زندگی پیروزمندانه

  زندگی پیروزمندانه در مسیح

  زندگی پیروزمندانه در مسیح

  "زیرا اگر به ‌سبب خطای یک نفر و به‌واسطه آن یک موت سلطنت کرد، چقدر بیشتر آنانی که افزونی فیض و بخشش عدالت را می‌پذیرند، در حیات سلطنت خواهند کرد بوسیله یک، یعنی عیسی مسیح." (رومیان5: 17)
  پولس رسول یک زندگی مسیحی پر از امید را در آیه بالا به ما گوشزد می کند. ما که افزونی فیض و هدیه عدالت را دریافت کرده ایم، با کمک عیسی مسیح در زندگی سلطنت خواهیم کرد. ما مثل شاهان زندگی خواهیم کرد. این به این معنی نیست که زندگی ما مثل شاهنشاهی زمینی خواهد بود که پر از فساد و رشوه خواری و ظلم و ستم است. بلکه به این معنی است که شاهنشاهی که صاحب قدرت مطلق است و از آن بهره می برد اگر مسیحی خوبی باشد.
  نیاز اصلی بیشتر مسیحیان پیروزی است. یعنی تجربه کردن زندگی پیروزمندانه که همیشه و هر روزه در دسترس باشد. شما که مدتی است، نجات پیدا کرده اید و برای چندین هفته است که این درس ها را خوانده اید، از خودتان بپرسید، آیا من پیروزمندانه زندگی می کنم؟ لطفا با خودتان در حضور خدا رو راست باشید.
  اگر شکست خورده اید و زندگیتان پر از پستی و بلندیهای معنوی است، این درس ارزش خیلی زیادی برای شما خواهد داشت. ولی خواندن آن تنها کافی نیست بلکه باید در زندگی خود به انجام برسانید.

  وعده های زندگی پیروزمندانه:

  1- (یوحنا 10:10) خداوند می خواهد که شما حیات فراوان داشته باشید.
  2- (مزامیر16 :11) خداوند قصد دارد که شما یک زندگی پر از لذت را تجربه کنید.
  3- (یوحنا8 :32-31) خداوند می خواهد که از طریق کلامش شما را یکی از یارانش بسازد و همچنین شما را آزاد کند. این آزادی از گناه به معنی نبودن گناه در زندگی نیست بلکه در رومیان6 :14 خداوند آنرا آزادی از قدرت گناه خطاب می کند.
  4- کتاب مقدس پیروزی جلالمندانه را به همه ایمان داران درس می دهد. با توجه به ( اول یوحنا5 :4) انسانهایی که از خدا تولد یافته اند بر جهان غلبه می کنند.
  5- پولس رسول در رومیان نوشته که گناه نباید بر ما مسلط باشد. ( رومیان6 :14)
  در آیه های زیر به قطعی بودن وعدهِ خداوند برای پیروزی توجه کنید:
  "بلکه در همه این امور از حدّ زیاده نصرت یافتیم، به‌ وسیله او که ما را محبّت نمود." (رومیان8: 37)
  "لیکن شکر خدا راست که ما را به‌ واسطه خداوند ما عیسی مسیح ظفر می‌دهد. (اول قرنتیان15: 57)
  "لیکن شکر خدا راست که ما را در مسیح، دائماً در موکب ظفر خود می‌برد و عطر معرفت خود را در هر جا به‌ وسیله ما ظاهر می‌کند." (دوم قرنتیان2: 14)
  "قوّت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت می‌بخشد." (فیلیپیان4: 13)
  بدون شک خواسته و اراده خدا اینست که همه مسیحیان زندگی موفق و پیروزمندانه در مسیح را داشته باشند. نه فقط پیروزی بلکه افزونی و فراوانی پیروزی بر دشمن روحانی خود.

  انتخاب زندگی پیروزمندانه:

  به عنوان یک مسیحی شما هنوز انتخاب آزاد دارید. اگر پیروزی را انتخاب کنید مطمئنأ شما آن را به صورت هدیه از طرف خداوند خواهید داشت. اگر راه خدا را رد کنید، شما زندگی خود را با شکست ادامه خواهید داد. ( رومیان6 :16) " آیا نمی دانید اگر خویش را به زندگی تسلیم کرده، او را اطاعت نمایید شما آن کس را که اطاعت می کنید بنده هستید، خواه گناه را برای مرگ خواه اطاعت را برای عدالت."

