایی‌که در آن بزرگ شده بود، آمد و در روز سبت طبق معمول به كنیسه رفت و برای قرائت كلام خدا برخاست. 17-طومار اشعیای نبی را به او دادند. طومار را باز كرد و آن قسمتی را یافت كه می‌فرماید 18- روح خداوند بر من است، او مرا مسح كرده است تا به بینوایان مژده دهم. مرا فرستاده است تا آزادی اسیران و بینایی كوران و رهایی ستمدیدگان را اعلام كنم19- و سال فرخندهٔ خداوند را اعلام نمایم.20- طومار را پیچید و به سرپرست كنیسه داد و نشست. در كنیسه تمام چشم‌ها به او دوخته شده بود.

  اعمال رسولان فصل 10 آیه 38 : خدا، عیسای ناصری را با روح‌القدس و قدرت خود مسح كرد و می‌دانید، كه چگونه عیسی به همه‌جا می‌رفت و کارهای نیک انجام می‌داد و همهٔ كسانی را كه در اسارت شیطان به سر می‌بردند رهایی می‌بخشید زیرا خدا با او بود.


  پیشگویی 24 : او پر از روح خدا خواهد بود

  اشعیا فصل 11 آیات 1 تا 4 : 1- خاندان سلطنتی داوود مثل درختی است که از تنه قطع شده باشد، امّا از کنُدهٔ خشک شدهٔ آن، شاخه‌های تازه‌ای جوانه می‌زند. 2- روح خداوند به او حکمت و دانش و مهارت برای حکومت خواهد داد. او ارادهٔ خداوند را می‌داند و حرمت او را نگاه خواهد داشت،3- از اطاعت او خرسند است، و از روی ظاهر و شایعات داوری نخواهد کرد. 4- او فقیران را با انصاف داوری می‌کند و به داد درماندگان خواهد رسید. به دستور او مردم مجازات و خطاکاران کشته می‌شوند.

  مترادف پیشگویی 24 :
  یوحنا فصل 3 آیه 34 : کسی‌که از طرف خدا فرستاده شده است، كلام خدا را بیان می‌کند زیرا خدا روح خود را بی‌حد و حصر به او عطا می‌فرماید.
  مکاشفه فصل 5 آیه 6 : آنگاه دیدم كه در وسط همان تخت و در میان آن حیوانات و پیران، برّه‌ای ایستاده بود كه علامت برّهٔ قربانی شده را داشت. آن برّه دارای هفت شاخ و هفت چشم بود. هفت چشمی كه هفت روح خدا هستند و به همهٔ جهان فرستاده شده‌اند.


  پیشگویی 25 : خدمت او سه سال و نیم به طول خواهد انجامید

  دانیال فصل 9 آیه 24 تا 27 : 24- به امر خدا برای قوم تو و شهر مقدّس تو هفتاد هفته طول می‌کشد تا فساد و شرارت از بین برود، کفّارهٔ گناهان داده شود، عدالت ابدی برقرار گردد، معبد بزرگ دوباره تقدیس شود و به این ترتیب رؤیاها و پیشگویی‌ها به انجام برسند. 25- بدان و آگاه باش که از زمان صدور فرمان بنای مجدّد اورشلیم تا ظهور پیشوای برگزیدهٔ خدا، هفت هفته و شصت و دو هفته طول می‌کشد و با وجود اوضاع آشفته، اورشلیم با جاده‌ها و دیوارهایش بازسازی می‌شود. 26- پس از آن شصت و دو هفته، آن پیشوای برگزیده کشته می‌شود امّا نه عادلانه. سپس پادشاهی با لشکریان خود به اورشلیم و معبد بزرگ حمله کرده، آنها را ویران می‌کند. آخر زمان همچون توفان فرا می‌رسد و جنگ و ویرانی‌هایی را که تعیین شده، با خود خواهد آورد. این پادشاه با اشخاص زیادی پیمان یک هفته‌ای می‌بندد امّا وقتی نصف این مدّت بگذرد، مانع تقدیم قربانی‌ها و هدایا می‌شود. سپس این ویرانگر، معبد بزرگ را آلوده می‌سازد، ولی سرانجام آن چیزی که برای او تعیین شده بر سرش خواهد آمد. 27- این پادشاه با اشخاص زیادی پیمان یک هفته‌ای می‌بندد امّا وقتی نصف این مدّت بگذرد، مانع تقدیم قربانی‌ها و هدایا می‌شود. سپس این ویرانگر، معبد بزرگ را آلوده می‌سازد، ولی سرانجام آن چیزی که برای او تعیین شده بر سرش خواهد آمد.

  مترادف پیشگویی 25 :
  با مطالعه 4 انجیل می بینیم که مسیح به مدت سه سال و نیم خدمت نمود


  پیشگویی 26 : در سن 30 سالگی خدمت خود را شروع می کند

  اعداد فصل 4 آیه 3: مردان سی ساله تا پنجاه ساله‌ای که می‌توانند در خیمهٔ اجتماع خدمت کنند.

  مترادف پیشگویی 26 :
  لوقا فصل 3 آیه 23 : وقتی عیسی مأموریت خود را شروع كرد در حدود سی سال از عمرش گذشته بود و برحسب تصوّر مردم او پسر یوسف بود و یوسف پسر هالی،


  پیشگویی 27 : او خدمت خود را از جلیل شروع می نماید

  اشعیا فصل 9 آیه 1 و 2 : 1- برای آنانی که در غم و اندوه بودند تاریکی نخواهد بود. طایفه‌های زبولون و نفتالی که روزگاری خوار و خفیف بودند، در آینده موجب افتخار مردم کرانه‌های شرقی مدیترانه تا نواحی آن به سوی رود اردن تا ایالت جلیل -‌جایی که بیگانگان زندگی می‌کنند- خواهند بود. 2- قومی که در تاریکی سالک بودند، نور عظیمی دیدند، به آنها که در سایهٔ موت زندگی می‌کردند نوری درخشان تابید.

  مترادف پیشگویی 27 :
  متی فصل 4 آیه 12 تا 16 : 12- وقتی عیسی شنید كه یحیی بازداشت شده است به استان جلیل رفت. 13- ولی در شهر ناصره نماند بلكه به كفرناحوم كه در كنار دریای جلیل و در نواحی زبولون و نفتالی واقع است رفت و در آنجا ماندگار شد. 14- با این كار سخنان اشعیای نبی تحقّق یافت كه می‌فرماید: 15- زبولون و نفتالی، سرزمینهایی كه در مسیر دریا و آن‌سوی اردن هستند. جلیل در قسمت بیگانگان. 16- قومی كه در تاریكی به سر می‌برند نور عظیمی خواهند دید و بر آنانی كه در سرزمین سایهٔ مرگ ساكنند نوری خواهد درخشید.»

  لوقا فصل 4 آیه 14 : عیسی با قدرت روح‌القدس به استان جلیل برگشت و شهرت او سرتاسر آن ناحیه را پُر ساخت.

   

  پیشگویی 28 : او برای قوم خود یک نبی مانند موسی خواهد بود

  تثنیه فصل 18 آیه 17 : من از بین آنها یک نبی مانند تو برای ایشان می‌فرستم. من به او خواهم گفت که چه بگوید و او به مردم همهٔ فرامین مرا خواهد گفت.

  مترادف پیشگویی 28 :
  اعمال رسولان فصل 3 آیه 15 تا 26 :
  15- و به این طریق آن سرچشمهٔ حیات را كشتید، امّا خدا او را پس از مرگ زنده كرد و ما شاهد این واقعه هستیم. 16- قدرت نام عیسی، این شخص را كه می‌بیند و می‌شناسید نیرو بخشیده است. به وسیلهٔ ایمان به نام او این كار انجام شده است. آری، در حضور جمیع شما ایمان به عیسی او را سالم و تندرست كرده است. 17- و امّا ای دوستان، می‌دانم كه شما مثل حکمرانان خود این كار را از روی غفلت انجام دادید. 18- ولی خدا به این طریق به آن پیشگویی‌هایی كه مدّتها پیش به وسیلهٔ جمیع انبیا فرموده بود كه مسیح او می‌آید تا رنج و آزار ببیند، تحقّق بخشید. 19- پس توبه كنید و به سوی خدا بازگشت نمایید تا گناهان شما آمرزیده شود. 20- و زمان تجدید حیات از پیشگاه خداوند فرا رسد و خدا، عیسی یعنی آن مسیح موعود را كه از پیش برایتان برگزیده بود بفرستد. 21- همان‌طور كه خدا به وسیلهٔ انبیای مقدّس خود از مدّتها پیش اعلام نموده، او باید تا زمانی‌كه همه‌چیز تازه و نو شود، در آسمان بماند. 22- موسی فرمود: 'خداوند خدای شما، از میان شما نبی‌ای مانند من برای شما برمی‌‌انگیزاند، باید به آنچه او به شما می‌گوید گوش دهید. 23 - و هركس از اطاعت آن نبی سر باز زند باید از جمع بنی‌اسرائیل ریشه‌كن شود.' 24- و همچنین تمام انبیا از سموئیل به بعد، یک صدا زمان حاضر را پیشگویی می‌کردند. 25- شما فرزندان انبیا هستید و به این سبب در آن پیمانی كه خدا با اجداد شما بست سهمی دارید، چنانکه خدا به ابراهیم فرمود: 'از نسل تو جمیع اقوام روی زمین بركت خواهند یافت.' هنگامی‌كه خدا بندهٔ خود عیسی را برگزید، او را قبل از همه پیش شما فرستاد تا شما را از راههای شرارت‌آمیزتان برگرداند و به این وسیله شما را بركت دهد. 26- هنگامی‌كه خدا بندهٔ خود عیسی را برگزید، او را قبل از همه پیش شما فرستاد تا شما را از راههای شرارت‌آمیزتان برگرداند و به این وسیله شما را بركت دهد.

  یوحنا فصل 6 آیه 14 : وقتی مردم این معجزهٔ عیسی را دیدند گفتند: در حقیقت این همان نبی موعود است كه می‌بایست به جهان بیاید.

   

  پیشگویی 29 : او نه تنها پادشاه بلکه آورنده شریعت الهی است

  پیدایش فصل 49 آیه 10 : یهودا، عصای سلطنت ‌را نگاه‌ خواهد داشت‌. نسل‌ او همیشه‌ فرمانروایی خواهد كرد تا شیلوه بیاید و همهٔ امّتها از او اطاعت ‌خواهند كرد.

  مترادف پیشگویی 29 :
  متی فصل 5 و 6 و 7 در خصوص این پیشگویی سخن می گوید .


  پیشگویی 30 : او شبان و چوپان گله خدا خواهد بود

  پیدایش فصل 49 آیه 24 : امّا كمان‌ او همچنان‌ در قوّت ‌نبرد باقی است‌ و بازوان‌ او به وسیلهٔ خدای قادر یعقوب ‌-كه ‌شبان ‌و صخرهٔ اسرائیل ‌است- توانا گردید.

