راه های غلبه بر افسردگی و نگرانی

  ابزارهایی برای غلبه بر افسردگی و نگرانی

  مقدمه: همه ما در زندگی با مشکلات و رنج مواجه می شویم. اما ما می توانیم رفتارمان را نسبت به مشکلات و رنجهای زندگی کنترل کنیم و پیروزی کسب کنیم. "با خداوند هیچ چیزی غیر ممکن نیست" ( لوقا1: 37). اگر برای کسب تسلی و آرامش نزد خدا برویم، او می تواند نگرانی و افسردگی ما را از بین ببرد. کتاب مقدس کتاب تسلی برای ماست.

   چرا مردم افسرده و نگران می شوند؟

   به جای آنکه مسیحیان ذهن و افکار خود را در اختیار مسیح بگذارند به موقعیتها و اتفاقات بد زندگی اجازه می دهند تا افکار آنها را پر ساخته و ترس و نگرانی و افسردگی را در ذهن ایشان ایجاد کند. "دل ثابت را در سلامتی کامل نگاه خواهی داشت، زیرا که بر تو توکل دارد." اشعیا۲۶: ۳

  چه ابزارهایی از کتاب مقدس را برای رها شدن از نگرانی می توانیم استفاده کنیم؟

  ابزار ۱: مشکلات و گناهان خود را با خداوند و مردم تسویه حساب کنید: اگر نگرانی و ترس من به خاطر گناهی است که مرتکب شدم، باید آن را به خداوند اقرار کرده و ترک نمایم. "و با یکدیگر مهربان باشد و همدیگر را عفو نمایید چنانکه خدا در مسیح شما را هم آمرزیده است." افسسیان ۴: ۳۲

  ابزار ۲: به خدا نزدیک شوید. "به خدا نزدیک شوید تا به شما نزدیکی نماید. دستهای خود را طاهر سازید ای گناهکاران. در حضور خدا فروتنی کنید تا شما را سر افراز فرماید." یعقوب ۴: ۸،۱۰

  ابزار ۳: اندیشه های زندگی را به خدا بسپارید. "و تمام اندیشه خود را به او واگذارید زیرا که او برای شما فکر می کند." اول پطرس ۵: ۷
  "نصیب خود را به خداوند بسپار و تو را رزق خواهد داد. او تا ابد نخواهد گذشت که مرد عادل جنبش خورد." مزامیر ۵۵: ۲۲

  ابزار ۴: یاد بگیرید که همیشه به نیکویی خداوند اعتماد کنید.
  • "هنگامی که ترسان شوم، من بر تو توکل خواهم داشت" مزامیر ۵۶: ۳
  • "به خداوند تکیه کردن بهتر است از توکل کردن بر آدمیان." مزامیر ۱۱۸: ۸
  • "اما خداوند من همه احتیاجات شما را رفع خواهد نمود." فیلیپیان4: 19
  • "بر یار خود اعتماد مدار." میکاه ۷: ۵
  • "هر که به خداوند توکل کند خوش بحال او." امثال سلیمان ۱۶: ۲۰
  • "به تمامی دل خود بر خدا توکل کن." امثال سلیمان ۳: 5-6

  ابزار ۵: خداوند را برای برکتهایی که در گذشته به شما داده است، شکر کنید. خداوند را برای نعمت های که داده شکر کنید و و از این استفاده کنید تا مطمئن شوید که مشکلات شما همانند گذشته حل خواهند شد.
  • "خداوند را حمد گفتن نیکو است و به نام تو تسبیح خواندن ای حضرت اعلا" مزامیر ۹۲: 1
  • "به دروازهای او با حمد بیایید .. او را حمد گویید و نام او را متبارک خوانید." مزامیر ۱۰۰: ۴
  • "در هر امری شاکر باشد." اول تسالونیکیان ۵: ۱۸

  ابزار۶: آیه های کتاب مقدس که با موقعیت کنونی شما مرتبط است را حفظ کنید.
  • "بلکه رغبت او در شریعت خداوند است و روز او شب در شریعت او تفکر می کند، پس مثل درختی نشانده نزد نهرهای آب خواهد بود... و هر آنچه می کند نیک انجام خواهد بود." مزامیر ۱: 2-3
  • " ... برای تعلیم ما نوشته شد تا به صبر و تسلی کتاب امیدوار باشیم." رومیان ۱۵: ۴
  • "مکتوب است انسان نه محض نان زیست می کند، بلکه به هر کلمه ای که از دهان خدا صادر گردد." متی ۴:۴

  ابزار ۷: از آدم بی خدا، عصبانی، خشمگین و خود خواه دوری کنید. "با مرد تندخو معاشرت مکن، و با شخص کج خلق همراه مباش" (امثال ۲۲: ۲۴). بیشتر مشکلات زندگی به دلیل معاشرت کردن با آدمهای بی خدا و گناهکاران بوجود می آید.

