روز داوری در مسیحت

  روز داوری در مسیحیت

  تخت داوری مسیح چیست؟

  الف) خداوند همه انسانهایی که تا بحال زندگی کرده اند را داوری خواهد نمود. "و چنانکه مردم را یک بار مردن و بعد از آن جزا یافتن مقرر است." عبرانیان9: 27

  ب) خداوند گناهان دنیا را بر روی صلیب داوری کرد. با ایمان داشتن به عیسی مسیح به عنوان منجی، شما نیازی به ترس از داوری گناهان ندارید زیرا او تمام مجازات ما را به خود گرفت (اول پطرس2: 24؛ دوم قرنتیان5: 21). "مسیح، ما را از لعنت شریعت فدا کرد چونکه در راه ما لعنت شد، چنانکه مکتوب است: "ملعون است هرکه بر دار آویخته شود." غلاطیان3: 13

   ج) بعد از نجات خویش ما برای خدمتمان به خداوند عیسی مسیح داوری خواهیم شد نه برای خودمان. این رویداد را تخت داوری مسیح می نامند. "زانرو که همه پیش مسند مسیح حاضر خواهیم شد." رومیان14: 10 همچنین به دوم قرنتیان5: 10 رجوع کنید.

    در تخت داوری مسیح برای چه چیزهایی داوری خواهیم شد؟

  1- شما برای اعمالتان به عنوان خادم عیسی مسیح داوری خواهید شد. "زیرا بنیادی دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند نهاد جز آنکه نهاده شده است، یعنی عیسی مسیح. لکن اگر کسی بر آن بنیاد، عمارتی از طلا یا نقره یا جواهر یا چوب یا گیاه یا کاه بنا کند، کار هرکس آشکار خواهد شد، زیرا که آن روز آن را ظاهر خواهد نمود، چونکه آن به آتش به ظهور خواهد رسید و خود آتش، عمل هرکس را خواهد آزمود که چگونه است. اگر کاری که کسی بر آن گذارده باشد بماند، اجر خواهد یافت. و اگر عمل کسی سوخته شود، زیان بدو وارد آید، هرچند خود نجات یابد امّا چنانکه از میان آتش." اول قرنتیان3:‌ 11-15
  2- اعمال شما طبق نیت و انگیزه آن داوری خواهد شد.
  الف) " آن از چه نوعی است". اول قرنتیان3: 13 " کار هرکس آشکار خواهد شد، زیرا که آن روز آن را ظاهر خواهد نمود، چونکه آن به آتش به ظهور خواهد رسید و خود آتش، عمل هرکس را خواهد آزمود که چگونه است."
  ب) طرز تفکر قلبی مهمتر از اعمال واقعی خواهد بود. اگر طرز تفکر خاصی توسعه داده شود، اعمال خاص بصورت طبیعی بیرون خواهد آمد. "نه به خدمتِ حضور، مثل طالبانِ رضامندیِ انسان، بلکه چون غلامان مسیح که اراده خدا را از دل به عمل می‌آورند." افسسیان6: 6

  عواقب منفی این داوری کدامها هستند؟

  الف) پولس رسول در رابطه با تخت داوری مسیح گفت که آن "ترس خدا" است. یک مسیحی نباید از رفتن به جهنم ترس داشته باشد، ولی چیزهایی وجود دارند که در ارتباط با داوری نهایی باید از آنها آگاه شد. "پس چون ترس خدا را دانسته‌ایم، مردم را دعوت می‌کنیم. امّا به خدا ظاهر شده‌ایم و امیدوارم به ضمایر شما هم ظاهر خواهیم شد." دوم قرنتیان5: 11

  در تخت داورى مسيح بعضی از مسیحیان به گونه های زیر ظاهر خواهند شد:
  1- خجل زده به خاطر زندگی نکردن برای خداوند عیسی مسیح در هنگام ظهور کردنش. "الآن ای فرزندان در او ثابت بمانید تا چو ن ظاهر شود اعتماد داشته باشیم و در هنگام ظهورش از وی خجل نشویم." اول یوحنا2: 28
  2- زیان به آنها وارد می شود چون اعمالشان چیزهای موقتی بودند نه جاودانی. "و اگر عمل کسی سوخته شود، زیان بدو وارد آید، هرچند خود نجات یابد امّا چنانکه از میان آتش." اول قرنتیان3: 15
  3- پاداششان را از دست خواهند داد چون بجای اینکه برای مسیح زندگی کنند، در گناه زندگی می کنند. "زیرا لازم است که همه ما پیش مسند مسیح حاضر شویم تا هرکس اعمال بدنی خود را بیابد، بحسب آنچه کرده باشد، چه نیک چه بد." دوم قرنتیان5: 10
  ب) بخاطر داشته باشید که بیشتر مواقع ظاهریات خیلی فریبنده هستند.
  1- در زندگی خودتان و در زندگی دیگران با ظاهر اشخاص فریب نخورید. بسیاری از مسیحیان تظاهر می کنند که خادمان خداوند هستند. "بلکه خدا جهّال جهان را برگزید تا حکما را رسوا سازد و خدا ناتوانان عالم را برگزید تا توانایان را رسوا سازد، و خسیسان دنیا و محقّران را خدا برگزید، بلکه نیستیها را تا هستیها را باطل گرداند. تا هیچ بشری در حضور او فخر نکند. لکن از او شما هستید در عیسی مسیح که از جانب خدا برای شما حکمت شده است و عدالت قدّوسیّت و فدا. تا چنانکه مکتوب است هر که فخر کند در خداوند فخر نماید." اول قرنتیان1: 27-31
  2- برای پاداش آسمانی سرمایه گذاری کنید به عوض پاداش زمینی. خادم واقعی خداوند در تخت داوری مسیح نمایان خواهند شد. "پس چون با مسیح برخیزانیده شدید، آنچه را که در بالا است بطلبید در آنجایی که مسیح است، به دست راست خدا نشسته. در آنچه بالا است تفکّر کنید، نه در آنچه بر زمین است. زیرا که مردید و زندگی شما با مسیح در خدا مخفی است. چون مسیح که زندگی ما است ظاهر شود، آنگاه شما هم با وی در جلال ظاهر خواهید شد." کولسیان3: 1-4