  مترادف پیشگویی 30 :
  یوحنا فصل 10 آیه 11 : من شبان نیكو هستم، شبان نیكو جان خود را برای گوسفندان فدا می‌سازد.
  متی فصل 21 آیه 42 تا 44 : 42- آنگاه عیسی به آنان فرمود: آیا تا كنون در كلام خدا نخوانده‌اید: 'آن سنگی كه بنّایان رد كردند اکنون مهمترین سنگ بنا شده است. این كار خداوند است؛ و به نظر ما عجیب است.' 43- بنابراین به شما می‌گویم كه پادشاهی خدا از شما گرفته و به امّتی داده خواهد شد كه ثمراتی شایسته به بار آورد. 44 - اگر كسی بر روی این سنگ بیفتد خرد خواهد شد و هرگاه آن سنگ بر روی كسی بیفتد او را به غبار مبدّل خواهد ساخت.

   

  پیشگویی 31 : او برای خانه خدا غیرت خواهد داشت

  مزمور فصل 69 آیه 9 : غیرتی که برای خانهٔ تو دارم، آتشی در وجودم برافروخته. دشمنان همچنان‌که به تو اهانت نمودند، به من نیز توهین کردند.

  مترادف پیشگویی 31 :
  یوحنا فصل 2 آیه 13 تا 17 :
  13- چون عید فصح یهود نزدیک بود عیسی به اورشلیم رفت.14-در معبد بزرگ، اشخاصی را دید كه به فروش گاو و گوسفند و كبوتر مشغولند، و صرّافان هم در پشت میزهای خود نشسته‌اند.15- پس با طناب شلاقی ساخت و همهٔ آنان را با گوسفندان و گاوان از معبد بزرگ بیرون راند و سکّه‌های صرّافان را دور ریخت و میزهای آنها را واژگون ساخت. 16- آنگاه به كبوتر فروشان گفت: اینها را از اینجا بیرون ببرید. خانهٔ پدر مرا به بازار تبدیل نكنید. 17-شاگردان عیسی به‌خاطر آوردند كه کتاب‌مقدّس می‌فرماید: غیرتی که برای خانهٔ تو دارم آتشی در وجودم برافروخته است.


  پیشگویی 32 : او به معبد می آید و در معبد ظهور خواهد کرد

  ملاکی فصل 3 آیه 1 : خداوند متعال می‌فرماید: «من قاصد خود را می‌فرستم تا راه را برای من آماده سازد. سپس خداوندی که منتظرش هستید، ناگهان به معبد بزرگ خود خواهد آمد. آن نبی‌ای که مشتاق دیدارش هستید، می‌آید و پیمان مرا به شما اعلام می‌کند.»

  مترادف پیشگویی 32 :
  متی فصل 21 آیه 12 تا 15 :
  12- آنگاه عیسی به داخل معبد بزرگ رفت و همهٔ كسانی را كه در صحن معبد بزرگ به خرید و فروش اشتغال داشتند، بیرون راند. او میزهای صرّافان و جایگاههای كبوتر فروشان را واژگون ساخت . 13- و به آنان گفت: «کتاب‌مقدّس می‌فرماید: 'معبد بزرگ من نمازخانه خوانده‌ خواهد شد، امّا شما آن را کمینگاه دزدان ساخته‌اید. » '14- نابینایان و مفلوجان در معبد بزرگ به نزد او آمدند و او آنها را شفا داد. 15- سران كاهنان و علما وقتی عجایب عیسی را دیدند و شنیدند كه كودكان در معبد بزرگ فریاد می‌زدند «سپاس باد بر پسر داوود» خشمگین شدند.

  لوقا فصل 2 آیه 25 تا 32
  25- در اورشلیم مردی به نام شمعون زندگی می‌کرد كه درستكار و پارسا بود و در انتظار سعادت اسرائیل به سر می‌برد و روح‌القدس بر او بود. 26- از طرف روح‌القدس به او الهام رسیده بود كه تا مسیح موعود خداوند را نبیند، نخواهد مرد. 27- او به هدایت روح به داخل معبد بزرگ آمد و هنگامی‌که والدین عیسی، طفل را به داخل آوردند تا آنچه را كه طبق شریعت مرسوم بود انجام دهند، 28- شمعون، طفل را در آغوش گرفت و خدا را حمدكنان گفت: 29- حال ای خداوند، بر طبق وعدهٔ خود بنده‌ات را بسلامت مرخّص فرما 30- چون چشمانم نجات تو را دیده است، 31- نجاتی كه تو در حضور همهٔ ملّتها آماده ساخته‌ای، 32- نوری كه افكار ملل بیگانه را روشن سازد و مایهٔ سربلندی قوم تو، اسرائیل گردد.


  پیشگویی 33 : خدمت او همراه با معجزات و شفای بیماران خواهد بود

  اشعیا فصل 35 رامطالعه فرمایید

  مترادف پیشگویی 33 :
  متی فصل 8 را مطالعه فرمایید .
  متی فصل 11 آیه 4 و 5 : 4- عیسی در جواب گفت: «بروید و هر آنچه را كه می‌‌بینید و می‌شنوید به یحیی بگویید: 5- كوران بینایی خود را باز می‌یابند، لنگان به راه می‌افتند و جذامیان پاک می‌گردند، كران شنوا و مردگان زنده می‌شوند و به بینوایان بشارت داده می‌شود.


  پیشگویی 34 : او به نام خداوند خواهد آمد

  مزمور فصل 118 آیه 26 : خداوند، خدایی است که ما را سعادت بخشیده است. شاخه‌ها را به دست بگیرید و قربانگاه او را طواف کنید.

  مترادف پیشگویی 34 :
  متی فصل 21 آیه 9 تا 11 :

  9- آنگاه جمعیّتی كه از جلو می‌رفتند و آنها كه از عقب می‌آمدند فریاد می‌زدند و می‌گفتند: سپاس باد بر پسر داوود! مبارک باد آن کسی‌که به نام خداوند می‌آید! خدای متعال او را مبارک سازد! 10- همین‌که عیسی وارد اورشلیم شد تمام مردم شهر به هیجان آمدند و عدّه‌ای می‌پرسیدند: «این شخص كیست؟ 11- جمعیّت پاسخ می‌دادند: این عیسی نبی است كه از ناصرهٔ جلیل آمده است.


  پیشگویی 35 : او در کلام پر از احسان و فیض است

  مزمور فصل 45 آیه 2 : تو زیباتر از همهٔ انسانهایی، فیض از لبان تو جاری است، خدا برای همیشه تو را مبارک ساخته است.
  مترادف پیشگویی 35 :
  یوحنا فصل 1 آیه 17 : زیرا شریعت به وسیلهٔ موسی عطا شد، امّا فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد.
  لوقا فصل 4 آیه 22 : همهٔ حاضران او را تحسین می‌کردند و از كلمات فیض بخشی كه می‌گفت، تعجّب می‌‌نمودند. آنها می‌گفتند: مگر این مرد پسر یوسف نیست؟

  پیشگویی 36 : اوکلام و فرامین خدا را صحبت خواهد کرد

  تثنیه فصل 18 آیه 18 : او به نام من سخن خواهد گفت و هرکس را که از او اطاعت نکند، مجازات خواهم کرد.

  مترادف پیشگویی 36 :
  یوحنا فصل 12 آیه 47 تا 50 :
  47- امّا اگر کسی سخنان مرا بشنود و اطاعت نكند، من در حقّ او داوری نمی‌کنم، زیرا نیامده‌ام تا جهان را محكوم سازم بلكه تا جهان را نجات بخشم. 48- داوری هست كه هرکه مرا رد كند و سخنانم را نپذیرد او را محكوم می‌سازد. سخنانی كه من گفتم در روز آخر او را محكوم خواهد ساخت. 49- چون من از خود سخن نمی‌گویم بلكه پدری كه مرا فرستاده است به من فرمان داد كه چه بگویم و چگونه صحبت كنم و من می‌دانم كه فرمان او حیات جاودانی است. پس آنچه من می‌گویم کاملاً همان چیزی است كه پدر به من گفته است. 50- و من می‌دانم كه فرمان او حیات جاودانی است. پس آنچه من می‌گویم کاملاً همان چیزی است كه پدر به من گفته است.


  پیشگویی 37 : او به نام خدا و در نام خدا صحبت خواهد کرد

  تثنیه فصل 18 آیه 19 : امّا اگر نبی‌ای جرأت کند به نام من سخن بگوید، هنگامی‌که من به او فرمان نداده باشم، او باید برای این کار بمیرد و همچنین هر نبی‌ای که به نام خدایان دیگر سخن بگوید.

  مترادف پیشگویی 37 :
  یوحنا فصل 5 آیه 43 : من به نام پدر خود آمده‌ام و شما مرا نمی‌پذیرید، ولی اگر کسی خودسرانه بیاید از او استقبال خواهید كرد.

   

  پیشگویی 38 : او با مثلها صحبت خواهد کرد

  مزمور فصل 78 آیه 1 تا 4 :

  1- ای قوم من، تعالیم مرا بشنوید و به آنچه به شما می‌گویم، توجّه نمایید. 2- می‌‌‌‌خواهم با شما با مَثَلها صحبت کنم و شما را از اسرار گذشته، 3- چیزهایی را که از نیاکان خود شنیده و یاد گرفته‌ایم، آگاه نمایم. 4- ما اینها را از فرزندان خود مخفی نمی‌کنیم، بلکه آنها را برای نسلهای آینده بازگو می‌کنیم تا آنها نیز بدانند که، خداوند چه کارهای عجیب و شگفت‌انگیزی انجام داده است.

  مترادف پیشگویی 38 :
  نمونه ای از این مثل ها را در انجیل متی فصل 13 از آیه 3 تا 35 مشاهده می نماییم .

   

  پیشگویی 39 : برادران او وی را طرد خواهند کرد .

  مزمور فصل 69 آیه 8 : نزد فامیلم مانند یک غریبه و نزد خانواده‌ام مانند بیگانه‌ها شده‌ام.

  مترادف پیشگویی 39 :
  یوحنا فصل 1 آیه 11 : او به قلمرو خود آمد ولی متعلّقانش او را قبول نكردند.
  یوحنا فصل 7 آیه 1 تا 5 :
  1- بعد از آن عیسی در جلیل مسافرت می‌کرد. او نمی‌خواست در یهودیه باشد چون یهودیان قصد داشتند او را بكشند. 2- همین‌که عید یهودیان یعنی عید خیمه‌ها نزدیک شد، 3- برادران عیسی به او گفتند: اینجا را ترک كن و به یهودیه برو تا پیروان تو كارهایی را كه می‌کنی ببینند. 4- کسی‌که می‌خواهد مشهور شود كارهای خود را پنهانی انجام نمی‌دهد، تو كه این كارها را می‌کنی بگذار تمام دنیا تو را ببینند. 5- چونكه برادرانش هم به او ایمان نداشتند.


