غلبه بر گناه

  چگونه در زندگی خود بر گناه غلبه کنیم؟

  شخصی که با پذیرفتن عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده، نجات می یابد، در زندگی خود وارد میدان نبرد با گناه و وسوسه ها می شود. این نبرد در ابتدای ایمانش شاید مشهود نباشد ولی به مرور زمان او پی خواهد برد که وارد میدان نبرد با نیروهای تاریکی شده است.

  وقتی که ما نجات پیدا می کنیم، در واقع ما دو نفر می شویم. اولی: انسان کهنه در شباهت آدم با ذات گناهکار. دومی: انسان نو در عیسی مسیح در شباهت خداوند با ذات پاک. این درس برای این تنظیم شده که به ما در نبرد با ذاتِ گناه کمک کند.

  گناه چیست؟

  1- گناه شکستن احکام خداست. "و هرکه گناه را بعمل می آورد برخلاف شریعت عمل می کند زیرا گناه سرپیچی از شریعت است." اول یوحنا3:‌ 4
  2- هر نادرستی گناه است. "هر ناراستی گناه است ولی گناهی هست که منتهی به موت نیست." اول یوحنا5: 17
  3- هر چیزی که بدون ایمان انجام شود گناه است. "لکن آنکه شک دارد اگر بخورد ملزم می شود، زیرا به ایمان نمی خورد؛ و هر چه از ایمان نیست گناه است." رومیان14: 23

  چرا ما ایمانداران گناه می کنیم؟

  1- ما گناه می کنیم بخاطر اینکه ذات گناه را از آدم به ارث برده ایم. "لهذا همچنان که بوساطت یک آدم گناه داخل جهان گردید و به گناه موت؛ و به اینگونه موت بر همه مردم طاری گشت، از آنجا که همه گناه کردند." رومیان5:‌ 12 - همچنین به اول قرنتیان15: 45-49 رجوع کنید.
  2- ما گناه می کنیم بخاطر اینکه ذات کهنه، ما را به سوی گناه می کشاند. "هیچ کس چون در تجربه افتد نگوید"خدا مرا تجربه می کند،" زیرا خدا هرگز از بدیها تجربه نمی شود و او هیچکس را تجربه نمی کند. لکن هرکس در تجربه می افتد وقتی که شهوت وی او را می کشد و فریفته می سازد." یعقوب1: 13-14 - همچنین به رومیان7: 14-25 رجوع کنید.
  3- ما گناه می کنیم بخاطر وسوسه شدن در سه ناحیه اصلی. این سه ناحیه شامل شهوت جسم، شهوت چشم و غرور زندگانی می باشد که در اول یوحنا2 :15-16 آمده است. عیسی مسیح نیز خودش در این سه ناحیه زیر وسوسه شد ولی گناه نکرد. عبرانیان4: 15
  الف) شهوت جسم: حوا در این ناحیه وسوسه شد. در پیدایش3 :6 او دید که درخت "برای خوراک نیکوست". عیسی مسیح نیز در این ناحیه وسوسه شد در متی4: 3 شیطان از او خواست که سنگ را به نان تبدیل کند. اما عیسی تسلیم نشد.
  ب) شهوت چشم: حوا در ناحیه دوم نیز وسوسه شد، وقتی که او دید که درخت "برای چشم خوشایند است". عیسی مسیح نیز وقتی که شیطان تمام پادشاهی دنیا را به او نشان داد و به او وعده داد که آن را در عوض سجده اش به وی، به او ببخشد، در این ناحیه وسوسه شد اما هرگز گناه نکرد.
  ج) غرور زندگانی: حوا به وسوسه افتاد وقتی که دید میوه "دلپذیر و دانش افزاست". عیسی مسیح به وسوسه شیطان (که گفت: "فرشتگان خود را درباره تو فرمان دهد تا تو را به دستهای خود برگیرند، مبادا پایت به سنگی خورد.") غلبه کرد.