  قدمهایی برای پیروزی در زندگی:

  بعضی ها می پرسند، "راز پیروزی در زندگی مسیحی چیست؟ چه فرمولی است که باید برای بدست آوردن پیروزی بدانیم؟ راه و روش را به من نشان بده تا آنرا اجرا کنم." متأسفانه این به سادگی نسخه نوشتن یا مصرف دارو نیست. هرچند، اگر یک راز در زندگی مسیحی باشد، مردن برای خویشتن و تسلیم شدن به مسیح خداوند است. در این درس این حقیقت را یاد خواهید گرفت.
  برای اینکه قادر باشید از زندگی پیروزمندانه مسیحی لذت ببرید چند قدم را باید دنبال کنید.
  کتاب مقدس یاد می دهد که شما به عنوان فرزند خدا با سه نوع دشمن روبرو خواهید شد. هر کدام خواستار شکست معنوی شما هستند. این سه دشمن جهان، نفس خویش، و ابلیس هستند. ما هر کدام از این دشمن ها را با اجرا کردن آن ۴ قدم شکست خواهیم داد.

  چگونه می توانم بر جهان پیروز شویم؟

  1- تشخیص دشمن

  وقتی کتاب مقدس در مورد جهان به عنوان مخالف شما سخن می گوید، این به آفرینش جهان توسط خدا اشاره نمی کند بلکه به سیستم این جهان اشاره دارد که روی اصل خود خواهی، انگیزهای غلط، معیارهای غلط و بر علیه چیزهای معنوی خداوند است.
  1) مسیح فرمود که پادشاهی او از این جهان نیست. یوحنا18 :36 
  2) مسیح فرمود که سیستم این جهان از مسیحیان متنفر است همینطور که از مسیح متنفر بود. یوحنا15 :18 
  3) مسیح فرمود که ایمان داران از این جهان نیستند ( یوحنا15 :19)، این نشان می دهد که ما باید خودمان را از هر گونه ارتباط جهانی عایق کنیم. ما در جهان هستیم ولی از آن این جهان نیستیم.

  "در آن رساله به شما نوشتم که با زانیان معاشرت نکنید. لکن نه مطلقاً با زانیان این جهان یا طمعکاران و یا ستمکاران یا بت‌پرستان، که در این صورت می‌باید از دنیا بیرون شوید." (اول قرنتیان 5: 9- 10). برای دوری کردن کامل از زناکاران، طمعکاران، ستمکاران، و یا بت پرستان تنها چاره اینست که از این جهان بیرون شویم و یا به عبارتی دیگر این جهان را ترک کنیم.

  1) دنیا پرستی برای مسیحیان فقط دشمنی با خداوند را به همراه خواهد داشت. (یعقوب 4:4)
  2) در این آیه ها آیا فکر می کنید که چیز مشترک بین خداوند و جهان هست که ایمان داران ممکن باشد قبول کنند؟ خیر (متی6 :24)
  3) وقتیکه مسیحیان از جهان شکست می خورند، خداوند را ترک می کنند. (دوم تیموتائوس4 :10)

  2- شناخت دشمن

  1) چگونه جهان به مسیحیان حمله می کند؟ جهان مسیحیان را اغوا می کند.
  2) با توجه به اول یوحنا2 :15-17 کدام سه راه است که این جهان مسیحیان را اغوا می کند؟ الف: شهوت جسم ب: شهوت چشم ج: غرور زندگانی
  3) با توجه به آیه ۱۵ جهان می خواهد چه چیزی را از شما بدست آورد؟ عشق را

  3- توجه به وعده های خدا برای پیروزی

  1) در یوحنا16 :33 مسیح به یارانش گفت: "خاطر جمع دارید که من بر جهان غالب شده ام"
  2) مسیح خداوند فرمود که او پیروزی را برای ما به ارمغان آورده است.

  4- تجربه کردن پیروزی در زندگی خویش.

  خیلی هیجان انگیز است که مسیح خداوند پیروزی ما را در جهان به دست آورده است. اما من و شما نیاز داریم که این پیروزی را در زندگی خودمان تجربه کنیم تا خود ما نیز بتوانیم بر جهان غلبه کنیم.