  پیشگویی 40 : او توسط رهبران یهود رد خواهد شد

  مزمور فصل 118 آیه 21 : سنگی را که معماران رد کردند، اکنون مهمترین سنگ بنا شده است.

  مترادف پیشگویی 40 :
  اعمال رسولان فصل 4 آیات 1 تا 12 :
  1- هنوز سخن ایشان با قوم به پایان نرسیده بود كه كاهنان به اتّفاق فرماندهٔ پاسداران معبد بزرگ و پیروان فرقهٔ صدوقی بر سر آنان ریختند. 2- آنان از اینكه رسولان، قوم را تعلیم می‌دادند و به اتّكای رستاخیز عیسی، رستاخیز مردگان را اعلام می‌کردند، سخت ناراحت شده بودند. 3- پس پطرس و یوحنا را گرفتند و چون نزدیک غروب بود تا روز بعد ایشان را در زندان نگه داشتند، 4- امّا بسیاری از کسانی‌که آن پیام را شنیده بودند، ایمان آوردند و تعداد مردان ایشان به حدود پنج هزار نفر رسید. 5- روز بعد، رهبران یهود و مشایخ و علما در اورشلیم جلسه‌ای تشكیل دادند. 6- حنا كاهن اعظم و قیافا و یوحنا و اسكندر و همهٔ اعضای خانوادهٔ كاهن اعظم حضور داشتند. 7- رسولان را احضار كردند و از آنان سؤال نمودند: با چه قدرت و به چه نامی این كار را کرده‌اید؟ 8- پطرس پر از روح‌القدس جواب داد: «ای سران قوم و ای مشایخ اسرائیل، 9- اگر امروز به‌خاطر کار نیكویی كه در مورد یک مرد علیل انجام شد، از ما بازپرسی می‌کنید و می‌خواهید بدانید كه او به چه وسیله شفا یافته است، 10- همهٔ شما و همهٔ قوم اسرائیل بدانید كه این مرد که امروز به قدرت نام عیسی مسیح ناصری، كه شما او را روی صلیب كشتید و خدا او را زنده گردانید، کاملاً شفا یافته و ایستاده است. 11- این همان سنگی است كه شما بنّایان آن را خوار شمردید و رد كردید، ولی اکنون مهمترین سنگ بنا شده است.12- در هیچ‌كس دیگر، رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیلهٔ آن نجات یابیم.

  متی فصل 21 آیات 42 تا 45 :
  42- آنگاه عیسی به آنان فرمود: «آیا تا كنون در كلام خدا نخوانده‌اید: 'آن سنگی كه بنّایان رد كردند اکنون مهمترین سنگ بنا شده است. این كار خداوند است؛ و به نظر ما عجیب است.' 43- بنابراین به شما می‌گویم كه پادشاهی خدا از شما گرفته و به امّتی داده خواهد شد كه ثمراتی شایسته به بار آورد. 44- اگر كسی بر روی این سنگ بیفتد خرد خواهد شد و هرگاه آن سنگ بر روی كسی بیفتد او را به غبار مبدّل خواهد ساخت. 45- وقتی سران كاهنان و فریسیان مثلهای او را شنیدند فهمیدند كه عیسی به آنها اشاره می‌کند. آنها خواستند او را دستگیر كنند امّا از مردم كه عیسی را نبی می‌دانستند، می‌ترسیدند. 46- آنها خواستند او را دستگیر كنند امّا از مردم كه عیسی را نبی می‌دانستند، می‌ترسیدند.

   

  پیشگویی 41 : عده زیادی به او ایمان نخواهند آورد 

  اشعیا فصل 53 آیه 1 : مردم در جواب می‌گویند: «چه کسی می‌توانست آنچه را که ما اکنون شنیدیم، باور کند؟ چه کسی می‌توانست در تمام این چیزها قدرت خداوند را ببیند؟

  مترادف پیشگویی 41 :

  یوحنا فصل 12 آیه 37  و 38  : 37- با وجود معجزات بسیاری كه در حضور آنان انجام داد آنها به او ایمان نیاوردند، 38- تا سخن اشعیای نبی تحقّق یابد كه گفته بود: ای خداوند، آیا پیام ما را کسی باور نموده و آیا قدرت خداوند به احدی مشكوف گردیده است؟

   

  پیشگویی 42 :  نابینایی و کوری روحانی اسرائیل 

  اشعیا فصل 6 آیه 9 : پس خداوند به من گفت: برو و به مردم بگو دیگر هرچقدر گوش کنید، درک نخواهید کرد و هرقدر نگاه کنید، نخواهید فهمید که چه می‌گذرد.

  اشعیا فصل 29 آیه 13 : خداوند گفت: این مردم ادّعا می‌کنند که مرا می‌پرستند، امّا حرفهای آنها بی‌معنی است. دین آنها چیزی جز قوانین و احادیث انسانی نیست چیزی که آنها از حفظ کرده‌اند.

  مترادف پیشگویی 42 :

  یوحنا فصل 12 آیات 39 تا 41 :  39- پس آنها نتوانستند ایمان آورند، زیرا اشعیا باز هم فرموده است:  40- چشمان آنها را نابینا و دلهایشان را سخت گردانیده است تا با چشمان خود نبینند و با دلهای خود نفهمند و به سوی من باز نگردند تا ایشان را شفا دهم. 41- اشعیا این را فرمود زیرا جلال عیسی را دید و دربارهٔ او سخن گفت.

  متی فصل 13 آیه 14  : پیشگویی اشعیاء دربارهٔ آنان تحقّق یافته است كه می‌گوید: 'پیوسته گوش می‌دهید ولی نمی‌فهمید، پیوسته نگاه می‌کنید ولی نمی‌بینید؛

   

  پیشگویی 43 : او بعد از سه سال و نیم از زمین قطع خواهد شد (کشته خواهد شد )

  دانیال فصل 9 آیه 26 : پس از آن شصت و دو هفته، آن پیشوای برگزیده کشته می‌شود امّا نه عادلانه. سپس پادشاهی با لشکریان خود به اورشلیم و معبد بزرگ حمله کرده، آنها را ویران می‌کند. آخر زمان همچون توفان فرا می‌رسد و جنگ و ویرانی‌هایی را که تعیین شده، با خود خواهد آورد. این پادشاه با اشخاص زیادی پیمان یک هفته‌ای می‌بندد امّا وقتی نصف این مدّت بگذرد، مانع تقدیم قربانی‌ها و هدایا می‌شود. سپس این ویرانگر، معبد بزرگ را آلوده می‌سازد، ولی سرانجام آن چیزی که برای او تعیین شده بر سرش خواهد آمد.

  مترادف پیشگویی 43 :

  مرقس فصل 15 آیه 25 : ساعت نُه صبح بود كه او را مصلوب كردند.

   

  پیشگویی 44 : او به خاطر گناهان ما قطع شد 

  اشعیا فصل 53 آیه 8 : او را ظالمانه گرفتند، محکوم کردند و به پای مرگ بردند، و هیچ‌کس اعتنایی به سرنوشت او نداشت. او به‌خاطر گناهان قوم ما کشته شد.

  مترادف پیشگویی 44 :

  دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21 : مسیح کاملاً بی‌گناه بود، ولی خدا به‌خاطر ما او را بی‌گناه نشناخت تا ما به وسیلهٔ اتّحاد با او مانند خود خدا کاملاً نیک شویم.

   

  پیشگویی 45 : او خدمت مصالحه را برای ما خواهد آورد 

  دانیال فصل 9 آیه 24 : به امر خدا برای قوم تو و شهر مقدّس تو هفتاد هفته طول می‌کشد تا فساد و شرارت از بین برود، کفّارهٔ گناهان داده شود، عدالت ابدی برقرار گردد، معبد بزرگ دوباره تقدیس شود و به این ترتیب رؤیاها و پیشگویی‌ها به انجام برسند.

  مترادف پیشگویی 45 :

  دوم قرنتیان فصل 5 آیه 18 تا 21 :  18- اینها همه از طرف خدایی است كه به وسیلهٔ مسیح، ما را كه قبلاً دشمنان او بودیم به دوستان خود تبدیل كرده است و ما را موظّف ساخت كه به دشمنان دیگر او هم اعلام كنیم كه آنها نیز می‌توانند دوستان او بشوند. 19- به عبارت دیگر خدا به جای اینكه گناهان انسان را به حساب آورد، به وسیلهٔ مسیح با جهان مصالحه نمود و پیام این مصالحه را به ما سپرده است. 20- پس ما سفیرانی از جانب مسیح هستیم و گویی خدا به وسیلهٔ ما شما را می‌خواند. پس ما به عنوان سفیران مسیح از شما التماس می‌کنیم: با خدا مصالحه كنید. مسیح کاملاً بی‌گناه بود، ولی خدا به‌خاطر ما او را بی‌گناه نشناخت تا ما به وسیلهٔ اتّحاد با او مانند خود خدا کاملاً نیک شویم. 21- مسیح کاملاً بی‌گناه بود، ولی خدا به‌خاطر ما او را بی‌گناه نشناخت تا ما به وسیلهٔ اتّحاد با او مانند خود خدا کاملاً نیک شویم.

   

  پیشگویی 46 : به او با 30 قطعه نقره (یا سکه نقره) خیانت می شود 

  ذکریا فصل 11 آیه 12 و 13  :  12- بعد به آنها گفتم: «حالا اگر مایلید مزد مرا بدهید.» پس آنها سی تکهٔ نقره به من دادند. 13- خداوند به من فرمود: «آنها را در خزانهٔ معبد بزرگ بینداز.» پس من آن مبلغ هنگفت را که در نظر آنها ارزش من بود، در خزانهٔ معبد بزرگ انداختم.

  مترادف پیشگویی 46 : 

  متی فصل 27 آیه 3  :  وقتی یهودای خائن دید كه عیسی محكوم شده است، از كار خود پشیمان شد و سی سکّهٔ نقره را به سران كاهنان و مشایخ باز گردانید

  متی فصل 26 آیات 14 تا 16 : 14- آنگاه یهودای اسخریوطی كه یکی از آن دوازده حواری بود پیش سران كاهنان رفت 15- و گفت: «اگر عیسی را به شما تسلیم كنم به من چه خواهید داد؟» آنان سی سكّهٔ نقره را شمرده به او دادند. 16- از آن وقت یهودا به دنبال فرصت مناسبی بود تا عیسی را تسلیم نماید.

