مقابله با شیطان

  مقابله شیطان با مسیحیان

  مقابله شیطان با مسیحیان

  چگونه شیطان به دنبال شکست دادن مسیحیان در زندگی شخصی و خدمت نمودنشان به مسیح می شود؟

  برخی از تاکتیک های شیطان که ما باید بدانیم و در برابرشان مقاومت کنیم عبارتند از:

  1. نبرد با مسیحیان

  شیطان بر علیه خدا و علیه هر چیز و هر کسی است که خدا دوست دارد. ما در برابر موجودی که از «گوشت و خون» است کشتی نمی گیریم، بلکه در برابر نیروهای شرارت در عالم روحانی مبارزه می کنیم. ما باید در برابر این حملات، زرهی که خداوند در اختیارمان قرار داده را پوشیده و از خود محافظت کنیم. افسسیان6: 10-18

  2. اتهام و توهین به مسیحیان

  (مکاشفه12: 10) از آنجاییکه لغت "ابلیس" به معنای تهمت و افتراست، او ما را در درگاه خداوند به گناهان و عیوب مان متهم می کند. او توسط یک ایماندار مسیحی، یک مسیحی دیگر را متهم نموده و به سبب برداشت اشتباه از یک مسیحی موجب قطع شدن دوستی ها و رفاقت های آنها می شود. این کار برای آنست تا ایمانداران مسیحی را از مسیر درست منحرف نموده و بشارت مسیح را در سراسر جهان تضعیف نماید. او همچنین در زندگی مسیحیان نو ایمان کار می کند تا آنها را در گناه مکرر غرق نموده و باعث شود که آنان از واعظینی که بر ضد گناه موعظه می کنند متنفر شوند، آنهم زمانی که تنها کاری که می بایست انجام دهند اعتراف به اشتباهات و گناهان و ترک آنهاست تا از شر گناهاشان رها شوند.

  3. کاشتن شک و تردید

  شیطان به دنبال آنست تا ما را نسبت به موارد ذیر مشکوک سازد :
  • نیکی خداوند مشکوک سازد.
  • کلام خداوند مشکوک سازد.
  • عشق خداوند نسبت به ما 
  شیطان اصرار می ورزد که محدودیت های وضع شده از جانب خداوند ناعادلانه اند (پیدایش3: 1).
  او ادعا می کند که کلام خداوند راست نیست (پیدایش3: 4). او ادعا می کند که علاقه خداوند به انسان خودخواهانه بوده و انسان را از تکامل باز می دارد (پیدایش3: 5). بدین ترتیب او سرشت خداوند را بدنام کرده و با اقتدار خداوند مقابله می کند .

  4. وسوسه نمودن ما به گناه:

  • وسوسه به دروغ گفتن (اعمال 5: 3). شیطان پدر دروغهاست. او دیگران را نیز به دروغ گفتن وسوسه می کند. دروغ گفتن یعنی کل یا بخشی از یک موضوع را به جهت منافع شخصی برخلاف واقعیت تغییر داده و باعث ضرر و زیان رسیدن به دیگران شویم.
  • وسوسه به گناهان جنسی (اول قرنتیان7: 5 ؛ 6: 13-20). شیطان ارائه دهنده فلسفه ایست که در آن رضایتمندی بدن و نفس خویش از اولویت برخوردار است. فحشا، زنا، همجنسگرایی یا خود ارضایی ریشه در اولویت دادن به نیازهای جسمی و غرق شدن در لذت ها دارند. خداوند ازدواج را برای تأمین نیازهای جنسی ترتیب داده است.
  • وسوسه به مشغول شدن به مادیات این جهان (اول یوحنا2: 15-17 ؛ 5: 19). این دنیا برای شیطان سیستمی است تا خودنمایی را تبلیغ کند. فلسفه و آیین او با خداوند در ضدیت است. شیطان در پی تأثیر گذاری بر ما و شکست دادنمان از طریق "خواهش جسم" (لذت بردن با جسم و تن)، "خواهش چشم" (لذت بردن از دیدن مادیات) و "غرور زندگانی" (لذت بردن از خودنمایی) است. این نگرش ها دانسته یا ندانسته همه ما را تا حدی تحت تأثیر خود قرار می دهد. برخی، از جمله دیماس در کتاب مقدس گرفتار آن شده بودند (دوم تیموتائوس4: 10).