  چگونه خداوند به گناهان ما نگاه می کند؟

  1- گناهان ما توسط خداوند بر روی صلیب داوری شد. "زیرا او را که گناه نشناخت، در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم." دوم قرنتیان5: 21

  2- اگر به گناهان خود ادامه دهیم، خداوند ما را تنبیه خواهد کرد همچنان که یک پدر خوب فرزند خود را برای اصلاح شدن تنبیه و تربیت می کند. عبرانیان12: 5-11
  3- خداوند اجازه می دهد که هرآنچه را می کاری، همان را درو کنی. "خود را فریب مدهید، خدا را استهزاء نمی توان کرد. زیرا که آنچه آدمی بکارد، همان را درو خواهد کرد. زیرا هر که برای جسم خود کارد، از جسم، فساد را درو کند و هرکه برای روح کارد، از رو ح، حیات جاودانی خواهد دروید." غلاطیان6: 7-8

  چه کاری باید انجام دهیم که بر گناه غلبه کنیم؟

  1- شما باید مسئولیت گناهان خود را بر گردن بگیرید. گناهان شما، تقصیر خودتان است نه تقصیر دیگران. شما هرگز خود را اصلاح نخواهید کرد مگر اینکه مسئولیت گناهان خود را به عهده بگیرید. "هر که گناه خود را بپوشاند، سعادتمند نخواهد شد؛ اما هر که آن را اعتراف کند و ترک نماید رحمت خواهد یافت." امثال28: 13
  2- اجازه ندهید که افکار گناه آلود، فکر و ذهن شما را مشغول سازد. "که خیالات و هر بلندی را که خود را به خلاف معرفت خدا می افرازد، به زیر می افکنیم و هر فکری را به اطاعت مسیح اسیر می سازیم." دوم قرنتیان10: 5
  3- شهوات جسمانی برای خود تدراک نبینید. "بلکه عیسی مسیح خداوند را بپوشید و برای شهوات جسمانی تدارک نبینید." رومیان13: 14
  4- به یاد داشته باشید که ما در عیسی مسیح نسبت به گناه مرده ایم. انسان مرده نمی تواند گناه کند. "زیرا این را می‌دانیم که انسانیّت کهنه ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته، دیگر گناه را بندگی نکنیم. زیرا هر که مُرد، از گناه مبرّا شده است. پس هرگاه با مسیح مردیم، یقین می‌دانیم که با او زیست هم خواهیم کرد. زیرا می‌دانیم که چون مسیح از مردگان برخاست، دیگر نمی‌میرد و بعد از این موت بر او تسلّطی ندارد. زیرا به آنچه مرد یک مرتبه برای گناه مرد و به آنچه زندگی می‌کند، برای خدا زیست می‌کند. همچنین شما نیز خود را برای گناه مرده انگارید، امّا برای خدا در مسیح عیسی زنده. پس گناه در جسم فانی شما حکمرانی نکند تا هوسهای آن را اطاعت نمایید، و اعضای خود را به گناه مسپارید تا آلات ناراستی شوند، بلکه خود را از مردگان زنده شده به خدا تسلیم کنید و اعضای خود را تا آلات عدالت برای خدا باشند." رومیان6: 6-13
  5- خودتان درباره گناهان خود قضاوت کنید. با خداوند موافقت کنید که عمل زشتی که مرتکب شده بودید، گناه بوده است. "امّا اگر بر خود حکم می‌کردیم، حکم بر ما نمی‌شد. لکن هنگامی که بر ما حکم می‌شود، از خداوند تأدیب می‌شویم مبادا با اهل دنیا بر ما حکم شود." اول قرنتیان11: 31-32
  6- گناهانتان را به خدا اعتراف کنید. "اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد." اول یوحنا1: 9
  7- کلام خداوند را در دلهایتان مخفی کنید تا با گناه مبارزه کنید. "کلام تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم." مزامیر 119: 11