   

  پیشگویی 47 : پرت شدن 30 سکه نقره در روی زمین خانه خدا 

  ذکریا فصل 11 آیه 12 و 13  :  12- بعد به آنها گفتم: «حالا اگر مایلید مزد مرا بدهید.» پس آنها سی تکهٔ نقره به من دادند. 13- خداوند به من فرمود: «آنها را در خزانهٔ معبد بزرگ بینداز.» پس من آن مبلغ هنگفت را که در نظر آنها ارزش من بود، در خزانهٔ معبد بزرگ انداختم.

  مترادف پیشگویی 47 :

  متی فصل 27 آیه 5 : پس او پولها را در معبد بزرگ روی زمین پرت كرد و بیرون رفته خود را با طناب خفه نمود.

   

  پیشگویی 48 : پول خیانت برای خریداری زمینی استفاده میشود 

  زکریا فصل 11 آیه 13  : خداوند به من فرمود: «آنها را در خزانهٔ معبد بزرگ بینداز.» پس من آن مبلغ هنگفت را که در نظر آنها ارزش من بود، در خزانهٔ معبد بزرگ انداختم.

  مترادف پیشگویی 48 :

  متی فصل 27 آیه 6 تا 10 : 6- سران كاهنان پول را برداشته گفتند: نمی‌شود این پول را به بیت‌المال معبد بزرگ ریخت، زیرا خونبهاست. 7- بنابراین پس از مشورت، با آن پول مزرعهٔ کوزه‌گر را خریدند تا برای خارجی‌های مقیم اورشلیم گورستانی داشته باشند. 8- به این دلیل آن زمین تا به امروز، «مزرعهٔ خون» خوانده می‌شود. 9- به این وسیله پیشگویی ارمیای نبی تحقّق یافت كه می‌گوید: آنها آن سی سکّهٔ نقره، یعنی قیمتی را كه قوم اسرائیل برای او تعیین كرده بود، گرفتند 10- و با آن مزرعهٔ کوزه‌گر را خریدند. چنانکه خداوند به من فرموده است.

   

  پیشگویی 49 : او سوار بر کره الاغی وارد شهر اورشلیم میشود

  زکریا فصل 9 آیه 9  : ای مردم صهیون شادمانی کنید! ای اهالی اورشلیم از خوشی فریاد برآورید! زیرا پادشاه شما با پیروزی و با فروتنی سوار بر کرّه الاغی پیش شما می‌آید.

  پیدایش فصل 49 آیه 11 : او كرهٔ خویش‌ را به ‌درخت ‌مو، و الاغ‌ خود را، به ‌بهترین ‌درخت ‌انگور بسته‌ و لباسهای خود را در شراب‌ قرمز ‌شسته‌ است.

  مترادف پیشگویی 49 :

  انجیل یوحنا فصل 12 آیه 12 تا 15 :  12- فردای آن روز جمعیّت بزرگی كه برای عید آمده بودند. وقتی شنیدند عیسی در راه اورشلیم است، 13- شاخه‌های نخل به دست گرفتند و به استقبال او رفتند. آنها فریاد می‌زدند: خدا را سپاس باد، مبارک باد پادشاه اسرائیل كه به نام خداوند می‌آید. 14- عیسی کرّه‌الاغی یافت و بر آن سوار شد، چنانکه كلام خدا می‌فرماید: 15- ای دختر صهیون، دیگر نترس! اكنون پادشاه تو كه بر کرّه‌الاغی سوار است، می‌آید.

  انجیل متی فصل 21 آیات 1 تا 11 :  1- وقتی عیسی و شاگردان به نزدیكی اورشلیم و به دهكدهٔ بیت‌فاجی واقع در كوه زیتون رسیدند عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاد 2- و به آنها گفت: به دهكدهٔ مقابل بروید. نزدیک دروازهٔ آن، الاغی را با كرّه‌اش بسته خواهید یافت. آنها را باز كنید و پیش من بیاورید. 3- اگر كسی به شما حرفی زد بگویید كه خداوند به آنها احتیاج دارد و او به شما اجازه خواهد داد كه آنها را فوراً بیاورید. 4- به این وسیله پیشگویی نبی تحقّق یافت كه می‌فرماید: 5- به دختر صهیون بگویید: این پادشاه توست كه بر الاغی نشسته و بر كره چارپایی سوار است و با فروتنی نزد تو می‌آید. 6- آن دو شاگرد رفتند و آنچه به آنها گفته شده بود، انجام دادند 7- و آن الاغ و كرّ‌ه‌‌اش را آوردند و آنگاه رداهای خود را بر پشت آنها انداختند و عیسی سوار شد. 8- جمعیّت زیادی جاده را با رداهای خود فرش كردند و بعضی، شاخه‌های درختان را می‌بریدند و در راه می‌گسترانیدند. 9- آنگاه جمعیّتی كه از جلو می‌رفتند و آنها كه از عقب می‌آمدند فریاد می‌زدند و می‌گفتند: سپاس باد بر پسر داوود! مبارک باد آن کسی‌که به نام خداوند می‌آید! خدای متعال او را مبارک سازد! 10- همین‌که عیسی وارد اورشلیم شد تمام مردم شهر به هیجان آمدند و عدّه‌ای می‌پرسیدند: این شخص كیست؟ 11- جمعیّت پاسخ می‌دادند: این عیسی نبی است كه از ناصرهٔ جلیل آمده است.

   

  پیشگویی 50 : توسط یک دوست یا همراه به او خیانت میشود 

  مزمور 41 آیه 9 : حتّی بهترین دوست من که به او اعتماد کامل داشتم، آن کس که با من نان می‌خورد، علیه من برخاسته ‌‌است.

  مترادف پیشگویی 50 :

  انجیل یوحنا فصل 13 آیه 18 تا 21 :  18- آنچه می‌گویم مربوط به همهٔ شما نیست. من کسانی را كه برگزیده‌ام می‌شناسم. امّا این پیشگویی کتاب‌مقدّس باید تحقّق یابد: 'آن‌کس كه با من نان می‌خورد، برضد من برخاسته است.' 19- اكنون پیش از وقوع این را به شما می‌گویم تا وقتی واقع شود ایمان آورید كه من او هستم. 20- یقین بدانید هرکه، کسی را كه من می‌فرستم بپذیرد مرا پذیرفته است و هرکه مرا بپذیرد فرستندهٔ مرا پذیرفته است. 21- وقتی عیسی این را گفت، روحاً سخت مضطرب شد و به طور آشكار فرمود: یقین بدانید كه یکی از شما مرا تسلیم دشمنان خواهد كرد.


  پیشگویی 51 : شاهدان دروغین بر علیه او برانگیختند

  مزمور 35 آیه 11 : شاهدان بداندیش علیه من برخاسته و مرا به کاری که از آن خبر ندارم متّهم می‌سازند.

  مترادف پیشگویی 51 :
  انجیل متی فصل 26 آیات 60 و 61 : 60- امّا با وجود اینكه بسیاری جلو رفتند و شهادتهای دروغ دادند شورا نتوانست دلیلی پیدا كند. سرانجام دو نفر برخاستند 61- و گفتند: این مرد گفته است: من می‌توانم معبد بزرگ را خراب كرده و در ظرف سه روز دوباره بنا كنم.
  انجیل مرقس فصل 14 آیات 55 و 56 : 55- سران كاهنان و تمام شورای یهود، در صدد بودند كه مدركی علیه عیسی به دست آورند تا حكم اعدامش را صادر نمایند، امّا مدركی به دست نیاوردند. 56- بسیاری علیه او شهادت نادرست دادند، امّا شهادتشان با یكدیگر سازگار نبود.


  پیشگویی 52 : او مثل گوسفندی خاموش در نزد محکوم کنندگان خود بود .

  اشعیا فصل 53 آیه 7 : با او، با خشونت رفتار شد، امّا او با فروتنی آن را تحمّل کرد. مانند برّه‌ای که به کشتارگاه می‌برند، و مانند گوسفندی که در حال پشم‌چینی ساکت است، او دهان خود را نگشود.
  مترادف پیشگویی 52 :
  متی 26 آیه 63 : امّا عیسی ساكت ماند. پس كاهن اعظم گفت: تو را به خدای زنده سوگند می‌دهم به ما بگو آیا تو مسیح، پسر خدا هستی؟

   

  پیشگویی 53 : بر صورت او آب دهان انداختند

  اشعیا فصل 50 آیه 6 : پشتم را برای آنهایی که مرا با شلاّق می‌زدند، برهنه نمودم، و وقتی به من ناسزا می‌گفتند، ریش‌های مرا می‌کندند، و به من آب دهان می‌انداختند، اعتراضی نکردم.
  مترادف پیشگویی 53 :
  انجیل متی فصل 26 آیه 67 : آنگاه آب دهان به صورتش انداخته او را زدند و کسانی‌که بر رخسارش سیلی می‌زدند.

   

  پیشگویی 54 : بر صورت و گونه او زدند و موهای او را کندند

  اشعیا فصل 50 آیه 6 : پشتم را برای آنهایی که مرا با شلاّق می‌زدند، برهنه نمودم، و وقتی به من ناسزا می‌گفتند، ریش‌های مرا می‌کندند، و به من آب دهان می‌انداختند، اعتراضی نکردم.
  مترادف پیشگویی 54 :
  لوقا فصل 22 آیه 63 : کسانی‌که عیسی را تحت نظر داشتند او را مسخره كردند، كتک زدند.

   

  پیشگویی 55 : او را برحسب قوانین شریعتی شلاق زدند

  تثنیه فصل 25 ایات 1 تا 3 : 1- هرگاه دو نفر با هم دعوایی داشته باشند و به دادگاه بروند، قاضی باید بی‌گناه را تبرئه نماید و مجرم را محکوم کند. 2- اگر شخص مجرم مستحقّ شلاّق باشد، قاضی به او امر کند که بر روی زمین دراز بکشد و به تناسب جرمش او را شلاّق بزنند 3- و نباید زیادتر از چهل شلاق بخورد زیرا بیشتر از آن، او را در نظر مردم خوار می‌سازد.
  اشعیا فصل 53 آیه 5 : امّا به‌خاطر گناهان ما، او مجروح شد و به‌خاطر شرارتهای ما، او مضروب گردید. و به‌خاطر دردی که او متحمّل شد، شفا یافتیم و به‌خاطر ضربه‌هایی که او تحمّل کرد، سالم شدیم.
  مترادف پیشگویی 55 :
  انجیل یوحنا فصل 19 آیه 1 : در این وقت پیلاطس دستور داد عیسی را تازیانه زدند
  اول پطرس فصل 2 آیه 24 : مسیح شخصاً بار گناهان ما را بر دوش گرفته و آنها را بر صلیب برد تا ما هم نسبت به گناه بمیریم و برای نیكی مطلق زیست كنیم، زیرا به سبب زخمهای اوست كه شما شفا یافته‌اید. شما مثل گوسفندانی بودید كه راه خود را گُم کرده‌اند، امّا اكنون پیش شبان و نگهبان جانهای خود برگشته‌اید.