  5. اتکاء بر قدرت و حکمت انسان

  (دوم تواریخ21: 1-8). شیطان داود را وسوسه کرد تا با شمردن تعداد سربازانش به توانایی خود اعتماد کند. او پطرس را وسوسه کرد تا به موجب خرد و عقل انسانی خویش جلوی کار مسیح را بگیرد. شیطان ایماندارن کلیسای قرنتس را تحریک کرد تا با اتکاء به عقل خود پیام و رسالت پولس را احمقانه و سست بشمارند (اول قرنتیان1: 18-25). شیطان سعی می کند تا ما بر قدرت و عقل خود تکیه کنیم، چرا که او به راحتی می تواند هر آنچه را که مطلقاً انسانی بوده و اساس آن برپایه کلام و قدرت خداوند نباشد، شکست دهد.

  6. غرور در امور معنوی

  (اول تیموتائوس3: 6). شیطان به رهبران کلیسا حمله می کند تا اتحاد ایمانداران مسیحی را از بین ببرد. پولس رسول به نوایمانان هشدار داد که زود کشیش نشوند، مبادا دچار غرور شوند. با هر گونه توانایی معنوی احتمال دارد که انسان دچار غرور معنوی شده و به نفس خود اعتماد کند که این برای شیطان یک فرصت است.

  7. دلسرد شدن

  (اول پطرس5: 6- 10). شیطان می خواهد که ما غرق مشکلات خود باشیم و توجه خود را همیشه معطوف آنها کنیم. پطرس رسول از ما خواست تا تمام توجه مان را معطوف مسیح کنیم چرا که او توجه اش را شامل حال ما نموده است. او سپس به ما می گوید مراقب شیطان باشیم چونکه او مانند شیر غران اطرافمان پرسه می زند و دنبال اینست که ما را ببلعد (اول پطرس5: 7-8). شکنجه، طرد شدن، بی احترامی، مشکلات جسمی و روحی ممکن است موجب دلسردی، نا امیدی و شکست ما شوند.

  8. شکنجه

  "شیطان برخی از شما را به زندان خواهد انداخت." مکاشفه2: 10

  9. جلوگیری کردن از خدمت رسانی

  (اول تسالونیکیان2: 18). یک بار شیطان از اینکه پولس به تسالونیکیان کمک کند جلوگیری کرد.

  10. نفوذ به کلیساهای محلی

  از طریق موارد زیر شیطان به کلیساهای محلی نفوذ می کند : 
  • معلمان دروغین. بنابراین همواره هر چیز را با کلام خداوند بسنجید.
  • شاگردان دروغین. شیطان همیشه بذر شرارت می کارد.

  11. ترویج تفرقه و جدایی

  نزاع و خشم به شیطان فرصتی برای ایجاد تفرقه و جدایی بین ایمانداران می دهد. (افسسیان4: 26، 27)