  این نکته های زیر راههایی هستند که می توانیم بر جهان غلبه کنیم:

  1- قبول کنید که شما در سمت پیروزی ایستاده اید.
  الف . طبق اول یوحنا ۵:۵ چه کسی بر جهان غلبه می کند؟ "او کسی است که ایمان بیاورد که مسیح پسر خدا است" .
  ب . آیا شما به مسیح خداوند ایمان دارید؟

  2- پیروزی خود را با ایمان ادعا کنید.
  الف . اول یوحنا5: 4 می گوید: "پیروزی که دنیا را مغلوب کرده است ایمان ماست."
  ب . ایمان چیست؟ ایمان به صورت ساده، قبول کردن وعده ای که خدا در کتاب مقدس به ما می دهد، و همچنین عمل کردن به آن. این یعنی اعتماد و اتکا کردن کامل به خدا.

  3- همیشه خواسته خداوند را بجا آورید.
  "لکن کنندگان کلام باشید نه فقط شنوندگان که خود را فریب می دهند." یعقوب1 :22

  4- اندیشه هایتان را روی چیزهای آسمانی جلب کنید.
  اگر به چیزهای زمینی یا دنیوی فکر کنید، به آسانی وسوسه خواهید شد.
  الف . "آنچه که در بالاست بطلبید." ( کولسیان3: 1 )
  ب. "در آنچه در بالاست تفکر کنید." ( کولسیان3: 2)
  ج. "زیرا هر جا گنج تو است دل تو نیز در آنجا خواهد بود." (متی6 :21)

  چگونه میتوانیم بر ابلیس غلبه کنیم؟ 

  1- تشخیص دشمن

  ‌الف . قبل از هر چیز مطلب "مقابله شیطان با مسیحیان" را مرور کنید، که بیشتر در مورد شیطان صحبت می کند.
  ‌ب. طبق اول پطرس5: 8 ابلیس دشمن ماست "هشیار و بیدار باشید، زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر غرّان گردش می‌کند و کسی را می‌طلبد تا ببلعد."

  2- شناخت دشمن

  شیطان چگونه به یک مسیحی حمله می کند؟ او از چندین ابزار برای حمله استفاده می کند. در این مورد دوم قرنتیان2: 11 را بخوانید.
  ‌الف. شیطان از وسوسه استفاده می کند (اول تسالونیکیان3: 5). شیطان در استفاده از جهان برای اغوای شما مهارت دارد.
  ‌ب. او از مکر استفاده می کند (افسسیان6: 11). منظور از مکر شیطان یعنی حیله گری با مهارت.
  ‌ج. او از غرور و تکبر استفاده می کند (اول تیموتائوس: 3: 6). او به جسم ما جذب می شود و ما را وادار به خودنمایی می کند.
  ‌د. او از دلسرد کردن استفاده می کند. (اعداد21: 4)
  ‌ه. او از تیر آتشین استفاده می کند. (افسسیان6: 16)

  3 - توجه به وعده های خدا برای پیروزی.

  ‌الف. علت آمدن مسیح چه بود؟ (اول یوحنا3: 8) تا اعمال شیطان را نابود کند.
  ‌ب. مسیح چطور شیطان را شکست داد؟ (عبرانیان2: 14) با مرگ خودش روی صلیب.

  4- تجربه کردن پیروزی در زندگی خویش.

  الف. آگاه باشید که شما در سمت پیروزی هستید. اول یوحنا4:4 می گوید: "او که در شماست بزرگتر است از آنکه در جهان است."
  ‌ب. با توجه به اول یوحنا2: 14 وقتی که کلام خدا در ما باقی بماند، می توانیم بر شریر غلبه کنیم.
  ‌ج. زره کامل خداوند را بپوشید. (افسسیان6: 13)
  ‌د. ابزارهای دفاعی این زره معنوی را که در افسسیان6: 14-18 اشاره شده را نام ببرید؟  کمربند – جوشن – نعلین – سپر –کلاه خود

  ‌هـ. کدام یک از این ابزارها یورش آور است که می توانیم با آن حمله کنیم؟ شمشیر روحانی که همان کلام خداست.
  ‌و. طبق یعقوب4: 7 ما باید در برابر شیطان استقامت کنیم.
  ‌ز. طبق افسسیان4: 27 ما نباید به شیطان مجال بدهیم.
  ت. شخصی که پیروزمندانه زندگی می کند. پیروزی در داشتن رابطه ما با یک شخص بدست می آید، که آن خود شخص عیسی خداوند است.
  1- (فیلپیان4: 13) "... در مسیح که به من قدرت می دهد."
  2- (اول قرنتیان15: 57) "... که ما را به وسیله خداوند مسیح ظفر می دهد."
  3- (دوم قرنتیان2: 14) "... ما را در مسیح دائما در موکب ظفر خود می برد."
  4- (رومیان8: 37) " .. از حد زیاده نصرت یافتیم به وسیله او که ما را محبت نمود."
  ث. مسیر زندگی پیروزمندانه
  آیا توجه کردید؟ قدمهای پیروزی بر جهان، جسم و ابلیس را که در این درس با هم آموختیم، یک سبکی از زندگی را می آموزد که می توانید آن را در زندگی خودتان برای پیروزی بکار برید.
  کتاب مقدس + ایمان به کلام خدا و عمل کردن به آن در زندگی = پیروزی
  ۱: با توجه به مزامیر119: 9، 11 مخفی داشتن کلام خدا در قلبتان برای شما چه سودی دارد؟ کمک می کند تا گناه نکنیم.
  ۲: با توجه به متی26: 41 چه چیزهایی را باید برای دوری از وسوسه انجام بدهیم؟ هشیار بودن و دعا کردن.