   

  پیشگویی 56 : او ملعون بود بر روی یک درخت مصلوب شد

  تثنیه فصل 21 آیه 23 : نباید در شب آنجا بماند، او باید در همان روز دفن شود، زیرا جسد آویزان از دار، نفرین خداوند را به آن سرزمین می‌آورد. جسد را دفن کنید تا سرزمینی که خداوند خدایتان به شما داده، آلوده نگردد.
  مترادف پیشگویی 56 :
  غلاطیان فصل 3 آیه 13 : وقتی مسیح به‌خاطر ما ملعون شد، ما را از لعنت شریعت آزاد كرد. زیرا کتاب‌مقدّس می‌فرماید: هرکه به دار آویخته شود ملعون است.
  اول پطرس فصل 2 آیه 24 : مسیح شخصاً بار گناهان ما را بر دوش گرفته و آنها را بر صلیب برد تا ما هم نسبت به گناه بمیریم و برای نیكی مطلق زیست كنیم، زیرا به سبب زخمهای اوست كه شما شفا یافته‌اید. شما مثل گوسفندانی بودید كه راه خود را گُم کرده‌اند، امّا اكنون پیش شبان و نگهبان جانهای خود برگشته‌اید.

   

  پیشگویی 57 : پشت او را با شلاق مانند کشتزاری شخم زدند

  مزمور 129 آیه 3 : شانه‏ هایم را با شلاق، مانند زمین شخم زده کردند.
  مترادف پیشگویی 57 :
  انجیل مرقس فصل 15 آیه 15 : پس پیلاطس كه مایل بود، مردم را راضی نگه دارد «باراباس» را برای ایشان آزاد كرد و دستور داد عیسی را تازیانه زده، بسپارند تا مصلوب شود.

   

  پیشگویی 58 : او رد شده و خار شده از طرف مردم

  اشعیا فصل 53 آیه 3 : ما او را خوار شمردیم و طرد کردیم، و او متحمّل رنج و درد شد. کسی نمی‌خواست حتّی به او نگاه کند، ما او را نادیده گرفتیم، مثل ‌اینکه اصلاً وجود نداشت.
  مترادف پیشگویی 58 :
  اول پطرس فصل 2 آیه 4 : پس به سوی او، یعنی آن سنگ زنده كه مردم رد كردند، امّا درنظر خدا برگزیده و گرانبهاست بیایید.

   

  پیشگویی 59 : او صاحب غم ها است

  اشعیا فصل 53 آیه 3 : ما او را خوار شمردیم و طرد کردیم، و او متحمّل رنج و درد شد. کسی نمی‌خواست حتّی به او نگاه کند، ما او را نادیده گرفتیم، مثل ‌اینکه اصلاً وجود نداشت.
  مراثی ارمیا فصل 1 آیه 12 : به هر رهگذری می‌گوید: «هیچ‌کس به وضع و حال من گرفتار نشود! به من نگاه کنید. ببینید که خداوند هنگام خشم خود مرا به چه مصیبتی مبتلا ساخته است. هیچ‌کسی مثل من درد و رنج نکشیده است.

  مترادف پیشگویی 59 :
  انجیل لوقا فصل 23 آیات 27 تا 31 :
  27- جمعیّت بزرگی از جمله زنانی كه به‌خاطر عیسی به سینهٔ خود می‌زدند و عزاداری می‌کردند از عقب او می‌آمدند. 28- عیسی روبه آنان كرد و فرمود: «ای دختران اورشلیم، برای من اشک نریزید، برای خودتان و فرزندانتان گریه كنید! 29- بدانید روزهایی خواهد آمد كه خواهند گفت: 'خوشا به حال نازایان و رحم‌هایی كه بچّه نیاوردند و پستانهایی كه شیر ندادند' 30- آن ‌وقت به کوهها خواهند گفت: 'به روی ما بیفتید' به تپّه‌ها خواهند گفت: 'ما را بپوشانید.' 31- اگر با چوب‌‌تر چنین كنند با چوب خشک چه خواهند كرد؟»

  انجیل لوقا فصل 19 آیه41 : عیسی به شهر نزدیکتر شد و وقتی شهر از دور دیده شد، گریه کرد

  پیشگویی 60 : صورت او و چهره او کاملا زخمی و غیر قابل رویت بود

  اشعیا فصل 52 آیه 14 : مردم از دیدن او وحشت می‌کردند، قیافهٔ او چنان کریه بود که شباهتی به آدمیان نداشت. امّا اکنون ملّتهای زیادی در حسرت‌اند و پادشاهان از تعجّب و حیرت گیج شده‌اند. آنها اکنون چیزی را می‌بینند و می‌فهمند، که قبلاً هرگز نمی‌دانستند
  اشعیا فصل 53 آیه 2 : ارادهٔ خداوند بر آن بود که بندهٔ او مثل نهالی در زمین خشک رشد کند. او نه زیبایی و نه اُبهتی داشت که مردم به او توجّه کنند، و نه جذابیّتی که توجّه دیگران را جلب کند.
  مترادف پیشگویی 60 :
  انجیل لوقا فصل 19 آیات 1 تا 5 : 1- عیسی وارد اریحا شد و از میان شهر می‌گذشت. 2- مردی در‌ آنجا بود به نام زكی، كه سرپرست باجگیران و بسیار ثروتمند بود. 3- او می‌‌خواست ببیند كه عیسی چه نوع شخصی است، امّا به علّت كوتاهی قامت و ازدحام مردم نمی‌توانست او را ببیند. 4- پس جلو دوید و از درخت چناری بالا رفت تا او را ببیند، چون قرار بود عیسی از آن راه بگذرد. 5- وقتی عیسی به آن محل رسید به بالا نگاه كرد و فرمود: «ای زكی، زود باش پایین بیا، زیرا باید امروز در خانهٔ تو مهمان باشم.»

   

  پیشگویی 61 : طرد شده از طرف شاگردانش

  زکریا فصل 13 آیه 7 : خداوند متعال می‌فرماید: ای شمشیر برضد چوپان من برخیز. برضد آن کسانی‌که برای من کار می‌کند! شبان را بزن تا گوسفندان پراکنده شوند. من قوم خود را خواهم زد.
  مترادف پیشگویی 61 :
  انجیل متی فصل 26 آیه 31 : آنگاه عیسی به آنان فرمود: امشب همهٔ شما مرا ترک خواهید كرد، زیرا کتاب‌مقدّس می‌فرماید: 'شبان را می‌زنم و گوسفندان گلّه پراكنده خواهند شد.'

   

  پیشگویی 62 : او در زندان و در زیر داوری خدا آمد

  اشعیا فصل 53 آیه 8 : او را ظالمانه گرفتند، محکوم کردند و به پای مرگ بردند، و هیچ‌کس اعتنایی به سرنوشت او نداشت. او به‌خاطر گناهان قوم ما کشته شد.
  مترادف پیشگویی 62 :
  انجیل یوحنا فصل 18 آیه 28 : صبح زود عیسی را نزد قیافا به کاخ فرماندار بردند. یهودیان به کاخ وارد نشدند مبادا ناپاک شوند و نتوانند غذای فصح را بخورند.

   

  پیشگویی 63 : او بدون هیچ دلیلی مورد تنفر مردم قرار گرفت

  مزمور 69 آیه 4 : تعداد آنانی که بی‌جهت از من نفرت دارند از موی سرم زیادتر است. دشمنانم دربارهٔ من دروغ می‌گویند. آنانی که قصد جان مرا دارند، قوی هستند. مرا مجبور کردند آنچه را که ندزدیده بودم، پس بدهم.
  مزمور 109 آیات 2 تا 5 : 2- زیرا مردم شریر و دروغگو زبان به بدگویی من گشوده‌اند و دربارهٔ من دروغ می‌گویند. 3- سخنان نفرت‌انگیز می‌گویند و بدون سبب با من می‌جنگند. 4- من آنها را دوست دارم و برایشان دعا می‌کنم امّا آنها با من مخالفت می‌کنند. 5- جواب خوبی‌های مرا با بدی می‌دهند و در عوض محبّت، دشمنی می‌کنند.

  مترادف پیشگویی 63 :
  انجیل یوحنا فصل 15 آیات 23 تا 25 : 23- کسی‌که از من متنفّر باشد از پدر من نیز نفرت دارد. 24- اگر در میان آنان كارهایی را كه هیچ شخص دیگری قادر به انجام آنها نیست انجام نداده بودم، مقصّر نمی‌بودند، ولی آنها آن كارها را دیده‌اند ولی با وجود این، هم از من و هم از پدر من نفرت دارند. 25- و به این ترتیب تورات آنها كه می‌گوید: 'بی‌جهت از من متنفّرند' تحقّق می‌باید.


  پیشگویی 64 : از طرف خدا نیز طرد شده

  مزمور 22 آیه 1 : خدای من، خدای من! چرا مرا ترک کردی؟ چرا از من دور هستی و کمکم نمی‌کنی و به فریادم نمی‌رسی؟
  مترادف پیشگویی 64 :
  انجیل متی فصل 27 آیه 46 : نزدیک ساعت سه عیسی با صدای بلند فریاد كرد: «ایلی، ایلی، لما سبقتنی؟» یعنی خدای من، خدای من، چرا مرا ترک كردی؟

   

  پیشگویی 65 : تادیب مردم و انسانها بر او آمد

  مزمور 22 آیه 6 : امّا من کِرم هستم، نه انسان. نزد همه‌کس خوار و خفیف شده‌ام.
  مزمور 69 آیه 9 : غیرتی که برای خانهٔ تو دارم، آتشی در وجودم برافروخته. دشمنان همچنان‌که به تو اهانت نمودند، به من نیز توهین کردند.
  مترادف پیشگویی 65 :
  رومیان فصل 15 آیات 1 تا 3 : 1- ما كه در ایمان قوی هستیم، وظیفه داریم كه ناتوانی افراد ضعیف را تحمّل كنیم و در فكر راحتی خود نباشیم؛ 2- بلكه به‌خاطر خیریّت و تقویت اطرافیان خود در فكر راحتی آنها باشیم. 3- زیرا مسیح نیز در فكر راحتی خود نبود. چنانکه کتاب‌مقدّس می‌فرماید: اهانتهای آنانی كه به تو اهانت می‌کردند، به من رسید.
  عبرانیان فصل 13 آیه 13 : پس بیایید تا به خارج از اردوگاه پیش او برویم و در ننگ و خواری او شریک شویم،

   

  پیشگویی 66 : قلب او پاره شد

  مزمور 69 آیه 20 : سرزنش‌های مردم، دلم را شکسته و مأیوس شده‌ام. به هر سو روی آوردم، دلسوزی نیافتم و از کسی تسلّی نیافتم.
  مزمور 22 آیه 14 : قوّت من از من بیرون رفته، همچون آبی که برروی زمین ریخته باشد، بند‌بند استخوانهایم از هم جدا شده، و دلم مانند موم در سینه‌ام آب شده است.
  مترادف پیشگویی 66 :
  انجیل یوحنا فصل 19 آیات 34 تا 37 : 34- امّا یکی از سربازان نیزه‌ای به پهلوی او فرو كرد و خون و آب از بدنش جاری شد. 35-کسی‌که خود شاهد این واقعه بود این را می‌گوید و شهادت او راست است، او حقیقت را می‌گوید تا شما نیز ایمان آورید. 36- چنین شد تا پیشگویی کتاب‌مقدّس كه می‌فرماید: «هیچ‌یک از استخوانهایش شكسته نخواهد شد.» تحقّق یابد. 37- و در جای دیگر می‌فرماید: آنها به کسی‌که نیزه زده‌اند، نگاه خواهند كرد.