  12. جعل کردن

  هنگامی که شیطان گفت: "من همانند خدا خواهم بود"، منظور او این بود که می خواست همانند خداوند پرستش شود. به همین منظور او دین مشابه برپا می کند و تقلید کامل از تمام آنچه خداوند انجام می دهد. کلام خدا درباره جعلهای او به ما تذکر می دهد:
  • شیطان تاج و تخت دارد (مکاشفه2: 13).
  • شیطان مکتب های دیوها را دارد (اول تیموتائوس4: 1).
  • شیطان کنیسه (عبادتگاه) دارد (مکاشفه2: 9 و 3: 9).
  • شیطان جام دیوها و سفره مشارکت دیوها را دارد (اول قرنتیان10: 21).
  • شیطان با دیوها شراکت دارد (اول قرنتیان10: 20).
  • شیطان خود را به شکل یک فرشته نور تغییر می دهد (دوم قرنتیان11: 14).
  • شیطان خادمانی دارد که بعنوان خادمان عدالت ظاهر می شوند (دوم قرنتیان11: 15).
  • شیطان رسولان جعلی (دوم قرنتیان11: 13)، و پیامبران جعلی دارد (دوم پطرس2: 1).
  • شیطان قلمرو پادشاهی دارد (متی12: 26).
  • شیطان معجزات، آیات و نشانه های جعلی دارد (مکاشفه16: 14).
  • شیطان کلیسای فاحشه دارد (سِرّ بابل) تا عروس مسیح یعنی کلیسا را جعل کند (مکاشفه17: 5).
  • شیطان و دیوها در پی پرستش شدن هستند (اول قرنتیان10: 20 ؛ متی4: 8-10 ؛ مکاشفه9: 20).
  • شیطان تثلیث مقدس را جعل کرده، تثلیث نامقدس یعنی شیطان، دجال (ضد مسیح) و پیامبر دروغین درست می کند (مکاشفه20: 10).
  • همانگونه که روح القدس در جسم ایمانداران ساکن می شود، شیطان نیز با ارواح خبیث خود در انسانها ساکن می شود (یوحنا13: 27 ؛ اول قرنتیان6: 19).
  • شیطان نامی بر پیشانی پیروانش مهر می زند به تقلید از خداوند که نامش را بر پیشانی ایمانداران خود نهاده است (مکاشفه13: 16 و 7: 1-3).
  • شیطان تعمید مؤمنان با غوطه ور شدن داخل آب را با پاشیدن آب بر پیشانی جعل می کند.
  • شیطان نسخه های جدید تحریف شده کتاب مقدس را بدلی برای نسخه اصلی آن درست می کند.
  • موارد مورد تأکید در کلیسای کاریزماتیک (عطیه ای) مانند دعا کردن به زبانها و مزخرفات تورنتو بدلی از پر شدن حقیقی روح القدس در انسان است که توسط شیطان ابدا شده است.
  • شیطان انجیلِ حقیقی ایمان به مسیح را با انجیلِ اعمال و شریعت برای نجات جعل کرده است.
  • شیطان کلیساها با تعالیم اشتباه را بدلی از کلیساها که تعالیمشان بر پایه کتاب مقدس است، قرار داده است.
  • شیطان آفرینش شش روز واقعی را جعل کرده و آن را تبدیل به سیر تکامل چندین میلیون ساله و یا آفرینش در شش هزار سال به جای شش روز را عنوان کرده است.