  نصیحت های پایانی برای زندگی پیروزمندانه

  1- نا امید نشوید، رشد روحانی در زندگی مسیحی به آهستگی صورت می گیرد. بلوغ فوری را انتظار نداشته باشید (یعقوب1: 4) می گوید: "لکن صبر را عمل تام خود باشد تا کامل و تم شوید و محتاج هیچ چیز نباشید." هر روز با صبر برای رشدتان دعا کنید ("نان امروز ما را به ما بده"). بدن یک کودک هر روز رشد می کند، اما بلوغ و تغییرات روزانه غیر قابل مشاهده است اما به مرور زمان می توان آن را مشاهده کرد. شما نیز می توانید هر روزه رشد روحانی داشته باشید، و بعد از مدتی خواهید فهمید که چقدر در زندگی مسیحی خود رشد کرده و عوض شده اید.
  2- از دل خود محافظت کنید. متی6: 33 می گوید: "لکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید." این یعنی چه؟ خداوند اندیشه و علاقه قلبی شما را می خواهد، نه فقط علاقه اولیه شما را. اولویت شما در زندگی باید خدا باشد. برای مثال: شما به خانه وارد می شوید و به همسرتان می گویید: "سلام عزیزم، امروز می خواهم بگویم خیلی دوستت دارم، تو جایگاه اول را در زندگی من داری." بعد دوباره اضافه می کنی، "گرچه از تو می خواهم که بدانی سارا، مریم و فاطمه در جایگاه دوم، سوم و چهارم هستند." آیا همسر شما از این که در میان چهار زن در جایگاه اول است، خوشحال می شود؟ به هیچ وجه. خداوند هم دوست ندارد که در میان دیگران اول باشد. که در این صورت جایگاه او به رقابت کشیده می شود. مسیح در لوقا14: 26 فرمود: "اگر کسی نزد من آید پدر و مادر و زن و اولاد و برادران و خواهران حتی جان خود نیز دشمن ندارد، شاگرد من نمی تواند بود."
  3- دل خود را آزمایش کنید. پولس در کولسیان۳: 2 فرمود: "در آنچه بالاست تفکر کنید نه در آنچه زمین است." دل شما به چه چیزی متصل است؟ برای اینکه یافت کنید که آیا مسیح دارای جایگاه اول است یا نه، خود را در این محدوده های زیر آزمون کنید:
  ‌الف. زمانتان: آیا از بودن با خدا در زمان دعا، پرستش و تعلیمات لذت می برید؟ اگر نه، چه چیزی انتظار دارید که در بهشت باشد و شما از آن لذت ببرید؟
  ‌ب. افکارتان: فکر کردن در مورد چه چیزهایی به شما لذت می دهد؟ در امثال سلیمان 23: 7 خداوند می فرماید: "زیرا چنانکه در دل خود فکر می کند خود او همچنان است." برای همین او در امثال 23:4 می گوید: "دل خود را به حفظ تمام نگاه دار، زیرا که مخرج های حیات از آن است." شما همان کس هستید که درباره اش فکر می کنید. آیا فیلپیان4: 8 را دنبال می کنید؟ و ذهنتان را با آن چیزها مشغول کنید؟
  ‌ج. بخشش هایتان: به دسته چک و حساب بانکی خود نگاهی بیاندازید تا ببینید که به چه چیزی در زندگی ارزش می دهید. در لوقا12: 34 مسیح فرمود: "زیرا جایی که خزانه شماست دل شما نیز در آنجا می باشد."
  4- دلتان را با لذت ها خود اولویت بندی کنید. آیا قانون طلایی را بیاد دارید؟ ( متی7: 12) "لهذا آنچه خواهید به شما کنند، شما نیز بدیشان همچنان کنید، زیرا این است تورات و کتاب انبیا." چه می شد اگر شما به کسی دیگر مثل خودتان متکی بودید که راه نجات را برایتان توضیح می داد؟ احتمال نجات یافتن و رفتنتان به بهشت چقدر بود؟ اگر دعای شفاعت آنها برای نجات شما همانند دعای شما برای دیگران بود، چه اتفاقی می افتاد؟ آیا دوست داشتید که دانش ایشان از کلام خدا همانند دانش شما بود؟ در مورد محبت ایشان چطور؟ آیا دوست داشتید که درجه نگرانی آنها برای سرنوشت شما با نگرانی که شما برای دیگران دارید مساوی باشد؟ دنبال رو مسیح در مرقس10: 45 باشید. "زیرا که پسر انسان نیز نیامده تا مخدوم شود بلکه تا خدمت کند و تا جان خود را فدای بسیار کند "
  5- دلتان را از طریق دعا کردن آماده کنید. وقتی زندگی نا آرام می شد و مشغله زیاد می شد، مسیح به کناری می رفت تا دعا کند. وقتی که تصمیمات مهم پیش می آمد، مسیح دعا می کرد. بزرگترین پیروزی مسیح در زمان رنج و زحمت در باغ جتسمانی به وقوع پیوست. او دعا کرد و گفت: "نه به خواهش من بلکه به اراده تو". اگر این پیروزی از طریق دعا اتفاق نمی افتاد، صلیب عیسی نمیتوانست وجود داشته باشد. به زندگی خود اجازه ندهید که شما را به زمین سرکوب کند. مرتبأ از همه فاصله بگیرید و به خلوتی رفته، به زانو افتاده در تنهایی دعا کنید.