   

  پیشگویی 67 : به او شراب ممزوج با سرکه دادند

  مزمور 69 آیه 21 : هنگامی‌که گرسنه بودم زهر به من تعارف کردند؛ و وقتی تشنه بودم، سرکه به من دادند.
  مترادف پیشگویی 67 :
  انجیل یوحنا فصل 19 آیه 29 : خمره‌ای پر از شراب تُرشیده در آنجا قرار داشت. آنها اسفنجی را به شراب آغشته كردند و آن را بر سر نی‌ای گذارده جلوی دهان او گرفتند.
  انجیل متی فصل 27 آیه34 : شراب آمیخته به داروی بیهوش كننده به او دادند، امّا وقتی آن را چشید نخواست بنوشد.

   

  پیشگویی 68 : دشمنانش سرهای خود را تکان داده او را مسخره می کردند

  مزمور 22 آیه 7 و 8 : 7- هر که مرا می‌بیند مسخره‌ام می‌کند، آنها سر خود را می‌جنبانند. 8-و می‌گویند: تو به خداوند توکّل کردی، چرا او تو را نجات نمی‌دهد؟ اگر خداوند تو را دوست دارد، چرا به تو کمک نمی‌کند.
  مزمور 109 آیه 25 : پیش دشمنانم رسوا و مسخره شده‌ام و وقتی مرا می‌بینند، سر خود را می‌جنبانند.
  مترادف پیشگویی 68 :
  انجیل متی فصل 27 آیه 39 : کسانی‌که از آنجا می‌گذشتند سرهای خود را می‌جنبانیدند و با دشنام به او می‌گفتند

   

  پیشگویی 69 : هیچ کدام از استخوان های او شکسته نشد

  مزمور 22آیه 14 و 17 : 14- قوّت من از من بیرون رفته، همچون آبی که برروی زمین ریخته باشد، بند‌بند استخوانهایم از هم جدا شده، و دلم مانند موم در سینه‌ام آب شده است. 17 - استخوانهایم از لاغری شمرده می‌شوند. دشمنانم به من خیره شده‌اند.
  مترادف پیشگویی 69 :
  در هر چهار انجیل در بخش مصلوب شدن عیسی این مطلب عنوان شده است

   

  پیشگویی 70 : در پای صلیب مردم به او خیره شده بودند

  مزمور 22 آیه 17: استخوانهایم از لاغری شمرده می‌شوند. دشمنانم به من خیره شده‌اند.
  مترادف پیشگویی 70 :
  انجیل متی 27 آیه 36: و برای پاسداری در آنجا نشستند.
  لوقا فصل 23 آیه 35 : مردم ایستاده تماشا می‌كردند و رهبران آنان با طعنه می‌گفتند: دیگران را نجات داد. اگر این مرد مسیح و برگزیدهٔ خداست، حالا خودش را نجات دهد.

   

  پیشگویی 71 : دستها و پاهای او سوراخ شدند

  مزمور 22 آیه 16 : دشمنان، یعنی این گروه شریر، مانند سگ، دور مرا گرفته‌اند و دستها و پاهای مرا سوراخ کرده‌اند.
  زکریا فصل 13 آیه 6 : اگر کسی از آنها بپرسد: 'پس این زخمهایی که در بدن داری به‌خاطر چیست؟' جواب می‌دهند: 'اینها جراحاتی هستند که دوستانم به من وارد کرده‌اند.'
  مترادف پیشگویی 71 :
  انجیل یوحنا فصل 20 آیه 27 : و بعد به توما گفت: انگشت خود را به اینجا بیاور، دستهای مرا ببین، دست خود را بر پهلوی من بگذار و دیگر بی‌ایمان نباش بلكه ایمان داشته باش.
  انجیل لوقا فصل 23 آیه 33 : و وقتی به محلی موسوم به «كاسهٔ‌‌سر» رسیدند، او را در آنجا به صلیب میخكوب كردند. آن جنایتكاران را هم با او مصلوب نمودند، یكی را در سمت راست و دیگری را در سمت چپ او.

   

  پیشگویی 72 : به پهلوی او نیزه زده شد

  زکریا فصل 12 آیه 10 : من بر خاندان داوود و ساکنان اورشلیم روح ترحّم و دعا خواهم ریخت. آنها بر من که نیزه زده‌اند خواهند نگریست و مانند کسی‌که برای یگانه فرزند خود عزا می‌گیرد، ماتم خواهند گرفت و چنان به تلخی اشک خواهند ریخت که گویی پسر نخستزاده‌شان مرده است.
  مترادف پیشگویی 72 :
  انجیل یوحنا فصل 19 آیه 34 : امّا یکی از سربازان نیزه‌ای به پهلوی او فرو كرد و خون و آب از بدنش جاری شد.
  مکاشفه فصل 1 آیه 7 : ببین او با ابرها می‌آید! همه و از جمله آن کسانی‌که به او نیزه زدند، او را خواهند دید و همهٔ اقوام جهان به‌خاطر او سوگواری خواهند كرد. آری، چنین خواهد شد! آمین.

   

  پیشگویی 73 : خون و آب از پهلوی او جاری شد

  لاویان فصل 14 آیات 4 تا6 : 4- دستور بدهد که دو پرندهٔ پاک، یک تکه چوب سرو، ریسمان قرمز و چند شاخهٔ زوفا برای مراسم تطهیر بیاورد. 5- سپس کاهن دستور دهد که یکی از پرنده‌ها را در بالای ظرف سفالی که آب تازهٔ چشمه در آن است، بکشند. 6- آنگاه کاهن باید پرندهٔ دیگر را به همراه چوب سرو، ریسمان قرمز و شاخه‌های زوفا در خون پرنده‌ای که کشته شده بود فرو کند.
  مترادف پیشگویی 73 :
  انجیل یوحنا فصل 19 آیات 34 : امّا یکی از سربازان نیزه‌ای به پهلوی او فرو كرد و خون و آب از بدنش جاری شد.

  پیشگویی 74 : لباس های او پاره شد

  مزمور 22 آیه 18 : لباسهایم را بین خود تقسیم می‌کنند و بر ردای من قرعه می‌اندازند.
  مترادف پیشگویی 74 :
  انجیل یوحنا فصل 19 آیه 23 : پس از اینكه سربازان عیسی را به صلیب میخكوب كردند، لباسهای او را برداشتند و چهار قسمت كردند و هر یک از سربازان یک قسمت از آن را برداشت ولی پیراهن او كه درز نداشت و از بالا تا پایین یک‌پارچه بافته شده بود، باقی ماند.
  انجیل مرقس فصل 15 آیه 24 : پس او را بر صلیب میخكوب كردند و لباسهایش را بین خود تقسیم نمودند و برای تعیین سهم هر یک، قرعه انداختند.

   

  پیشگویی 75 : بر لباس زیر او قرعه انداخته شد

  مزمور 22 آیه 18 : لباسهایم را بین خود تقسیم می‌کنند و بر ردای من قرعه می‌اندازند.
  مترادف پیشگویی 75 :
  انجیل یوحنا فصل 19 آیه 23 و 24 : 23- پس از اینكه سربازان عیسی را به صلیب میخكوب كردند، لباسهای او را برداشتند و چهار قسمت كردند و هر یک از سربازان یک قسمت از آن را برداشت ولی پیراهن او كه درز نداشت و از بالا تا پایین یک‌پارچه بافته شده بود، باقی ماند. 24- پس آنها به یكدیگر گفتند: «آن را پاره نكنیم، بیایید روی آن قرعه بیندازیم و ببینیم به چه كسی می‌رسد.» به این ترتیب كلام خدا كه می‌فرماید: «لباسهای مرا در میان خود تقسیم كردند و بر ردایم قرعه افكندند.» به حقیقت پیوست و سربازان همین كار را كردند.

   

  پیشگویی 76 : هیچ کدام از استحوانهای او شکسته نشد

  خروج فصل 12 آیه 46 : تمام آن غذا باید در خانه‌ای که تهیّه شده است خورده شود، چیزی از آن نباید بیرون برده شود و هیچ‌یک از استخوانهای آن شکسته نشود.
  مزمور 34 آیه20 : خداوند از او کاملاً مراقبت می‌کند به طوری که حتّی استخوانی از او شکسته نخواهد شد.
  مترادف پیشگویی 76 :
  انجیل یوحنا فصل 19 آیه 33 تا 36 : 33- امّا وقتی پیش عیسی آمدند، دیدند كه او مرده است و از این رو ساقهای او را نشكستند. 34- امّا یکی از سربازان نیزه‌ای به پهلوی او فرو كرد و خون و آب از بدنش جاری شد. 35- کسی‌که خود شاهد این واقعه بود این را می‌گوید و شهادت او راست است، او حقیقت را می‌گوید تا شما نیز ایمان آورید. 36- چنین شد تا پیشگویی کتاب‌مقدّس كه می‌فرماید: «هیچ‌یک از استخوانهایش شكسته نخواهد شد.» تحقّق یابد.


  پیشگویی 77 : او برای دشمنان خود دعای بخشایش کرد

  مزمور 109 آیه 4 : من آنها را دوست دارم و برایشان دعا می‌کنم امّا آنها با من مخالفت می‌کنند.
  اشعیا فصل 53 آیه 12 : بنابراین من مقامی عالی، و جایگاهی میان بزرگان و صاحبان قدرت، به او خواهم داد. او جان خود را با رضایت از دست داد و به سرنوشت شریران مبتلا شد. او جای گناهکاران را گرفت واز خدا خواست تا آنها آمرزیده شوند.
  مترادف پیشگویی 77 :
  انجیل لوقا فصل 23 آیه 34 : عیسی گفت: «ای پدر، اینان را ببخش زیرا نمی‌دانند چه می‌كنند.» لباس‌های او را به قید قرعه میان خود تقسیم كردند.