  ابزار ۸: به چیزی که فکر می کنید تسلط داشته باشید. فقط به چیزهای خوب فکر کنید. "زیرا چنانکه در دل خود فکر می کند خود را همچنان است" (امثال ۲۳: ۷). بیاد داشته باشید که اگر به چیزهای خوب فکر کنید خوشحال خواهید بود و اگر به چیزهای بد فکر کنید افسرده خواهید شد.
  "خلاصه ای برادران، هر چه راست ... مجید ... عادل ... پاک ... جمیل .. و نیک نام است در آنها تفکر کنید. و هر آنچه در من آموخته و پذیرفته و شنیده و دیده اید، آنها را به عمل آرید، و خدای سلامتی با شما خواهد بود." فیلپیان ۴: 8-9

  ابزار ۹: یاد بگیرید که در خداوند صبور باشید. منتظر امداد خداوند باشید و برای شریران حسد نورزید.
  • " به سبب شریران خویشتن را مشوش مساز و بر فتنه انگیزان حسد مبر." مزامیر ۳۷: ۱
  • "در خداوند خوشنود باش ... پس مسألت دل تو را به تو خواهد داد. طریق خود را به خداوند بسپار ... نزد خداوند ساکت شو و منتظر او باش. مزامیر ۳۷: 4-7
  • "ای روح من، فقط برای خدا خاموش شو زیرا که امید من از وی است." مزامیر ۶۲: ۵
  • "اما آنانی که منتظر خداوند می باشند قوت تازه خواهند یافت." اشعیا ۴۰: ۳۱

  ابزار ۱۰: در هنگام داشتن غم و غصه دعا کنید. در زمان غصه خوردن از چه کسی مشورت می گیرید؟ این باید خداوند باشد که نخست باید غم و غصه خود را در جریان بگذارید. یاد بگیرید که با قدرت و تأثیر گذارانه دعا کنید.
  • "برای هیچ چیز اندیشه مکنید، بلکه در هر چیز با صلات و دعا با شکرگزاری خواستهای خود را به خدا عرض کنید." فیلپیان ۴: 6-7
  • "سوال کنید که به شما داده خواهد شد، بطلبید که خواهید یافت بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد." متی ۷:۷
  • "آنگاه در تنگی خود نزد خداوند فریاد بر آوردند و ایشان را از تنگیهای ایشان رهایی بخشید." مزامیر ۱۰۷: ۱۳
  • "اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند، آنچه خواهید، بطلبید که برای شما خواهد شد." یوحنا ۱۵: ۷
  • "برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید." یعقوب ۵: ۱۶
  • "و چون ایوب برای اصحاب خود دعا کرد، خداوند مصیبت او را دور ساخت." ایوب ۴۲: ۱0

  ابزار ۱۱: در زندگی خود همیشه توقع بروز مشکلات را داشته باشید. بنابرین وقتی با مشکلات مواجه می شوید، تعجب نخواهید کرد.
  • "در جهان برای شما زحمت خواهد شد." یوحنا ۱۶: ۳۳
  • "و اینکه با مصیبتهای بسیار می باید داخل ملکوت خدا گردیم." اعمال رسولان ۱۴:۲۲
  • "زحمت مرد صالح بسیار است اما خداوند او را از همه آنها خواهد رهانید." مزامیر ۳۴: ۱۹
  • "در هرچیز زحمت کشیده، ولی در شکنجه نیستیم متحیر ولی مأیوس نی." دوم قرنتیان ۴: ۸
  • "زیرا که این زحمت سبک ما که برای لحظه ای است، بار جاودانی جلال را برای ما زیاده و زیاده پیدا می کند." دوم قرنتیان4: 17
  • "دل شما مضطرب نشود." یوحنا ۱۴: ۱

  ابزار ۱۲: از نظریه ها و تعلیمات غلط با خبر باشید. در زندگی مسیحی ثابت قدم بودن، پایداری، ایمان، تعهد و اعتبار خود را افزایش دهید. "از تعلیمات مختلف و غریب از جا برده مشوید زیرا بهتر است که دل شما به فیض استوار شود." عبرانیان ۱۳: ۹
  "با خبر باشید که کسی شما را نرباید به فلسفه و مکر باطل، بر حسب اصول دنیوی نه بر حسب مسیح." کولسیان2: ۸