  در تخت داورى مسيح چه پاداشهایی قابل دست یافتن خواهد بود؟

  پاداشهای قابل دست یافتن در تخت داوری مسیح، در پنج نوع تاج در عهد جدید دیده می شوند:
  1- تاج عدالت: به کسانیکه منتظر ظهورخداوند عیسی مسیح هستند، داده خواهد شد. "بعد از این تاج عدالت برای من حاضر شده است، که خداوندِ داورِ عادل در آن روز به من خواهد داد؛ و نه به من فقط بلکه نیز به همه کسانی که ظهور او را دوست می‌دارند." دوم تیموتائوس4: 8
  الف) کتاب مقدس با "آمین بیا، ای خداوند عیسی" خاتمه می یابد. مکاشفه22: 20
  ب) آرزوی شما باید در همه حال بودن کنار خداوند باید باشد. "زیرا در میان این دو سخت گرفتار هستم، چونکه خواهش دارم که رحلت کنم و با مسیح باشم، زیرا این بسیار بهتر است. لیکن در جسم ماندن برای شما لازمتر است." فیلیپیان1: 23-24

  2- تاج حیات: این تاج از آن شهیدان مسیح خواهد بود. "از آن زحماتی که خواهی کشید مترس! اینک، ابلیس بعضی از شما را در زندان خواهد انداخت تا تجربه کرده شوید و مدّت ده روز زحمت خواهید کشید. لکن تا به مرگ امین باش تا تاج حیات را به تو دهم." مکاشفه2: 10
  الف) همچنین تاج حیات به کسانیکه در مقابل وسوسه ها مقاومت می کنند داده خواهد شد. "خوشابحال کسی که متحمل تجربه شود زیرا که چون آزموده شد آن تاج حیاتی را که خداوند به محبان خود وعده فرموده است خواهد یافت." یعقوب1: 12
  ب) این مثل تاج شهیدان است زیرا بوسیله مردن بر نفس خود بر وسوسه ها غلبه می یابیم. رومیان6: 6-11

  3- تاج غیرفانی: به کسانیکه خوددار و پرهیزکار هستند داده می شود. "و هرکه ورزش کند در هر چیز ریاضت می‌کشد؛ امّا ایشان تا تاج فانی را بیابند لکن ما تاج غیرفانی را." اول قرنتیان9: 25
  الف) متن اول قرنتیان9: 18-27 منظور از خودداری و پرهیزکاری در همه موارد (فیزیکی، معنوی و ذهنی) پرهیز کردن از وسوسه ها و گناهان و همچنین بودن شاهدی خوب برای دیگران است.
  ب) این همچنین شامل بعضی ها می شود که برای جلال دادن خدا ضعف یا بیماری را متحمل می شوند. پولس رسول نمونه بارزی از این مورد می باشد. دوم قرنتیان12: 7-10

  4- تاج فخر (سرور و شادی): تاج بشارت دهندگان. "زیرا که چیست امید و سرور و تاج فخر ما؟ مگر شما نیستید در حضور خداوند ما عیسی در هنگام ظهور او؟" اول تسالونیکیان2: 19
  الف) این تاج به کسانیکه مردمان را به عیسی مسیح هدایت می کنند داده می شود. فیلیپیان4: 1
  ب) آن تاج شادی و سرور نامیده شده است زیرا هنگامیکه شخصی نجات پیدا می کند، در آسمان خدا و فرشتگان و نجات یافتگان شادی می کنند. "به شما می‌گویم که بر این منوال خوشی در آسمان رخ می‌نماید به‌سبب توبه یک گناهکار بیشتر از برای نود و نه عادل که احتیاج به توبه ندارند." لوقا15: 7

