والدین خوب از نگاه کتاب مقدس

  والدین خوب از نگاه کتاب مقدس

  والدین خوب از نگاه کتاب مقدس

  پدر و مادر بودن می تواند کاری سخت و دشوار باشد در عین حال که پر ثمرترین و ارضا کننده ترین کاریست که در تمام عمر انجام می دهیم. در کتاب مقدس در باره راه موفق بودن در خوب بزرگ کردن بچه ها توسط والدین و تبدیل آنها به مردان و زنان خدا مطالب زیادی وجود دارد. اولین چیزی که ما باید انجام دهیم این است که به آنها حقایق کلام خدا را تعلیم دهیم.

  ما باید بهمراه خدا دوست و نمونه بودن در اطاعت از فرمانهای خدا، دستور خدا در تثنیه 6: 7-9 را هم انجام دهیم که می گوید به بچه هایمان همین را تعلیم دهیم. تمرکز این قسمت از کلام خدا بر روی تداوم در تعلیم است که در تمام اوقات باید انجام شود – در خانه، در خیابان، در شب، و در صبح. حقیقت کتاب مقدس باید زیر بنای خانه های ما باشد. با دنبال کردن اصول این فرمانها، ما به فرزندانمان یاد می دهیم که پرستش خدا باید دائمی باشد، و نه فقط در صبح های یکشنبه یا دعاهای شبانه.

  اگر چه فرزندان مااز طریق تعلیم مستقیم خیلی چیزها یاد می گیرند، اما بیشتر از آن از طریق نگاه کردن به ما درس می گیرند. بهمین دلیل است که ما باید مواظب کارهایی که می کنیم باشیم. مااول باید نقشی را که خدا به ما داده است بدانیم. شوهران و زنان باید نسبت به یکدیگر با احترام رفتار کنند و مطیع یکدیگر باشند (افسسیان 5: 21). در عین حال خدا یک رده بندی در اقتدار قرار داده است. "اما می خواهم شما بدانید که سر هر مرد مسیح است، و سر زن مرد، و سر مسیح خدا" (1 قرنتیان 11: 3). ما می دانیم که مسیح از خدا پایین تر نیست، همانطور هم یک زن پایین تر از شوهرش نیست. خدا می داند که اگر اطاعت از قدرت وجود نداشته باشد، نظمی وجود ندارد. مسئولیت شوهر بعنوان سر خانواده دوست داشتن همسر ش است به همان اندازه که بدن خود را دوست دارد، یعنی محبتی فدایی مثل محبت مسیح برای کلیسا (افسسیان 5: 25-29).

  در مقابل این رهبری محبت آمیز، دیگر برای یک زن سخت نیست که مطیع شوهرش باشد (افسسیان 5: 24، کولسیان 3: 18). اولین مسئولیت زن دوست داشتن و احترام به شوهر، زندگی با حکمت و قدوسیت و رسیدگی به امور خانه است (تیطس 2: 4-5). زنان بطور طبیعی بیشتر از مردان تغذیه کننده هستند چون آنها اینطور ساخته شده اند که نخستین فرد مسئول رسیدگی به فرزندان باشند.

  تعلیم و تربیت قسمت مهمی از پدر و مادر بودن است. امثال سلیمان 13: 24 می گوید، "کسیکه چوبرا باز دارد از پسر خویش نفرت می کند. اما کسیکه او را دوست میدارد او را بسعی تمام تادیب می نماید." بچه هایی که در خانواده های بی بند و بار بزرگ می شوند، احساس می کنند که کسی آنها را نمی خواهد و بی ارزش هستند. آنها کمبود خویشتن داری دارند و برای کارهایشان هدایت و جهتی ندارند، و وقتی بزرگتر می شوند یاغی شده و به روسای خود منجمله خدا احترام نمی گذارند. "پسر خود را تادیب نما زیرا که امید هست، اما خود را بکشتن او وامدار" (امثال سلیمان 19: 18). در عین حال، تربیت باید با محبت تعدیل شود، در غیر اینصورت بچه ها ممکن است تلخ، ناامید، و یاغی بار بیایند (کولسیان 3: 21). خدا می داند که تربیت کردن دردناک است (عبرانیان 12: 11)، اما اگر راهنمایی محبت آمیز بدنبال داشته باشد، بسیار بنفع فرزند خواهد بود. "ای پدران فرزندان خود را بخشم میاورید، بلکه ایشان را بتادیب و نصیحت خداوند تربیت نمایید" (افسسیان 6: 4).

  خیلی مهم است که بچه ها را از سنین پایین در خدمت و در خانواده کلیسایی مشغول نگه دارید و مرتب در یک کلیسایی که کتاب مقدس را باور دارند شرکت کنید (عبرانیان 10: 25)، به آنها اجازه دهید ببینند شما کلام خدا را مطالعه می کنید، و کلام را با آنها هم مطالعه کنید. با آنها دربارة آنچه در اطرافشان می بینند صحبت کنید و به آنها دربارة جلال خدا از طریق زندگی روزانه تعلیم دهید. "طفل را در راهی که باید برود تربیت نما و چون پیر هم شود از آن انحراف نخواهد ورزید" (امثال 22: 6). والدین خوب بودن یعنی بزرگ کردن بچه ها یی که نمونه بودن شما را در اطاعت و پرستش خدا دنبال کنند.

  زندگی در مسیح

  زندگی در مسیح بخشی است ، که در آن به ارائه مطالبی در خصوص روش زندگی و اعتقادات ایمانداران مسیحی در زندگی روزمره و بر اساس تعالیم کتاب مقدس خواهیم پرداخت . این مطالب با موضوعات مختلفی که هر یک از ما ایمانداران ممکن است با آنها روبرو شویم و طبق آموزه ها و تطبیق آنها با آیات کتاب مقدس ارائه می شوند چرا که کلام خدا می فرماید :

  "پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است. چیزهای کهنه درگذشت؛ هان، همه چیز تازه شده است! اینها همه از خداست که به واسطۀ مسیح ما را با خود آشتی داده و خدمت آشتی را به ما سپرده است." (دوم قرنتيان ۵: ۱۷- ۱۸).

  "شما آموختید که باید به لحاظ شیوۀ زندگی پیشین خود، آن انسان قدیم را که تحت‌ تأثیر امیالِ فریبنده دستخوش فساد بود، از تن به در آورید. باید طرز فکر شما نو شود، و انسان جدید را در بر کنید، که آفریده شده است تا در پارسایی و قدّوسیت حقیقی، شبیه خدا باشد." (افسسيان ۴: ۲۲- ۲۴).