  ابزار ۱۳: افکار خود را به بهشت، پادشاهی خداوند و بازگشت مسیح متمرکز کنید.
  • "باز می آیم و شما را برداشته با خود خواهم برد." یوحنا ۱۴: ۳
  • "در آنچه بالاست تفکر کنید، نه در آنچه بر زمین است." کولسیان ۳: ۲
  • "لکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد." متی ۶: ۳۳
  • "چون مسیح که زندگی ما است ظاهر شود، آنگاه شما هم با وی در جلال ظاهر خواهید شد." کولسیان ۳: ۴

  ابزار ۱۴: برای زمان حال زندگی کنید. مشکلات گذشته و اندیشه های آینده را برای نگرانی امروز اضافه نکنید. "پس در اندیشه فردا مباشید زیرا فردا اندیشه خود را خواهد کرد. بدی امروز برای امروز کافی است". متی ۶: ۳۴

  ابزار ۱۵: گذشته خود را فراموش کنید. شما گذشته خود را نمی توانید تغییر دهید، بنابراین آن را فراموش کنید و اجازه بدهید خداوند مراقب آینده شما باشد.
  • "آنچه در عقب است فراموش کرده و به سوی آنچه در پیش است خویشتن را کشیده.." فلیپیان 3: 13
  • "مشقات خود را فراموش خواهی کرد." ایوب 11: 16
  • "خدا مرا از تمام مشقتم و تمامی خانه پدرم فراموشی داد" پیدایش 41: 51

  ابزار ۱۶: با روح القدس پر شوید. "لکن ثمره روح، محبت و خوشی و سلامتی و حلم و مهربانی و نیکویی و ایمان و تواضع و پرهیزکاری است" (غلاطیان ۵: 22-23). برای داشتن آرامش و تسلی با روح القدس پر شوید نه با خویشتن.

  ابزار ۱۷: شکرگزار نعمت ها و نیکوییهای خداوند باشید.
  • "یک سخن از وعده های نیکوی او به زمین نیفتاد." اول پادشاهان ۸: ۵۶
  • "تو را هرگز رها نکنم و تو را ترک نخواهم نمود." عبرانیان ۱۳: ۵
  • "جهان از رحمت خداوند پر است." مزامیر ۳۳: ۵
  • "رحمت خدا همیشه باقی است." مزامیر ۵۲: ۱
  • "هیچ چیز نیکو را مانع نخواهد کرد از آنانی که به راستی سالک باشند." مزامیر ۸۴: ۱۱

  ابزار ۱۸: بوسیله خدا هدایت شده و از گناه پرهیز کنید. "کسی که مرا متابعت کند در ظلمت سالک نشود بلکه نور حیات را یابد." یوحنا ۸: ۱۲
  "و گوشهایت سخنی را که از عقب تو خواهد شنید که میگوید: راه این است در آن سلوک بنما .." (اشعیا ۳۰: ۲۱)

  ابزار ۱۹: اصول شاد و خوشحال بودن را یاد بگیرید.
  • "هر که به خدا توکل نماید خوشبحال او." امثال ۱۶:۲۰
  • "دل شادمان شفای نیکو می بخشد." امثال ۱۷: ۲۲
  • "در خداوند دائمأ شاد باشید." فیلپیان ۴:۴
  • "خوش باشید و شادی عظیم نمایید زیرا که اجر شما در آسمان است." متی ۵: ۱۲

  ابزار ۲۰: زندگی مفید و هدفمند در راه خدا داشته باشید. در عوض دنبال کردن خوشی و لذتهای زودگذر زندگی، بهتر است که در زندگی خود به خداوندمان عیسی مسیح خدمت کنید و به دیگران بشارت دهید. بگذارید خداوند در مرکز زندگی شما باشد نه خود شما.
  • "هر که جان خود را دریابد آن را هلاک سازد و هر که جان خود را به خاطر من هلاک کرد آن را خواهد دریافت." متی ۱۰: ۳۹
  • "کاری که به من سپردی به کمال رسانیدم." یوحنا ۱۷: ۴
  • "بیایید نزد من ای تمام زحمتکشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید، یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید زیرا که حلیم و افتاده دل می باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت" متی ۱۱: 28- 29
  • "در تمام عالم بروید و جمیع خلایق را به انجیل موعظه کنید." مرقس ۱۶: ۱۵

  ابزار ۲۱: به خدا و به دیگران هدایا عطا کنید. "بدهید تا به شما داده شود .."(لوقا ۶: ۳۸)
  "آیا انسان خدا را گول زند؟ اما شما مرا گول زده اید و می گویید در چه چیز تو را گول زده ایم؟ در عشرها و هدایا. شما سخت ملعون شده اید زیرا که شما یعنی تمامی این امت مرا گول زده اید. تمامی عشرها را به مخزنهای من بیاورید تا در خانه من خوراک باشد و یهوه صبایوت می گوید مرا به اینطور امتحان نمایید که آیا روزنه های آسمان را برای شما نخواهم گشاد و چنان برکتی بر شما نخواهم ریخت که گنجایش آن نخواهد بود؟ و یهوه صبایوت می گوید: خورنده را به جهت شما منع خواهم نمود تا ثمرات زمین شما را ضایع نسازد و مو شما در صحرا بی بار نشود. و همه امت ها شما را خوشحال خواهند خواند زیرا یهوه صبایوت می گوید که شما زمین مرغوب خواهید بود." (ملاکی3: 8-12)