  ٥- تاج جلال: پنجمين تاجى كه در تخت داورى توسط رئيس شبانان يعنى مسيح عطا خواهد شد، تاج جلال است كه به شبانان كليسا داده خواهد شد. "تا در وقتی که رئیس شبانان ظاهر شود تاج ناپژمرده جلال را بیابید." اول پطرس5: 4
  1- این تاج به کسانی داده می شود که سرپرستی یا شبانی کلیسا و ایمانداران را به عهده دارند.
  2- عهد جدید بطور آشکار می گوید که همه کسانیکه نجات یافته اند باید بطور فعال کلام خدا را به دیگران تعلیم دهند نه فقط واعظان و کشیشان. متی28: 19
  3- آن نیاز به حکمت زیاد دارد که فقط از طریق کلام خدا می توان بدست آورد. "حکمت از همه چیز افضل است. پس حکمت را تحصیل نما و به هر آنچه تحصیل نموده باشی، فهم را تحصیل کن. آن را محترم دار، و تو را بلند خواهد ساخت. و اگر او را در آغوش بکشی تو را معظم خواهد گردانید. بر سر تو تاج زیبایی خواهد نهاد. و افسر جلال به تو عطا خواهد نمود." امثال4: 7-9

  چرا ما باید نگران تخت داوری مسیح باشیم؟ 

  الف) تمرکز بر بازگشت خداوند عیسی مسیح یکی از مهمترین تعالیم کاربردی برای هر کسی است که طبق کتاب مقدس زندگی می کند. توجه فرمایید که در آیه های زیر بوسیله تمرکز کردن در بازگشت خداوند ما عیسی مسیح، چند خصوصیات خوب و کاربردی در انسان تولید می شوند:
  1- صبر (یعقوب5: 7-8؛ دوم تسالونیکیان3: 5)
  2- آرامش (اول تسالونیکیان4: 13-18)
  3- شادی (اول تسالونیکیان2: 19)
  4- پاکی (اول تسالونیکیان3: 13؛ اول یوحنا3: 1- 3)
  5- اعتماد به نفس (فیلیپیان1: 6؛ اول یوحنا2: 28)
  6- فداکاری در خدمت (دوم تیموتائوس4: 1-8)
  7- زندگی عادلانه (تیطس2: 11-14)
  8- ایمان حتی در شرایط سخت (اول پطرس1: 5-7)
  ب) پاداشی که شما در زمین می گیرید موقتی هستند و از بین خواهد رفت. اما پاداشی که شما در تخت داوری مسیح دریافت خواهید کرد ابدی هستند و هرگز از بین نخواهد رفت.
  "زیرا که این زحمتِ سبکِ ما که برای لحظه ای است، بار جاودانی جلال را برای ما زیاده و زیاده پیدا می‌کند. در حالی که ما نظر نمی‌کنیم به چیزهای دیدنی، بلکه به چیزهای نادیدنی، زیراکه آنچه دیدنی است، زمانی است و نادیدنی جاودانی. زیرا می‌دانیم که هرگاه این خانه زمینیِ خیمه ما ریخته شود، عمارتی از خدا داریم، خانه‌ای ناساخته شده به دستها و جاودانی در آسمانها. زیرا که در این هم آه می‌کشیم، چونکه مشتاق هستیم که خانه خود را که از آسمان است بپوشیم، اگر فی‌الواقع پوشیده و نه عریان یافت شویم. از آنرو که ما نیز که در این خیمه هستیم، گرانبار شده، آه می‌کشیم، از آن جهت که نمی‌خواهیم این را بیرون کنیم، بلکه آن را بپوشیم تا فانی در حیات غرق شود." دوم قرنتیان4: 17- 5: 4
  ج) با تمرکز کردن بر تخت داوری مسیح، شما بطور طبیعی خشنودی خداوند افزایش خواهید داد. توسعه دادن این طرز تفکر مطمئن ترین راه برای مواجه شدن با منتقدان و مخالفان است. "به قیمتی خریده شدید، غلام انسان نشوید." اول قرنتیان7: 23

  زندگی در مسیح

  زندگی در مسیح بخشی است ، که در آن به ارائه مطالبی در خصوص روش زندگی و اعتقادات ایمانداران مسیحی در زندگی روزمره و بر اساس تعالیم کتاب مقدس خواهیم پرداخت . این مطالب با موضوعات مختلفی که هر یک از ما ایمانداران ممکن است با آنها روبرو شویم و طبق آموزه ها و تطبیق آنها با آیات کتاب مقدس ارائه می شوند چرا که کلام خدا می فرماید :

  "پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است. چیزهای کهنه درگذشت؛ هان، همه چیز تازه شده است! اینها همه از خداست که به واسطۀ مسیح ما را با خود آشتی داده و خدمت آشتی را به ما سپرده است." (دوم قرنتيان ۵: ۱۷- ۱۸).

  "شما آموختید که باید به لحاظ شیوۀ زندگی پیشین خود، آن انسان قدیم را که تحت‌ تأثیر امیالِ فریبنده دستخوش فساد بود، از تن به در آورید. باید طرز فکر شما نو شود، و انسان جدید را در بر کنید، که آفریده شده است تا در پارسایی و قدّوسیت حقیقی، شبیه خدا باشد." (افسسيان ۴: ۲۲- ۲۴).