   

  پیشگویی 78 : او با گناهکاران محسوب شد

  اشعیا فصل 53 آیه 12 : بنابراین من مقامی عالی، و جایگاهی میان بزرگان و صاحبان قدرت، به او خواهم داد. او جان خود را با رضایت از دست داد و به سرنوشت شریران مبتلا شد. او جای گناهکاران را گرفت واز خدا خواست تا آنها آمرزیده شوند.
  مترادف پیشگویی 78 :
  انجیل مرقس فصل 15 آیات 27 و 28 : 27- دو نفر راهزن را نیز با او مصلوب كردند یکی در طرف راست و دیگری را در سمت چپ او. 28- به این طریق آن كلامی كه می‌گوید: از خطاكاران محسوب شد، تحقّق یافت.


  پیشگویی 79 : در زمان مرگ او آسمان تاریک شد

  عاموس فصل 8 آیات 9 و 10 : 9- خداوند متعال می‌فرماید: در آن روز به فرمان من آفتاب در وقت ظهر غروب می‌کند و زمین را در روز روشن تاریک می‌سازم. 10- جشن‌هایتان را به ماتم و سرود شما را به نوحه تبدیل می‌کنم. آنگاه مانند اینکه پسر یگانهٔ شما مرده باشد، سرهایتان را خواهید تراشید و لباس ماتم می‌پوشید و آن روز برای شما روزی بسیار تلخ و ناگوار خواهد بود.

  مترادف پیشگویی 79 :
  انجیل متی فصل 27 آیه 45 : از ظهر تا ساعت سه بعد از ظهر تاریكی تمام زمین را فراگرفت.

   

  پیشگویی 80 : در غروب و تاریک شدن آفتاب مرد

  تثنیه فصل 16 آیه 6 : گوشت قربانی را در مکانی که خداوند برای پرستش خود برگزیده، بپزید و بخورید و صبح روز بعد به خانهٔ خود بازگردید.
  مترادف پیشگویی 80 :
  مرقس فصل 15 آیات 33 و 34 : 33 - در وقت ظهر، تاریکی تمام آن سرزمین را فراگرفت و تا سه ساعت ادامه داشت. 34- در ساعت سه بعد از ظهر، عیسی با صدای بلند گفت: «ایلی، ایلی لما سبقتنی؟» یعنی خدای من، خدای من، چرا مرا ترک كردی؟ 35- بعضی از حاضران وقتی این را شنیدند، گفتند: نگاه كنید! او الیاس را صدا می‌کند! 36- یکی از آنها دوید و اسفنجی را از شراب تُرشیده پُر كرد و روی نی گذاشت و به او داد تا بنوشد و گفت: بگذارید ببینم، آیا الیاس می‌آید تا او را پایین بیاورد؟ 37- عیسی فریاد بلندی كشید و جان داد.

   

  پیشگویی 81 : او صلیب خود را با خود کشید و حمل کرد

  پیدایش فصل 22 آیه 9 : وقتی آنها به‌ جایی رسیدند كه‌ خداوند فرموده ‌بود، ابراهیم‌ یک‌ قربانگاه‌ درست ‌كرد و هیزمها را روی آن‌ گذاشت‌. پسر خود را بست‌ و او را روی قربانگاه‌، روی هیزمها قرار داد.
  مترادف پیشگویی 81 :
  انجیل یوحنا فصل 19 آیه 17 : عیسی درحالی‌که صلیب خود را می‌برد، به جایی‌که به «محلهٔ كاسه سر» و به عبری به جُلجُتا موسوم است، رفت.
  متی فصل 27 آیه 31 و 32 : 31- سر انجام از مسخره كردن او دست برداشتند و آن ردا را در آورده لباس خودش را به او پوشانیدند. آنگاه او را بردند تا مصلوب كنند. 32- در سر راه با مردی قیروانی به نام شمعون روبه‌رو شدند و او را مجبور كردند كه صلیب عیسی را حمل كند.

   

  پیشگویی 82 : روح خود را به خدا سپرد

  مزمور 31 آیه 5 : ای خدای عادل، روح خود را به تو می‌سپارم، تو مرا نجات داده‌ای.
  مترادف پیشگویی 82 :
  انجیل لوقا فصل 23 آیه 46 : عیسی با فریادی بلند گفت: «ای پدر، روح خود را به تو تسلیم می‌كنم.» این را گفت و جان داد.

   

  پیشگویی 83 : گناهان جهان بر او قرار گرفت

  اشعیا فصل 53 آیات 4 تا 12 : 4- او متحمّل مجازاتی شد که حقِّ ما بود، و او دردهایی را تحمّل کرد که می‌بایست ما تحّمل می‌کردیم. و ما پنداشتیم که درد و رنج و زحمتهای او مجازاتی از جانب خدا بود. 5- امّا به‌خاطر گناهان ما، او مجروح شد و به‌خاطر شرارتهای ما، او مضروب گردید. و به‌خاطر دردی که او متحمّل شد، شفا یافتیم و به‌خاطر ضربه‌هایی که او تحمّل کرد، سالم شدیم. 6- همهٔ ما مثل گوسفندان گمشده بودیم و هریک از ما به راه خود می‌رفت. خداوند گناه ما را به حساب او آورد، و او به جای ما متحمّل آن مجازات شد. 7- با او، با خشونت رفتار شد، امّا او با فروتنی آن را تحمّل کرد. مانند برّه‌ای که به کشتارگاه می‌برند، و مانند گوسفندی که در حال پشم‌چینی ساکت است، او دهان خود را نگشود. 8- او را ظالمانه گرفتند، محکوم کردند و به پای مرگ بردند، و هیچ‌کس اعتنایی به سرنوشت او نداشت. او به‌خاطر گناهان قوم ما کشته شد. 9- او را در مقبرهٔ شریران و در کنار دولتمندان دفن کردند، هرچند که او هیچ‌وقت مرتکب جرمی نشده بود و هیچ ناراستی در دهانش نبود. 10- خداوند می‌گوید: «این ارادهٔ من بود که او متحمّل چنین رنجی بشود. او برای آوردن بخشش و آمرزش قربانی شد به این دلیل زندگی او طولانی خواهد بود و او نوادهٔ خود را خواهد دید. و به وسیلهٔ او ارادهٔ من، که منتهی به مسرّت است، اجرا خواهد شد. 11- بعد از تحمّل یک زندگی پررنج، او ثمرهٔ مشقت خود را خواهد دید؛ او خواهد دانست که درد و رنج او بیهوده نبوده است. بندهٔ صادق من که از او خشنودم، دردهای مردم زیادی را تحمّل خواهد کرد. و من به‌خاطر او، آنها را می‌بخشم. بنابراین من مقامی عالی، و جایگاهی میان بزرگان و صاحبان قدرت، به او خواهم داد. او جان خود را با رضایت از دست داد و به سرنوشت شریران مبتلا شد. او جای گناهکاران را گرفت واز خدا خواست تا آنها آمرزیده شوند. 12- بنابراین من مقامی عالی، و جایگاهی میان بزرگان و صاحبان قدرت، به او خواهم داد. او جان خود را با رضایت از دست داد و به سرنوشت شریران مبتلا شد. او جای گناهکاران را گرفت واز خدا خواست تا آنها آمرزیده شوند.»

  مترادف پیشگویی 83 :
  دوم قرنتیان فصل 5 آیه 18 تا 21 : 18- اینها همه از طرف خدایی است كه به وسیلهٔ مسیح، ما را كه قبلاً دشمنان او بودیم به دوستان خود تبدیل كرده است و ما را موظّف ساخت كه به دشمنان دیگر او هم اعلام كنیم كه آنها نیز می‌توانند دوستان او بشوند. 19- به عبارت دیگر خدا به جای اینكه گناهان انسان را به حساب آورد، به وسیلهٔ مسیح با جهان مصالحه نمود و پیام این مصالحه را به ما سپرده است. 20- پس ما سفیرانی از جانب مسیح هستیم و گویی خدا به وسیلهٔ ما شما را می‌خواند. پس ما به عنوان سفیران مسیح از شما التماس می‌کنیم: با خدا مصالحه كنید. مسیح کاملاً بی‌گناه بود، ولی خدا به‌خاطر ما او را بی‌گناه نشناخت تا ما به وسیلهٔ اتّحاد با او مانند خود خدا کاملاً نیک شویم. 21- مسیح کاملاً بی‌گناه بود، ولی خدا به‌خاطر ما او را بی‌گناه نشناخت تا ما به وسیلهٔ اتّحاد با او مانند خود خدا کاملاً نیک شویم.

  اول پطرس فصل 2 آیه 24 : مسیح شخصاً بار گناهان ما را بر دوش گرفته و آنها را بر صلیب برد تا ما هم نسبت به گناه بمیریم و برای نیكی مطلق زیست كنیم، زیرا به سبب زخمهای اوست كه شما شفا یافته‌اید. شما مثل گوسفندانی بودید كه راه خود را گُم کرده‌اند، امّا اكنون پیش شبان و نگهبان جانهای خود برگشته‌اید.

   

  پیشگویی 84 : او در قبر یک دولت مند دفن شد

  اشعیا فصل 53 آیه 9 : او را در مقبرهٔ شریران و در کنار دولتمندان دفن کردند، هرچند که او هیچ‌وقت مرتکب جرمی نشده بود و هیچ ناراستی در دهانش نبود.»
  مترادف پیشگویی 84 :
  انجیل متی فصل 27 آیات 57 تا 60 : 57- در وقت غروب مردی ثروتمند به نام یوسف كه اهل رامه و یکی از پیروان عیسی بود رسید. 58- او به حضور پیلاطس رفت و تقاضا نمود جسد عیسی به او داده شود. پیلاطس دستور داد كه آن را به او بدهند. 59- یوسف جسد را برده در پارچهٔ كتانی تازه پیچید 60- و در قبر خود كه تازه از سنگ تراشیده بود، قرار داد و آنگاه سنگ بزرگی در جلوی آن غلطانیده رفت.


  پیشگویی 85 : او سر شیطان یا مار را کوبید

  پیدایش فصل 3 آیه 15 : در بین ‌تو و زن‌ كینه می‌گذارم‌. نسل ‌او و نسل ‌تو همیشه ‌دشمن ‌هم‌ خواهند بود. او سر تو را خواهد كوبید و تو پاشنهٔ او را خواهی گزید.»
  مترادف پیشگویی 85 :
  عبرانیان فصل 2 آیه 11 : آن‌کس كه مردم را از گناهانشان پاک می‌گرداند و آنانی كه پاک می‌شوند، همگی یک پدر دارند و به این جهت عیسی عار ندارد كه آدمیان را قوم خود بخواند،
  رومیان فصل 16 آیه 20 : و خدایی كه سرچشمهٔ آرامش است، بزودی شیطان را زیر پاهای شما خواهد كوبید. فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باد.