  ابزار ۲۲: خداوند اجازه نمی دهد که شما بیش از توانایی خود آزموده شوید. "اما خدا امین است که نمی گذارد که شما فوق طاقت خود آزموده شوید" ( اول قرنتیان ۱۰: ۱۳). دنبال راهی برای فرار از آزموده شدن و وسوسه ها باشید. دیگران نیز به این وسوسه ها دچار می شوند و پی می برند که خدا همچنان وفادار و امین است تا آنها را از وسوسه ها رهایی دهد.

  ابزار ۲۳: قانون های خدا دادی را در زندگی خود تحقق ببخشید. "همچنین زنان پیر در سیرت متقی باشند و نه غیبت گو و نه بنده شراب زیاده بلکه معلمات تعالیم نیکو، تا زنان جوان را خرد بیاموزند که شوهر دوست و فرزند دوست باشند، و به همین نسق جوانان را نصیحت فرما." تیطس2: 3، 8
  "پس رأی من این است که زنان جوان نکاح شوند و اولاد بزایند و کدبانو شوند " اول تیموتائوس ۵: ۱۴

  ابزار ۲۴: حکمت برای زندگی سالم را از کتاب مقدس یاد بگیرید. "خرد از همه چیز افضل است پس تحصیل نما." امثال ۴: ۷
  "ابتدای خرد و حکمت ترس از خداوند است و معرفت قدوس فطانت می باشد" (امثال ۹: ۱۰). شخصی که خرد و حکمت دارد کتاب مقدس را می خواند تا جواب سوالهای زندگی خود را پیدا کند و کتاب مقدس را اطاعت می کند، هرچند کار سختی باشد. با اعمال کردن خرد و حکمت کلام خدا در زندگی از اتفاق افتادن چیزهای بد برای خود و خانواده خود، می توانیم جلوگیری نماییم. پیشگیری بهتر از درمان است.

  ابزار ۲۵: خداوند را در همه چیز تکریم نمایید تا مورد تکریم خدا قرار گیرید. ".. آنانی را که مرا تکریم نمایند تکریم خواهم نمود." اول سموئیل ۲: ۳۰
  "لکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد." متی ۶: ۳۳
  نتیجه : زمانی که احساس نگرانی و افسردگی می کنید مضطرب و هراسان مباشید، بلکه در عوض به خداوند اعتماد کنید. به ۲۵ ابزار ذکر شده در این درس مراجعه کنید و این آیه را حفظ کنید. "و میدانیم به جهت آنانی که خدا را دوست می دارند و به حسب اراده او خوانده شده اند همه چیز ها برای خیریت ایشان در کار می باشند" (رومیان ۸: ۲۸). آیا عاشق خدا هستید؟ با استفاده از این ۲۵ ابزار عشق خود به خدا را ثابت کنید که در صورت انجام آن بر نگرانی، ترس و افسردگی در زندگی خود غلبه خواهید یافت.

  زندگی در مسیح

  زندگی در مسیح بخشی است ، که در آن به ارائه مطالبی در خصوص روش زندگی و اعتقادات ایمانداران مسیحی در زندگی روزمره و بر اساس تعالیم کتاب مقدس خواهیم پرداخت . این مطالب با موضوعات مختلفی که هر یک از ما ایمانداران ممکن است با آنها روبرو شویم و طبق آموزه ها و تطبیق آنها با آیات کتاب مقدس ارائه می شوند چرا که کلام خدا می فرماید :

  "پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است. چیزهای کهنه درگذشت؛ هان، همه چیز تازه شده است! اینها همه از خداست که به واسطۀ مسیح ما را با خود آشتی داده و خدمت آشتی را به ما سپرده است." (دوم قرنتيان ۵: ۱۷- ۱۸).

  "شما آموختید که باید به لحاظ شیوۀ زندگی پیشین خود، آن انسان قدیم را که تحت‌ تأثیر امیالِ فریبنده دستخوش فساد بود، از تن به در آورید. باید طرز فکر شما نو شود، و انسان جدید را در بر کنید، که آفریده شده است تا در پارسایی و قدّوسیت حقیقی، شبیه خدا باشد." (افسسيان ۴: ۲۲- ۲۴).