  چگونه می توانیم بر شیطان غلبه کنیم؟

  1. نخست باید مسیح را بعنوان منجی خود بپذیریم. با ایمان به مسیح به ما قدرت روحانی توسط روح القدس داده می شود که با آن می توانیم شیطان را مغلوب کنیم.
  2. به گناهان خود نزد خداوند اعتراف کنیم. یک شخص باید گناهان پنهانی خود که طرفداری از شیطان است، را اعتراف کرده و آن را ترک کند. "اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد." (اول یوحنا1: 9). یهودیان حتی به گناهان پوشیده اجداد خود اعتراف می کردند (دانیال9: 4-6 ؛ نحمیا1: 5-6).
  3. اشیاء پنهانی، کتب، موسیقی و تصاویر بیگانه را جمع آوری و از خود دور کنیم. آسا پادشاه اسرائیل، "مذبح‌های‌ غریب‌ و مكانهای‌ بلند را برداشت‌ و بتها را بشكست‌ و اَشُوریم‌ را قطع‌ نمود؛ و یهودا را امر فرمود كه‌ یهُوَه‌ خدای‌ پدران‌ خود را بطلبند و شریعت‌ و اوامر او را نگاه‌ دارند. و مكانهای‌ بلند و تماثیل‌ شمس‌ را از جمیع‌ شهرهای‌ یهودا دور كرد؛ پس‌ مملكت‌ به‌ سبب‌ او آرامی‌ یافت‌. " (دوم تواریخ14: 3-5). جمعی از شعبده بازان ساکن اَفَسُس که به مسیح ایمان آورده بودند، کتابهای سحر و جادوی خود را درآورده، در حضور خلق سوزانیدند (اعمال19: 17-20). بسیاری از اشیاء غریب توسط اهریمن نفرین شده اند که در را برای شیطان باز می کنند. دوستی و روابط پلید را باید متوقف نمود به دلیل اینکه ما را بسوی پلیدی می کشند.
  4. خدا را اطاعت نماییم و در برابر ابلیس مقاومت کنیم، تا از ما بگریزد (یعقوب 4: 7). مسیح بخشش و رهایی را به کسانی که در نام او رهایی از پلیدی را می طلبند، وعده داده است.
  5. زندگی مسیحی خود را رونق دهیم و به دیگران بشارت دهیم. خود را وقف خدمت به خداوند کنیم. اگر برای خداوند کاری نکنیم شیطان فرصت پیدا می کند تا ما را وسوسه کند. داود زمانیکه می بایست در میدان جنگ حاضر باشد، در منزل تنها ماند و تسلیم وسوسه شیطان شد (دوم سموئیل11: 1، 2).
  برای غلبه بر شیطان باید هر روز از روح مقدس پر شویم.
  چگونه می توانیم از روح القدس پر شویم؟
  • با مطالعه روزانه کلام خدا. خواندن روزانه کلام خدا تضمین کننده رشد روحانی ما و داشتن استقامت در برابر شیطان است (اول پطرس 2: 2).
  • با دعا و مناجات. ما می توانیم با دعا اراده خداوند را طلب کرده و از آن بهره مند شویم.
  • با دوستی کردن با سایر مسیحیان. مشارکت با مسیحیان دیگر در یادگیری کلام و خدمت به خدا سبب تشویق ما و بالا بردن استقامت روحانی ما می شود.
  • با بشارت دادن انجیل. بشارت دادن به افرادی که نجات نیافته اند ایمان و دانش ما را تقویت می کند. وقف کردن خود در انجام امور خداوند ذهن ما را از مادیات دور کرده و ما را در غلبه بر شیطان کمک می کند. "و ایشان بوساطت خون برّه و کلام شهادت خود بر او غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند." مکاشفه12: 11
  • با پوشیدن زره کامل خداوند (افسسیان6: 10- 18). اگر زره کامل خدا را بپوشیم با استطاعت از خداوند در برابر شیطان مقاومت خواهیم کرد و اقتدار خداوند را در زندگی دیگران نیز جاری خواهیم ساخت (دوم قرنتیان10: 3، 4).

  زندگی در مسیح

  زندگی در مسیح بخشی است ، که در آن به ارائه مطالبی در خصوص روش زندگی و اعتقادات ایمانداران مسیحی در زندگی روزمره و بر اساس تعالیم کتاب مقدس خواهیم پرداخت . این مطالب با موضوعات مختلفی که هر یک از ما ایمانداران ممکن است با آنها روبرو شویم و طبق آموزه ها و تطبیق آنها با آیات کتاب مقدس ارائه می شوند چرا که کلام خدا می فرماید :

  "پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است. چیزهای کهنه درگذشت؛ هان، همه چیز تازه شده است! اینها همه از خداست که به واسطۀ مسیح ما را با خود آشتی داده و خدمت آشتی را به ما سپرده است." (دوم قرنتيان ۵: ۱۷- ۱۸).

  "شما آموختید که باید به لحاظ شیوۀ زندگی پیشین خود، آن انسان قدیم را که تحت‌ تأثیر امیالِ فریبنده دستخوش فساد بود، از تن به در آورید. باید طرز فکر شما نو شود، و انسان جدید را در بر کنید، که آفریده شده است تا در پارسایی و قدّوسیت حقیقی، شبیه خدا باشد." (افسسيان ۴: ۲۲- ۲۴).