  اما اگر در این راه ها شکست بخوریم چطور؟

  اگر در راه مسیح زندگی کنید و شکست بخورید، چه کاری انجام می دهید؟ (اول یوحنا1: 19) را به یاد داشته باشد. خداوند شما را رد نکرده است و شکست شما او را ضعیف نساخته است. او شما را خواهد بخشید و حتی ممکن است از شکست شما به عنوان سنگ زیرپای شما استفاده کند تا شما را در آینده در مقابل شکستهای مشابه نیرو بخشد.
  تکیه بر پیروزی گذشته برای رسیدن به پیروزی آینده نکنید. به جای آن همیشه به مسیح و کلام او تکیه کنید. آیه های کتاب مقدس را حفظ کنید و وقتی که لازم باشد آن را تکرار کنید. تنها زمانی که می توانید پیروزمندانه زندگی کنید الان است. امروز شروع کنید! حقیقت این درس را تنها برای اضافه کردن معلوماتتان یاد نگیرد، بلکه آنها را بکار بگیرید و در زندگیتان تجربه کنید.
  مبشری در سخنان خود در مورد پیروزی چنین گفت: " ....نه اینکه ستیزه جو برای داشتن ایمان، بلکه چشم دوختن به آن وفادار (مسیح)، به نظر تنها چیزی است که ما نیاز داریم." دنبال رو مثال پولس رسول باشید "... نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی می کند .." غلاطيان2: 20

  زندگی در مسیح

  زندگی در مسیح بخشی است ، که در آن به ارائه مطالبی در خصوص روش زندگی و اعتقادات ایمانداران مسیحی در زندگی روزمره و بر اساس تعالیم کتاب مقدس خواهیم پرداخت . این مطالب با موضوعات مختلفی که هر یک از ما ایمانداران ممکن است با آنها روبرو شویم و طبق آموزه ها و تطبیق آنها با آیات کتاب مقدس ارائه می شوند چرا که کلام خدا می فرماید :

  "پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است. چیزهای کهنه درگذشت؛ هان، همه چیز تازه شده است! اینها همه از خداست که به واسطۀ مسیح ما را با خود آشتی داده و خدمت آشتی را به ما سپرده است." (دوم قرنتيان ۵: ۱۷- ۱۸).

  "شما آموختید که باید به لحاظ شیوۀ زندگی پیشین خود، آن انسان قدیم را که تحت‌ تأثیر امیالِ فریبنده دستخوش فساد بود، از تن به در آورید. باید طرز فکر شما نو شود، و انسان جدید را در بر کنید، که آفریده شده است تا در پارسایی و قدّوسیت حقیقی، شبیه خدا باشد." (افسسيان ۴: ۲۲- ۲۴).