   

  پیشگویی 86 : پاشنه او به وسیله مار گزیده شد

  پیدایش فصل 3 آیه 15 : در بین ‌تو و زن‌ كینه می‌گذارم‌. نسل ‌او و نسل ‌تو همیشه ‌دشمن ‌هم‌ خواهند بود. او سر تو را خواهد كوبید و تو پاشنهٔ او را خواهی گزید.

  مترادف پیشگویی 86 :
  انجیل متی فصل 16 آیات 21 تا 24 : 21- از آن زمان عیسی به آشكار ساختن این حقیقت پرداخت و به شاگردان خود گفت كه او می‌بایست به اورشلیم برود و در آنجا از مشایخ و سران كاهنان و علما رنج بسیار ببیند و كشته شود و روز سوم زنده گردد. 22- امّا پطرس عیسی را به كناری كشید و با اعتراض به او گفت: خدا نكند! خیر، خداوندا، هرگز برای تو چنین اتّفاقی نخواهد افتاد. 23- عیسی برگشته به پطرس گفت: دور شو ای شیطان! تو مانع راه من هستی و افكار تو افكار انسانی است، نه خدایی. 24- سپس عیسی به شاگردان خود فرمود: اگر کسی بخواهد پیرو من باشد باید دست از جان خود بشوید و صلیب خود را برداشته به دنبال من بیاید.

   

  پیشگویی 87 : او مجروح شد به خواست خداوند

  اشعیا فصل 53 آیه 10 : خداوند می‌گوید: این ارادهٔ من بود که او متحمّل چنین رنجی بشود. او برای آوردن بخشش و آمرزش قربانی شد به این دلیل زندگی او طولانی خواهد بود و او نوادهٔ خود را خواهد دید. و به وسیلهٔ او ارادهٔ من، که منتهی به مسرّت است، اجرا خواهد شد.
  مترادف پیشگویی 87 :
  اعمال رسولان فصل 2 آیه 23 : شما این مرد را، كه بر طبق نقشه و پیشدانی خدا به دست شما تسلیم شد، به وسیلهٔ كفار به صلیب میخكوب كردید و كشتید.
  اعمال رسولان فصل 3 آیه 18 : ولی خدا به این طریق به آن پیشگویی‌هایی كه مدّتها پیش به وسیلهٔ جمیع انبیا فرموده بود كه مسیح او می‌آید تا رنج و آزار ببیند، تحقّق بخشید.

   

  پیشگویی 88 : برای سه روز و سه شب در قبر بود

  یونس فصل 1 آیه 17 : به دستور خداوند، یک ماهی بزرگ یونس را بلعید و یونس مدّت سه شبانه‌روز در شکم ماهی بود.
  مترادف پیشگویی 88 :
  اول قرنتیان فصل 15 آیات 1 تا 3 : 1- ای دوستان من، اكنون می‌خواهم مژده‌ای را كه قبلاً به شما اعلام كرده بودم و شما قبول نمودید و در آن پایدار هستید، بیاد شما بیاورم. 2- اگر به آن متوسّل باشید به وسیلهٔ آن نجات می‌یابید، مگر اینكه ایمان شما واقعی نباشد. 3- آنچه را كه به من رسیده بود یعنی مهمترین حقایق انجیل را به شما سپردم و آن این است كه مطابق پیشگویی‌های تورات و نوشته‌های انبیا، مسیح برای گناهان ما مرد.
  انجیل متی فصل 12 آیه 39 و 40 : 39- او جواب داد: «نسل شریر و بی‌وفا نشانه‌ای می‌خواهند و تنها نشانه‌ای كه به آنها داده خواهد شد، نشانهٔ یونس نبی است. 40- همان‌طور كه یونس سه روز و سه شب در شكم یک ماهی بزرگ ماند، پسر انسان نیز سه شبانه‌روز در دل زمین خواهد ماند.

   

  پیشگویی 89 : بدن او فساد را نخواهد دید

  مزمور 16 آیه10 : زیرا تو مرا از قدرت مرگ رهایی می‌رهانی. من با وفاداری تو را خدمت کرده‌ام و تو جانم را در دنیای مردگان ترک نخواهی کرد. تو راه زندگی را به من نشان خواهی داد. حضور تو، مرا از خوشی لبریز می‌کند و به من شادی ابدی می‌بخشد.
  مترادف پیشگویی 89 :
  اعمال رسولان فصل 13 آیه 33 : باز هم در خصوص رستاخیز او از مردگان و اینكه دیگر او فساد را نخواهد دید، خدا چنین فرمود: 'من آن بركات مقدّس و قابل اطمینانی را كه به داوود وعده داده‌ام به تو خواهم بخشید.'
  اعمال رسولان فصل 2 آیات 24 تا 32: 24- امّا خدا او را زنده كرد و از عذاب مرگ رهایی داد. زیرا محال بود، مرگ بتواند او را در چنگ خود نگه دارد. 25- داوود دربارهٔ او می‌فرماید: 'خداوند را همیشه پیش روی خود می‌دیدم زیرا او در دست راست من است تا لغزش نخورم. 26- به این سبب دلم مسرور گردید و زبانم از شادمانی فریاد می‌کرد و بدن فانی من در امید ساكن خواهد شد، 27- از آن‌رو كه جانم را در دنیای مردگان ترک نخواهی كرد و نمی‌گذاری كه بندهٔ امین تو فساد را ببیند. 28- تو راههای حیات را به من شناسانیده‌ای و با حضور خود مرا از شادمانی پر خواهی كرد.' 29- «ای دوستان دربارهٔ جدّ ما داوود صریحاً باید بگویم كه او نه فقط مرد و به خاک سپرده شد، بلكه آرامگاه او نیز تا به امروز در میان ما باقی است. 30 - و چون او نبی بود و می‌دانست كه خدا برای او سوگند یاد كرده است، كه از نسل او یک ‌نفر را بر تخت سلطنت بنشاند، 31- از قبل، رستاخیز مسیح را پیش‌بینی نموده دربارهٔ آن گفت: 'او در دنیای مردگان ترک نشد و جسد او هرگز فاسد نگردید.' 32- خدا همین عیسی را پس از مرگ زنده كرد و همهٔ ما بر آن گواه هستیم.


  پیشگویی 90 : او به آسمان صعود کرد و هدایایی را به انسان ها داد

  مزمور 68 آیه 18 : بعد به عالم بالا صعود فرمود و عدّه‌ای را با خود به اسارت برد. از آدمیان، حتّی از یاغیان و سرکشان هدایایی دریافت نموده است. خداوند، خدا در آنجا سکونت خواهد کرد.
  مترادف پیشگویی 90 :
  افسسیان فصل 4 آیات 8 تا 16 : 8- به این جهت كلام خدا می‌فرماید: «وقتی او به آسمان بالا رفت اسیران را به اسارت برد؛ و عطایایی به آدمیان بخشید. 9- و آیا مقصود از بالا رفتن جز این است كه اول به جهان زیرین پایین آمده بود؟ 10- پس آن کسی‌که پایین آمد، همان است كه بالا رفت. او بالاتر از تمام آسمانها رفته است تا كلّیهٔ كاینات را با حضور خود پر سازد. 11- او عطایای مختلفی به مردم بخشید یعنی: بعضی را برای رسالت، بعضی را برای نبوّت، بعضی را برای بشارت و بعضی را برای شبانی و تعلیم برگزید، 12- تا مقدّسین را در كاری كه برای او انجام می‌دهند، مجهّز سازد تا به این وسیله بدن مسیح را تقویت نمایند. 13- تا ما همه به آن وحدتی كه در ایمان و شناسایی فرزند خداست، دست یابیم و مطابق آن میزان كاملی كه در مسیح یافت می‌شود، به انسانیّت كامل برسیم. 14- در آن صورت دیگر مثل بچّه‌ها نخواهیم بود كه با امواج رانده می‌شوند و از بادهای متغیّر تعالیم بشری متلاطم می‌گردند و فریب حیله‌ها و نیرنگهای مردمی را می‌خورند كه می‌خواهند آنها را از حقیقت دور سازند، 15- بلكه در همان حالی‌كه حقیقت را با روح محبّت بیان می‌کنیم ما باید در هر مورد، در مسیح كه سر است، رشد كنیم. 16 - به ارادهٔ او همهٔ اعضای مختلف بدن به وسیلهٔ مفاصلی كه برای آنها فراهم شده مربوط و پیوند می‌شوند. پس وقتی هر یک از اعضای بدن به طور جداگانه مرتّب كار كند، تمام بدن رشد می‌کند و خود را در محبّت بنا می‌نماید.


  پیشگویی 91 : او بر دست راست خدا نشسته

  مزمور 110 آیه 1 : خداوند به سَروَر من می‌گوید: به دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم.

  مترادف پیشگویی 91 :
  عبرانیان فصل 3 آیه 1 : بنابراین ای دوستان من، ای مقدّسینی كه در دعوتی آسمانی شریک هستید، به عیسی كه رسول و كاهن اعظم ایمان ماست چشم بدوزید،


  پیشگویی 92 : او پادشاه جلال و کاهن اعضم ما هست .

  اشعیا فصل 52 آیه 13 : خداوند می‌گوید: بندهٔ من موفّق و کامیاب خواهد شد، او به رتبه‌ای عالی و بلند دست خواهد یافت.
  مزمور 110 آیات 1 تا 4 : 1- خداوند به سَروَر من می‌گوید: به دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم. 2- خداوند از صهیون سلطنت تو را وسعت خواهد داد تا بر دشمنان اطرافت سلطنت کنی. 3- در روز نبرد با دشمنانت، قومت با کمال میل از اوامر تو پیروی خواهد كرد و جوانان تو مثل شبنم صبحگاهی به حضور تو بر کوه مقدّس خواهند آمد. 4- خداوند قسم خورده است و پشیمان نخواهد شد، که تو تا ابد کاهن هستی، کاهنی در رتبه ملکی‌صدق.


  مترادف پیشگویی 92 :
  انجیل مرقس فصل 16 آیه 19 : عیسی خداوند، بعد از اینكه با آنها صحبت كرد، به عالم بالا برده شد و در سمت راست خدا نشست. آنها رفتند و پیام خود را در همه‌جا اعلام می‌کردند و خداوند كارهای آنها را بركت می‌داد و پیام آنها را با معجزاتی كه انجام می‌شد، تأیید می‌‌نمود.

   

  پایان درس یازدهم - پیشگویی های عهد عتیق در مورد عیسی مسیح 

   

  تعالیم نو ایمانان

  تعالیم نو ایمانان

  جهت آشنایی و برای بهره مندی هر چه بیشتر شما عزیزان نو ایمان با تعالیم آیین مسیحیت و شناخت بیشتر و رشد ایمانی همه ما در این بخش به ارائه دروس و تعالیم نو ایمانان می پردازیم . این دروس شامل 50 درس برای نو ایمانان می باشد که به ترتیب منتشر خواهند شد ...