  8- الف) خداوند برای هر وسوسه ای راه فرار گذاشته است. "هیچ تجربه جز آنکه مناسب بشر باشد، شما را فرو نگرفت. امّا خدا امین است که نمی‌گذارد شما فوق طاقت خود آزموده شوید، بلکه با تجربه مفرّی (راه فرار) نیز می‌سازد تا یارای تحمّل آن را داشته باشید." اول قرنتیان10: 13
  ب) آن راه فرار در مزامیر119: 9-11 یافت می شود که آن کلام خداست. "به چه چیز مرد جوان راه خود را پاک می سازد؟ به نگاه داشتنش موافق کلام تو. به تمامی دل تو را طلبیدم. مگذار که از اوامر تو گمراه شوم. کلام تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم."
  ج) عیسی مسیح با استفاده از کلام خدا، به وسوسه اش غلبه کرد.
  د) مطمئن ترین راه غلبه بر گناه در زندگی، از طریق قدرت کلام خداست که در دلهایمان مفخی می کنیم و در زندگیمان از آنها برای غلبه بر گناه استفاده می کنیم.
  به وعده های خداوند اعتماد کنید تا با گناهانتان بتوانید مبارزه کند و از آنها پاک شوید. "پس ای عزیزان، چون این وعده ها را داریم، خویشتن را از هر نجاست جسم و روح طاهر بسازیم و قدوسیت را در خدا ترسی به کمال رسانیم." دوم قرنتیان7: 1
  9- با قدرت روح القدس زندگی کنید. "پس هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند. زیرا که شریعت روح حیات در مسیح عیسی مرا از شریعت گناه و موت آزاد گردانید. زیرا آنچه از شریعت محال بود، چونکه به ‌سبب جسم ضعیف بود، خدا پسر خود را در شبیه جسم گناه و برای گناه فرستاده، بر گناه در جسم فتوا داد، تا عدالت شریعت کامل گردد در مایانی که نه بحسب جسم بلکه برحسب روح رفتار می‌کنیم. زیرا آنانی که برحسب جسم هستند، در چیزهای جسم تفکّر می‌کنند و امّا آنانی که برحسب روح هستند در چیزهای روح. از آن جهت که تفکّر جسم موت است، لکن تفکّر روح حیات و سلامتی است. زانرو که تفکّر جسم دشمنی خدا است، چونکه شریعت خدا را اطاعت نمی‌کند، زیرا نمی‌تواند هم بکند. و کسانی که جسمانی هستند، نمی‌توانند خدا را خشنود سازند." رومیان8: 1-8

  چگونه باید از تأثیرات منفی دنیای گناه آلود جلوگیری کنیم؟

  1- خودتان را با فعالیت های گناه آلود دنیا درگیر نکنید. البته که ما باید با انسانهای نجات نیافته برای بدست آوردن دلشان به عیسی مسیح و نجات یافتنشان، مشارکت کنیم، ولی نباید با گناهان آنها سهیم شویم. "زیرا این را یقین می‌دانید که هیچ زناکار یا ناپاک یا طمّاع که بت‌پرست باشد، میراثی در ملکوت مسیح و خدا ندارد. هیچ‌کس شما را به سخنان باطل فریب ندهد، زیرا که به ‌سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت نازل می‌شود. پس با ایشان شریک مباشید. زیرا که پیشتر ظلمت بودید، لیکن الحال در خداوند، نور می‌باشید. پس چون فرزندان نور رفتار کنید. زیرا که میوه نور در کمال، نیکویی و عدالت و راستی است. و تحقیق نمایید که پسندیده خداوند چیست. و در اعمال بی‌ثمر ظلمت شریک مباشید بلکه آنها را مذمّت کنید، زیرا کارهایی که ایشان در خفا می‌کنند، حتّی ذکر آنها هم قبیح است." افسسیان5: 5-12
  2- خودتان را از روشها و طریقهای دنیا جدا سازید و پیرو عیسی مسیح شوید. "ای زناکاران آیا نمی دانید که دوستی دنیا دشمنی خداست؟ پس هرکه می خواهد دوست دنیا باشد دشمن خدا گردد." یعقوب4: 4
  3- بدانید که جداشدن (قداست) چیز مثبتی است. نه تنها شما باید خودتان را از دنیا جدا کنید بلکه باید خودتان را به خدمت انجیل خدا جدا نمایید. "پولس، غلام عیسی مسیح و رسول خوانده شده و جدا نموده شده برای انجیل خدا." رومیان1: 1

  زندگی در مسیح

  زندگی در مسیح بخشی است ، که در آن به ارائه مطالبی در خصوص روش زندگی و اعتقادات ایمانداران مسیحی در زندگی روزمره و بر اساس تعالیم کتاب مقدس خواهیم پرداخت . این مطالب با موضوعات مختلفی که هر یک از ما ایمانداران ممکن است با آنها روبرو شویم و طبق آموزه ها و تطبیق آنها با آیات کتاب مقدس ارائه می شوند چرا که کلام خدا می فرماید :

  "پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است. چیزهای کهنه درگذشت؛ هان، همه چیز تازه شده است! اینها همه از خداست که به واسطۀ مسیح ما را با خود آشتی داده و خدمت آشتی را به ما سپرده است." (دوم قرنتيان ۵: ۱۷- ۱۸).

  "شما آموختید که باید به لحاظ شیوۀ زندگی پیشین خود، آن انسان قدیم را که تحت‌ تأثیر امیالِ فریبنده دستخوش فساد بود، از تن به در آورید. باید طرز فکر شما نو شود، و انسان جدید را در بر کنید، که آفریده شده است تا در پارسایی و قدّوسیت حقیقی، شبیه خدا باشد." (افسسيان ۴: ۲۲- ۲۴).